Букурешки договор - пеколен за Македонија!

Член од
18 февруари 2012
Мислења
1.273
Поени од реакции
930
Ајде прво директно по темата специјално за одродниците од Русчук еден пеницилин напишан од Димитрија Чуповски и објавен во „Македонскиј Голос'" во Санкт Петерсбург, Русија во бројот од 5 септември, 1913 г. под псевдонимот „Управда" (Јустинијан)

И превод на истото од руски на македонски јазик објавен во „Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава" Том 1, Скопје, 1981, стр.575-577
Ченто остави Што пишуваат во Русија Сибир и Кина дај да видиме во весник,, Беломорец'' со уредник Павел Шатев во тоа време.

Нас, македонските Бугари, кои дадовме толку големи жртви за извојувањето на својата слобода, и кои толку многу придонесоа за поразот на Отоманската империја, пред се ни интересира судбината на онаа Македонија која е облеа со маченичка и херојска бугарска крв и во чии граници бугарскиот елемет, макар и прогонуван и истреби најмногу немилосрдно десетици години, и денес е уште мнозинство ... Познати се ни српските претензии не само над Скопје, но и над Штип, Велес, Охрид. Познати ни се и грчките претензии над Солун - вратите на Македонија или право нејзиното срце ...
Сите македонски Бугари одржуваат со целосна едногласност и со најголема енергија целокупно Македонија во назначените од Бугарите граници да биде целосно обединета со бугарското царство.
Ако не е возможно да се реализира оваа најмногу фер и најпогодна за националните интереси бугарски формула, тогаш да се остави Македонија интегрален и да влезе таа како самостојна државна единица со центар Солун во идната Балканска федерација. Во тој случај Македонија ќе биде влечната спојка меѓу сите балкански земји.
Против едно фрагментирани на Македонија, од каде и да се дизајнира тоа, македонските Бугари најмногу енергично и повеќето решително ќе се спротивстават како еден човек со сите свои сили!
Откако Грците забрануваат весникот и уништуваат бугарската Солунската машка гимназија почнуваат да ги уништуваат сите документи Павел Шатев вели
околу 15 000 тома од библиотеките на бугарските средни училишта и училишта беа купени, расфрлани низ улиците, каде што грчки толпи се подбивање со словенската и Бугарска писменост, како ги согоруваат цели купишта. Во тоа време ние лично гледавме тоа варварско спектакл, како немилосрдно и дивјачки се фрлаа по улиците вредни книги, одбрани дела и ретки пергамент.
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
воени дејствија

Спорната територија во која бугарското население било помалку од 50% и треба да се подели меѓу Бугарија и Србија
Ете токму заради ова делење на Македонија ве печат зборовите и на Чуповски, и на сите други Македонци.


ЛУДОГОРЕЦ напиша:
Нема како бугарија да уништи ВМОРО, тоа е про бугарска организација и се бори за бугарска кауза, прочитајте барем статутот на организацијата!
ЛУДОГОРЕЦ напиша:
Долго расправавме за целта на таа организација, и најпосле се задржавме врз автономија на Македонија со предимство на бугарскиот елемент. Не можевме да го прифатиме ставот за „директно присоединување на Македонија кон Бугарија“, затоа што увидувавме дека тоа ќе сретне големи тешкотии, поради спротивставувањето на големите сили и аспирациите на соседните мали држави и на Турција. Ни поминуваше низ мислата дека една автономна Македонија потем би можела полесно да се обедини со Бугарија, а во краен случај, ако не се постигне тоа, дека ќе може да послужи како обединувачка алка на една федерација на балканските народи...Откако се согласивме за целта на нашата организација - на истата средба се зафативме да изработиме статут на Организацијата. Прирака ми беше еден том од „Записите“ на Захариј Стојанов, и од нив го зедовме за урнек статутот на „Бугарскиот револуционерен комитет“. Го задолживме Поп Арсов, врз основа на тој статут, да изработи нацрт за нашиот статут
Јасно им е на сите дека вашата шизофренија, самобендисаност и потребата се и сешто и во минатото и денеска да правите "бугарско" (како што тоа ви го натурија во времето на бај Тодорче Живков) е во најголема мера затоа што до ден денешен поим си немате кој ви е произходот.

