Извршител?! Море мамата...

B

Bafra

Гостин
Законот кој се опфатени извршителите зар не предвидув санкции за извршителот, одземање лиценца и слично?

Закони ИМАМЕ, ама НЕМА луѓе кои би ги спроведувале законите. Ние дури и премногу закони имаме, ама како народ сме лакоми, неморални, нечесни и сакаме некој друг да ни среди општеството :(
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.940
Поени од реакции
5.822
Закони ИМАМЕ, ама НЕМА луѓе кои би ги спроведувале законите. Ние дури и премногу закони имаме, ама како народ сме лакоми, неморални, нечесни и сакаме некој друг да ни среди општеството :(
Лакомоста, морал и социјала се друга тема, нема врска со правото... Ајде прво ПРАВНО да гледаме...Ако извршител погрешно изврши ( погрешно лице, непостоечки долг ) и со тоа нанесе штета на трето лице, има ли санкции, пред се обештетување на трошоци ??? Одблокирање смерки, камати и слично ???
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.940
Поени од реакции
5.822
Член од
26 ноември 2018
Мислења
3
Поени од реакции
1
Imam zaostanat dolg vo bankata za kreditna kartica i dozvolen minus pred nekoj den mi stasa pismo deka za rok od 8 dena moram da podmiram ako ne bankata ke si ja potkrene postapkata..sega sakam da znam dali ke mi bide blokirana smetkata od strana na bankata se dodeka ne se podmiri dolgot ili ke bidam daden na izvrsitel i ke mi bidat sopreni 1/3 od platata ..
 
Член од
21 февруари 2012
Мислења
1.619
Поени од реакции
847
Imam zaostanat dolg vo bankata za kreditna kartica i dozvolen minus pred nekoj den mi stasa pismo deka za rok od 8 dena moram da podmiram ako ne bankata ke si ja potkrene postapkata..sega sakam da znam dali ke mi bide blokirana smetkata od strana na bankata se dodeka ne se podmiri dolgot ili ke bidam daden na izvrsitel i ke mi bidat sopreni 1/3 od platata ..
Нема да ти ја блокираат, ќе ти сопираат 1/3 од плата.
 
Член од
17 јануари 2018
Мислења
72
Поени од реакции
64
Како да се заштитите од плаќање застарени сметки

За една година застаруваат:
– побарувањето на надомест за испорачана електрична и топлотна енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување на хигиена, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинството;
– побарувањето на радиостаница и радио-телевизиска станица за употреба на радио-приемник и телевизиски приемник;
-побарувањето на пошта, телеграф и телефон за употреба на телефон и на поштенски преградоци, како и другите нивни побарувања што се наплатуваат во тримесечни или во пократки рокови и
– побарувањето на претплата на повремена публикација, сметајќи од истекот на времето за кое е нарачана публикацијата.

Со настапувањето на застареноста, престанува правото да се бара присилно исполнување на обврската. Според Законот за облигационите односи (ЗОО), застареноста настапува кога ќе истече определеното време со закон, во кое доверителот можел да бара исполнување на обврската. Но имајте во предвид дека судот не може да ја земе во предвид застареноста, ако должникот на неа не се повика, односно по службена должност тој не внимава на неа.

Освен нотарите и извршителите, во последно време граѓаните добиваат барања за наплата на стари долгови и од анонимни агенции, во чии дописи е наведена само сумата, може да има и пополнета уплатница, но не и информација за каков долг се работи и од кој период како и дали е утужена и доколку е, во кој временски период е сторено истото.
Ваквиот документ не е обврзувачки за граѓаните и тие немаат никаква обврска да платат. Кај таквите налози ќе забележите дека се работи за долгови кои се од подолг временски период, односно за обврски за кои веќе одамна настапила застареност.

Задолжително примајте ги доставите од нотар. На дописот од нотар веднаш напишете го датумот кога сте го примиле, а пред да решите да платите, задолжително дознајте го датумот кога нотарот го примил барањето за наплата од фирмата на која и должите.

Доколку Решението од нотар за наплата на долг не го примите или одбиете да го примите, постои законска можност да се постави на огласна табла во надлежниот суд и по осум дена да се смета за правосилно извршено. Сепак, и кога се примаат дописите од нотарите, треба да се отвораат четири очи. Прво, неизоставно своерачно треба да се напише датумот на приемот, бидејќи рокот за наплата тече од тој момент.

Во решението прво треба да се провери дали се однесува за лицето до кое е доставено, како и датумот на кој е ставен приемниот печат кај нотарот, кој покажува кога нотарот го примил предметот од доверителот. Овој датум е битен, затоа што покажува дали наплатата преку нотар е побарана во законскиот рок од една година, ако се работи за комунални сметки, или пак долгот застарел.

Исто така имајте во предвид за секоја правна работа и конкретен настан пред да превземете било какво дејствије консултирајте се со вашиот Адвокат.

Адвокат Златко Јолески
Контакт: 077/757-689
Web: https://www.facebook.com/advokatjoleski/
ДТЦ Мавровка
Бул. Гоце Делчев бр . 11 вл. 1 кат 1 лок. 13https://skopje24.mk/kako-da-se-zastitite-od-plakjanje-zastareni-smetki/?fbclid=IwAR3ppjfO0tnzrsJQaY_yVTkzbR7QFshMZZ-Ev84JpOARja78rLCWj_jW3dg
 
На врв Bottom