Ама редно е наместо по цели денови да висите по македонските форуми и да тресете глупости, да си погледнете во вашиот сопствен двор, и да си ја видите сопствената „историја".

Само будали (и одродници од Русчук) можат да веруваат дека постои некоја модерна нација што го извојувала и добила својот денешен статус без разните организации што помогнале да го оствари тоа да поминале секакви премрежја и проекти во својот развој.

Еве на пример како Србите му се обраќале на АВСТРИСКИОТ монарх пред да ги имаат своите востанија и да успеат да добијат вазален статус кон Отоманската империја.
Или еве уште поарно, да видиме какви проекти имале твоите Бугари пред велика матушка Русија да реши да ве направи држава и нација.

„През 60-те години на века укрепналата буржоазија т'рси различни п'тишта за разрешаване на б'лгарскија в'прос. Активизирането на европејската политика, преструктурирането на политическото пространство и новото раздвижване на Балканите пораждат надежди сред различните групировки нај-вече на б'лгарската емиграција. Запозната с интересите и позициите на Великите сили, тја следи внимателно развоја на с'битијата с оглед на б'лгарските в'жделенија и т'рси удобен момент за тјахното излагане и отстојаване.
В началото на 60-те години на политическата сцена отново излиза организацијата на едрите б'лгарски т'рговци в'в Влашко, известна като Комитет на старите, Епитропија и Средоточно попечителство от предходното десетилетие. Този п'т през 1862 г. тја се појавјава под името Добродетелна дружина. Излизането ј от прод'лжителнија зимен с'н е св'рзано с активизирането на Русија, којато след Парижкија мир беше отстранена от компанијата на главните дејствашти лица на Балканите. През 60-те години Петербург в'звр'шта самочувствието си и започва да се намесва осезателно в политическите дела на Европејскија југоизток.
По-видни членове на Добродетелната дружина през този период са двамата братја Христо и Евлоги Георгиеви, д-р П. Протич, д-р Г. Атанасович, Хр. Мустаков, митрополит Панарет Рашев, д-р Н. Василиади. И сега, както и преди, „старите“ прод'лжават да следват стриктно указанијата на руската политика и дипломација, като се р'ководјат от разбирането, че Русија е нај-сигурнијат гарант за получаване на желаното от б'лгарите.
През 1866–1867 г. Османската империја е подложена на натиск както от страна на Франција, така и от страна на Русија. Докато п'рвата настојава за реформи в духа на Хатихумајуна, втората иска автономија за покорените христијански народи. По това време канцлер'т на Русија кнјаз А. Горчаков пуска израза „автономија или анатомија“, којто не предвештавал ништо добро за Турција. В тази обстановка през 1866 г. се ражда проект'т на рускија посланик в Цариград генерал Н. П. Игнатиев за с'здаване на една голјама јужнославјанска д'ржава, в којато да се обединјат С'рбија и Б'лгарија и којато да играе ролјата на бариера пред домогванијата на Запада на изток.
Појавата на тази идеја активизира „старите“ в Букурешт. Те разработват специален документ, озаглавен „Програма за политическите отношенија на с'рбо-б'лгарите (б'лгаро-с'рбите) или за тјахното с'рдечно отношение“, предвиждашт с'здаване на федеративна д'ржава, наречена С'рбо-Б'лгарија или Б'лгаро-С'рбија. В проведеното на 5 април 1867 г. с'брание в рум'нската столица, на което прис'стват и представители на одеските б'лгари, програмата е одобрена. Ср'бското правителство обаче отклонјава подписването ј, т'ј като не искало да се ангажира прјако с б'лгарското освободително движение. Последното било използвано от Белград единствено с цел да се оказва натиск в'рху Турција, но не и да се решават б'лгарските проблеми. С'штата цел имат и двете изпратени в б'лгарските земи чети през пролетта на 1867 г.
След провала на проекта за федерација с'с С'рбија Добродетелната дружина, пак по внушение на Русија, в'зприема нова идеја — за дуализ'м с Турција. Предложение в този смис'л е направено с меморандум, подписан от членовете на дружината, до Парижката мирна конференција по Критскија в'прос през јануари 1869 г. Разбира се, конкретен резултат и този п'т не е постигнат.
Решителен противник на револјуционното движение, Добродетелната дружина прави много в областта на мирната револјуција. Тја отпуска големи средства за подпомагане на просветното движение, изпрашта и изд'ржа много б'лгарски младежи, за да зав'ршат образованието си в Европа и Русија, участва в с'здаването на Б'лгарското книжовно дружество, заштитава б'лгарската кауза при всеки удобен случај. Печатнијат ј орган в. „Отечество“, започнал да излиза през 1869 г., подкрепја неизменно руската балканска политика и ратува за сближение между јужните славјани.
Активна ролја сред емиграцијата през разглежданија период играе и Одеското б'лгарско настојателство. През 1858 г. то получава официално признание от руското правителство като благотворителна организација под попечителството и р'ководството на Херсонскија архиепископ. По-видни негови членове са Николај X. Палаузов, Николај М. Тошков, братја Тошкович, Василиј Рашеев, Константин Палаузов."

ИЗВОР

Сега вие сте Србо-бугари што живеат во Србо-бугарија ли?
Или сте Турко-бугари?
Добро, ова второво сепак историски е поиздржано, ама колку што ми е познато на вас не ви се допаѓа.

А овој Палаузов треба ли да те потсетам што бил пред да стане "горд Блгарин"?
А тоа што сакале некои поединци во нашата македонска организација кога таа се формирала било во спротивност со тоа што сакале други.
Особено откако виделе на дело како вашиот дебелогазест германски цар Фердинанд со мал прст не мрднал (дури и не бил во Блгарија) додека Македонците крв лееле за својата Македонија на Илинден.
А секој народ што е желен за слобода во одредени моменти е подготвен да прифати секакви "проекти".

 
Член од
18 февруари 2012
Мислења
1.273
Поени од реакции
930
Зошто се правиш луд, добро знаеш дека Бугарија не дели ниту отстапи северозападна Македонија на Србија и се согласи по војната да преговара за оваа област и за судија беше избран рускиот цар.Не можеш да гледаш нештатата само што на тебе ти одговараат. Србија уцена Бугарија да се согласи на тоа зашто знаеше дека немаме избор Турците беа почнале да колат и палат селата и во Одринско и во Македонија ако бугарија не беше се согласила Србија нема да влезе во војната и тогаш немаше да има кого да ослободуваме!
Србија се удирајќи за територија Бугарија за луѓето. На Бугарија не и беше дадена Македонија но таа зема половина милион бегалци за 10 години само од Македонија, им даде куќи, земјиште, работа, и права.А Србија што даде? јужна бановина, српски јазик, српски цркви и прави Срби. Секој паметен човек може да разбере кој постапи како брат и кој како душманин.Делата се гледаат а не кој што напишал!
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
Зошто се правиш луд, добро знаеш дека Бугарија не дели ниту отстапи северозападна Македонија на Србија и се согласи по војната да преговара за оваа област и за судија беше избран рускиот цар.Не можеш да гледаш нештатата само што на тебе ти одговараат.
Вистинското прашање е зошто ти со сила се правиш будала, кога добро знаеш дека Бугарија се сложила да преговара за да ја дели Македонија, и се надеваше дека нејзината создателка великаја матушка Русија ќе има благонаклоност кон своето државно истресоче на Балканот.
Јас гледам на нештата реално, од македонска перспектива, а не од завојувачка и крадачка перспектива кон територии и народ кои не се ни бугарски ни српски.

ЛУДОГОРЕЦ напиша:
Србија уцена Бугарија да се согласи на тоа зашто знаеше дека немаме избор Турците беа почнале да колат и палат селата и во Одринско и во Македонија ако бугарија не беше се согласила Србија нема да влезе во војната и тогаш немаше да има кого да ослободуваме!
Деталите за кој колку сакал да зграби и подели ќе си ги разговараш со Србите, не со мене.
А ниту вие, ниту Србите никого и ништо не сте ослободиле во Македонија.
Македонија и Македонците крв проплукаа од таквите "православни браќа и ослободители" како вас и Србите.
ЛУДОГОРЕЦ напиша:
Србија се удирајќи за територија Бугарија за луѓето. На Бугарија не и беше дадена Македонија но таа зема половина милион бегалци за 10 години само од Македонија, им даде куќи, земјиште, работа, и права.А Србија што даде? јужна бановина, српски јазик, српски цркви и прави Срби. Секој паметен човек може да разбере кој постапи како брат и кој како душманин.Делата се гледаат а не кој што напишал!
:facepalm:

Како тоа "Бугарија се борела за луѓето во Македонија"? Со тоа што Македонците во своите редови ги испрати на Чаталџа да гинат ли?
Србија истите работи ги давала само за да прави Срби од Македонците, како што Бугарија давала за да ги прави Бугари.
Некои (како тебе) прифатија да се одродат, некои не. ;)
 

Marchelo93

Дипломиран Џаболебар
Член од
10 јули 2011
Мислења
1.931
Поени од реакции
1.997
Баталете Букурешт касно е веќе за тоа.Глејте што ни прави оној договор од 2001 и разбудете се пред да ни го земат и тоа малку што ни остана.
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Како тоа "Бугарија се борела за луѓето во Македонија"? Со тоа што Македонците во своите редови ги испрати на Чаталџа да гинат ли?
Србија истите работи ги давала само за да прави Срби од Македонците, како што Бугарија давала за да ги прави Бугари.
Некои (како тебе) прифатија да се одродат, некои не. ;)
Ti kade sakas da gi isprati? Kade nema so kogo da se vojuva?

Bugarija od Bugari ne mozela da pravi Bugari. Citaj go tvojot omilen Cuposki koj zali za toa sto Srbite gi unistile crkvata i ucilistata vo Makedonija. Mislis deka crkvata i ucilistata za koi zali Cuposki bile etnicko-makedonski?
Ne be, entuziaste, bile Bugarski.
Jas znam kolku bile makedoncite-dobrovolci vo Bugarskata armija. Ti dali znaes nesto za brojkata na dobrovolcite vo srpskata i grckata armija?
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
Ti kade sakas da gi isprati? Kade nema so kogo da se vojuva?
Знаеме сите дека си дежурен глупчо овде, не мора тоа да го повторуваш со секој нов пост. Со кого војуваа Србите, со самите себе ли?

Kasnakoski напиша:
Bugarija od Bugari ne mozela da pravi Bugari. Citaj go tvojot omilen Cuposki koj zali za toa sto Srbite gi unistile crkvata i ucilistata vo Makedonija. Mislis deka crkvata i ucilistata za koi zali Cuposki bile etnicko-makedonski?
Ne be, entuziaste, bile Bugarski.
Хаха, какви се тие "Бугари" бре, такви што ги слават Филип и Александар ли?
Или такви што директно од говорницата на бугарското собрание кажуваат кои и што се, и за што биле војните?

Ти си ентузијастот што заради ширењето на глупавата турко-монголска, пардон бугарска пропаганда по потреба и полот си го менуваш. ;)

Знам дека трн во око ти е Чуповски, ама не мора до толку да се срдиш поради него сега.
Еве ти еден друг, дополнително да ти боде очи.


Kasnakoski напиша:
Jas znam kolku bile makedoncite-dobrovolci vo Bugarskata armija. Ti dali znaes nesto za brojkata na dobrovolcite vo srpskata i grckata armija?
Ти ништо не знаеш и си ретко глуп бугарски пропагандист.

 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Neka sum glup jas. Ti neli si mnogu itar, daj pokazi dobrovolci vo srpskata ili grckata armija.
Ne mozam da vi se iznacudam - slavite Bugari kako svoi heroi, a vo istoto vreme plukate po nivnite idei i gi prifakjate ideite na nivnite protivnici - srbomakedoncite.
Ima da si go barate identitetot, no nikogas nema da go najdete.
Za uspomenite ima posebna tema. Ako nesto ne ti e se uste jasno za Dimitar Rizov, dojdi tamu.
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
Neka sum glup jas. Ti neli si mnogu itar, daj pokazi dobrovolci vo srpskata ili grckata armija.
Џабе ти е тролањето кога огромен број Македонци се вклучени што присилно, што доброволно и во војските и во паравоените формации на сите балкански сојузници, во зависност од нивното место на живеење.

Некои од нив едноставно биле приморани да ги напуштат огништата и да облечат било чија униформа, и цело време гледале да спасат жива глава како што тоа експлицитно го потврдува гробот на човекот што го постирав.

Додека други искрено верувале во лагите на сојузниците дека чукнал часот Македонија да се ослободи со помош на "православните браќа".

Арно ама набрзо увиделе за какво "ослободување" се работи, па голем број од нив "огромниот аир" што го виделе од "ослободувачите" побарале дури да се врати пустото турско, само и само да се запрат "убавините" што им ги приредиле "православните браќа".


Kasnakoski напиша:
Ne mozam da vi se iznacudam - slavite Bugari kako svoi heroi, a vo istoto vreme plukate po nivnite idei i gi prifakjate ideite na nivnite protivnici - srbomakedoncite.
Тепа ли тепа бугарската шизофренија пропратена со акутна историска клептоманија.
Ние си ги славиме Македонците. А такви изрази може да употребуваат само Македонците едни за други, иако и тоа не е пожелно. Сите други нека си гледаат во сопствениот двор, во спротивно ќе зажалат што решиле да дрочат глупости овде.

Kasnakoski напиша:
Ima da si go barate identitetot, no nikogas nema da go najdete.
Ова сам на себе си го кажуваш пред оглеало ли?
Немаме ние потреба од такви глупости, нашето потекло и идентитет се јасни, за разлика од вас Бугарите што до ден денешен не си го знаете ни произходот а со тоа ни идентитетот, па затоа упорно имате потреба да крадете и присвојувате туѓ.

Kasnakoski напиша:
Za uspomenite ima posebna tema. Ako nesto ne ti e se uste jasno za Dimitar Rizov, dojdi tamu.
Каде тоа, кај што ти си хермафродит што постојано си го менува полот ли?
Или и тоа е последица на до ден денес немањето поим кој ти е произходот и идентитетот бугарски?

Знам дека на многу места по нетов се пренесуваат работи што ги објавуваме ние тука на Кајгана, и ако-така треба, ама немам јас потреба да одам никаде, ти самиот ќе си дојдеш по нова рунда шамарање по некој месец. Тоа е барем веќе многу пати проверена и потврдена тактика. :)
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Mnogu miluvas mnogu da pisuvas i nisto da ne kazuvas.
Jas te prasam za dobrovolci, ti mi nosis voda od 9 izvori samo i samo da ne priznaes deka dobrovolcite bile vo bugarskata armija.

Каде наогјале спас Македонците од српските и грчките золуми не си ја криви душата и твојот Чуповски


Дали прочита кој дел од македонија се почувствувал ослободен?
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
Mnogu miluvas mnogu da pisuvas i nisto da ne kazuvas.
Jas te prasam za dobrovolci, ti mi nosis voda od 9 izvori samo i samo da ne priznaes deka dobrovolcite bile vo bugarskata armija.
Ги имало и кај другите, многу добро е познато кој им давал на Србите информации за Турците пред и за време на "кумановската битка", итн.

Kasnakoski напиша:
Каде наогјале спас Македонците од српските и грчките золуми не си ја криви душата и твојот Чуповски


Дали прочита кој дел од македонија се почувствувал ослободен?
:pos:

Каков автогол.
Ризов експлицитно ти објаснува како и зошто дел од Македонците што завршиле во ЕМИГРАЦИЈА во Бугарија се решавале да ја користат неа за свои цели, истото го има и предходно кажано Мисирков во "За Македонцките Работи".

Плус, доста бе со лажги и ефтини манипулации, аман веќе од твоите глупости.
И предходно сум те предупредил овде да не се закачаш со "Македонски Глас" зашто на крај ќе плачеш, ама тебе не ти иде паметот.

Текстот што манипулативно си го исекол за да го користиш за твојата фалшлива бугарска пропаганда не е на Чуповски, туку на К. Попов, и сум ти го дал уште предходно во целост.
Еве ти го пак:
Сега што правиме?
Што му е поентата на писателот искажана на крајот?
Ете нека те видат сите колку ефтин манипулатор си.

Како си тргнал, изгледа пак ќе треба да си го менуваш полот. ;)

.
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Samo edna ispravka - jas nikogas nema da placam, zosto ne sum za nekoja doktrina, bilo makedonisticka, bilo golemobugarska jas sum za vistinata.
i sto sega? vesnikot na Cupovski pisuva li deka samo Pirinska Makedonija se pocuvstvuvala oslobodena ili ne pisuva?
A dali Rizov e kazal ili Mestrovic go izmislil da go vidime na sodvetnata tema. Sega ke ja iskopam.
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
Samo edna ispravka - jas nikogas nema da placam, zosto ne sum za nekoja doktrina, bilo makedonisticka, bilo golemobugarska jas sum za vistinata.
:pos::pos::pos:

Каква ли тоа "вистина" може да се очекува од некој што во служба на глупавата бугарска пропаганда со која се занимава е во состојба и полот да си го смени?

Kasnakoski напиша:
i sto sega? vesnikot na Cupovski pisuva li deka samo Pirinska Makedonija se pocuvstvuvala oslobodena ili ne pisuva?
И ништо де, пак си фатен како манипулативно ЛАЖЕШ.
Ете ја целата статија, нека ја прочита секој и нека види што пишува во неа и за што се залагал нејзиниот автор.

Kasnakoski напиша:
A dali Rizov e kazal ili Mestrovic go izmislil da go vidime na sodvetnata tema. Sega ke ja iskopam.
Безброј пати си тепан по празната глава и за ова и за многу други работи, ама џабе пак памет не ти иде.

Ти ја разбирам потребата да си го заработиш лебот, ама жалам тука нема да можеш да давиш со твоите национални фрустрации.
Личните и половите проблеми оди решавај си ги во некоја соодветна институција, не тука.

Под победничката кола

.
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Безброј пати си тепан по празната глава и за ова и за многу други работи, ама џабе пак памет не ти иде.
Nikogas ne sum tepan jas. Sekogas sum pobednik vo sekoj spor, oti sum za vistinata. Nemam dolznosti da branam nekakva glupa doktrina.


Ти ја разбирам потребата да си го заработиш лебот, ама жалам тука нема да можеш да давиш со твоите национални фрустрации.
Личните и половите проблеми оди решавај си ги во некоја соодветна институција, не тука.

Под победничката кола
Dali da razbiram deka nema sto da kazes po sustinata i begas so defokusacija i razvodnuvanje?

Ete citaj tuka. Za koi ucilista zali "Makedonski glas"? Koi se "nasite ucilista" koi bile unisteni od Srbite?Koi se "nasite biblioteki", "nasite citalni"
Toa sto grupata na 7 "profesori" od Sankt Peterburg se sto bilo bugarsko sakala da go prikaze kako nebugarsko ne i uspealo.
Toa se gleda so prosto oko.
--- надополнето: 16 март 2013 во 10:49 ---
Da rezimirame
Прилепчанец се жали од Србите и пишува

1.спроведувале кампанија против македонската интелигенција
2.ги исфрлиле сите учители кои за пари не сакале да си ја продадат националноста
3. од 160 учители Македонци останале само 10 /сигурно продали се/
4. „нашите“ училишта се затворени, нови, вкл. и српски не се отвараат
5. Србите ги уништувале сите „нашите“ библиотеки и читални /вер. читалишта/ дури преводи на Толстој, Шекспир, Хјуго и др.


Дали нема тука некоја контрадикторност?
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
Nikogas ne sum tepan jas. Sekogas sum pobednik vo sekoj spor, oti sum za vistinata. Nemam dolznosti da branam nekakva glupa doktrina.
Од толку многу "победи" имаше потреба да си го менуваш и полот ли?
Тоа ли е твојата "вистина", дека си суштество чија "доктрина" (ширење глупава бугарска пропаганда) е да си го менува полот?

Или дај просветли не како вие сте всушност Бриги, дека од Бриги се добивало Блгари?
:pos:


Kasnakoski напиша:
Dali da razbiram deka nema sto da kazes po sustinata i begas so defokusacija i razvodnuvanje
Да разбереш дека служиш за потсмев и дека си еден од најголемите бугарски резили на форумов, што искрено не е мало достигнување. ;)


Kasnakoski напиша:
Ete citaj tuka. Za koi ucilista zali "Makedonski glas"? Koi se "nasite ucilista" koi bile unisteni od Srbite?Koi se "nasite biblioteki", "nasite citalni"
Toa sto grupata na 7 "profesori" od Sankt Peterburg se sto bilo bugarsko sakala da go prikaze kako nebugarsko ne i uspealo.
Toa se gleda so prosto oko.
--- надополнето: 16 март 2013 во 10:49 ---
Da rezimirame
Прилепчанец се жали од Србите и пишува

1.спроведувале кампанија против македонската интелигенција
2.ги исфрлиле сите учители кои за пари не сакале да си ја продадат националноста
3. од 160 учители Македонци останале само 10 /сигурно продали се/
4. „нашите“ училишта се затворени, нови, вкл. и српски не се отвараат
5. Србите ги уништувале сите „нашите“ библиотеки и читални /вер. читалишта/ дури преводи на Толстој, Шекспир, Хјуго и др.

Дали нема тука некоја контрадикторност?
Ехеееее... зарем немаш ли барем малку срам бе мизеријо?

Ете за што те бива само: спам-спам, трол-трол...
Почекај малку време да помине и оп копи-пејст рециклажа на едни те исти глупости за кои веќе си бил пердашен предходно = во случајов пред година и пол.

Значи во немоќ постираното ти е дословно ископирано од пост на друга тема од пред година и пол. А ова што следи е мојот одговор на истиве небулози што и тогаш ги верглаше.


Ч Е Н Т О напиша:
Хехее, ти реков да не се закачаш со цитати од "Македонски Глас" зашто ќе зажалиш, ама на тебе не ти иде памет очигледно...

Нема ништо чудно или проблематично во текстот, џабе си цитирал и подвлекувал.
Одиме со ред:

Kasnakoski напиша:
1.спроведувале кампанија против македонската интелигенција
И, што е чудно тука, вие не ли сте спроведувале?

Kasnakoski напиша:
2.ги исфрлиле сите учители кои за пари не сакале да си ја продадат националноста
3. од 160 учители Македонци останале само 10 /сигурно продали се/
Хмм... ова колку пати треба да ти го постирам за да го разбереш:


Kasnakoski напиша:
4. „нашите“ училишта се затворени, нови, вкл. и српски не се отвараат
5. Србите ги уништувале сите „нашите“ библиотеки и читални /вер. читалишта/ дури преводи на Толстој, Шекспир, Хјуго и др.
Една од основните цели на МРО на чело со Гоце, Даме, Ѓорче и другите беше да се ПРЕВЗЕМАТ под контрола на внатрешната организација сите егзархиски училишта, општински организации, црковни лица, и сл., само кај разбираш ти вакви работи...

А тоа од последниот пасус: "...бившата столица на МАКЕДОНСКАТА архиепископија--Охрид..." случајно или намерно не го поттцрта овде..?!?

Ај да видиме што пишува на предходните две страни од истово издание, Број. 8, страни 140-141:Прочитај го цело, знам дека разбираш. Еве превод на поттцртаното:

1. "Ако вие не сакате да се занимавате со македонското национално прашање, сепак не можете да ја одрекувате посебната македонска област"

2. "Но злата воља на тие што фалшливо нас не нарекуваа свои браќа, ни ја раздроби родината, го раздроби на делчиња целиот народен организам и го осуди целиот македонски народ на насилно обезличување од новите властелини."

Ај да видиме и неколку страни подолу од ова ти што си го цитирал, пак од истиот Број. 8, страни 145-146:Превод:
"Менливоста на бугарските погледи -- Ние постојано од бугарите слушавме позитивни одзиви за македонските четници, коишто се бореа против своите поробители во грчката и српската зона. Таквите одзиви се објаснуваа со тоа што бугарите наивно мислеа дека борбата на четниците оди во полза на присоединување кон Бугарија. Но кога се разјасни дека македонците воопшто не сакаат да ја леат својата крв за да носат вода на бугарската воденица, туку се борат за "Единствена, Независна Македонија", тогаш погледите на бугарите спрема четниците сосема се изменија."

Пак да ти повторам = ќе зажалиш и ќе плачеш ако продолжиш да дрочиш на темава, ама ќе ти биде касно тогаш...
Истово го правеше и на темата за Баронот Де Тот иако убаво те замолив да не се глупираш, арно ама ти не послуша и резултатот беше тежок автогол по што те снема неколку месеци од Кајгана. ;)

#12

Ете нека те видат сите каков ефтин бугарски манипулатор и трол си.

Со ова заврши твоето тролање на темава.
Квит.
 

Kajgana Shop

На врв Bottom