iGENEA институтот потврдува: НИЕ СМЕ ПОТОМЦИТЕ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ!

The Savior

Is with me
Член од
29 јули 2021
Мислења
3.727
Поени од реакции
8.012
First word MILK
In greek is γάλα=GALA
In macedonian is МЛЕКО=MLEKO
CONCLUSION: MILK almost the same with MLEKO.

2. Word CROSS (C=K)
In is σταυρός STAVROS
In is КРСТ=KRST
CROSS almost as KRST.

3.Word TEXT
In is κείμενο KEIMENO
In is ТЕКСТ=TEKST
So TEXT is almost same as ТЕКСТ.

4.Word POST
In is ταχυδρομείο TACHYDROMEIO
In is ПОШТА=POSTA
So POST almost the same as POSTA.

5.Word SOCIAL
In is κοινωνικός KOININIKOS
In is СОЦИЈАЛЕН=SOCIJALEN
So SOCIAL is almost the same as SOCIJALEN.

6.Word SITUATION
In is κατάσταση KATASTASI
In is СИТУАЦИЈА=SITUACIJA
So SITUATION is almost the same as SITUACIJA.

7.Word SPECIAL
In is ειδικώς EIDIKOS
In is СПЕЦИЈАЛНО=SPECIJALNO
So SPECIAL almost the same word as SPECIJALNO.

8.Word LINE
In is γραμμή GRAMMI
In is ЛИНИЈА=LINIJA
So LINE is almost the same as LINIJA.

9.Word DIRECT
In is απευθείας APEFTHEIAS
In is ДИРЕКТЕН=DIREKTEN
So DIRECT is almost the same word as DIREKTEN.

10.Word PRINCIPLE
In is αρχή ARCHI
In is ПРИНЦИП=PRINCIP
So PRINCIPLE almost the same as PRINCIP.

11.Word INFORMATION
In is πληροφορίες PLIROFORIES
In is ИНФОРМАЦИЈА=INFORMACIJA
So INFORMATION is almost same as INFORMACIJA.

12.Word RUSTIC (C=K)
In is αγροτικός AGROTIKOS
In is РУСТИКА=RUSTIKA
So RUSTIC is almost same as RUSTIKA.

13.Word WINE
In is κρασί KRASI
In is ВИНО=VINO
So ask the "italians"
Ciao bello

14.Word GRACE
In is χάρη CHARI
In is ГРАЦИОЗНО=GRACIOZNO
So again GRACE is similar with
GRACIOZNO.

15.Word FERTILE
In is εύφορος EFFOROS
In is ФЕРТИЛЕН=FERTILEN
So FERTILE is almost the same as
FERTILEN.

16.Word SOLID
In is στερεός STEREOS
In is СОЛИДНО=SOLIDNO
So SOLID almost same as SOLIDNO.

17.Word FOLKLORE
In is λαογραφία LAOGRAFIA
In is ФОЛКЛОР=FOLKLOR
So FOLKLORE is same as FOLKLOR.

18.Word TRADITION
In is παράδοση PARADOSI
In is ТРАДИЦИЈА=TRADICIJA
So TRADITION is almost same as TRADICIJA.
 
Член од
14 декември 2020
Мислења
13
Поени од реакции
0
Избројава хановете ... ама и други и пропуска хан Маламир - славјанско име ОштЕ ПРЕДИ ПОКР'СТВАНЕТО, ВЛАДИМИР С'штО Е ПРОПУСНАТ, Е НЕМА ТАКАВА ШАРЛАТАНштИНА! КАНАДЦИ! НЕМАТЕ ЛИ МАЛКО СРАМА? ТА ДНЕС Е ВЕК'Т НА ИНФОРМАЦИјаТА - ТАКА МЛАДИ, А ТАКА ФАНАТИЧНИ! ЗАштО НЕ ИНТЕРВјуИРАХТЕ НјаКОј ИСТИНСКИ ИСТОРИК ДА ВИ ДАДЕ МНЕНИЕ??? ХАН ДИСИНГ И ХАН ЦОК Б'ЛГАРИја НјаМА И НИКОГА НЕ Е ИМАЛА, НО СТЕ СИ ГИ ИЗМИСЛИЛИ, КАКТО СТИ ИЗМИСЛИЛИ И ЦЕЛИја ВИ СМОТАН С ИЗВИНЕНИЕ Л'ЖОВЕН ФИЛМ. КОј ВИ ГО ПЛАТИ ТОВА НЕштО?
Автоматски споено мислење:

ДАЖЕ ДА ПРИЕМЕМ ЧЕ ПРАБУГАРИТЕ СА ТјуРСКИ НАРОД ТјуРКИТЕ НЕ СА МОНГОЛЦИ И НЕ И ТАТАРИ. АКО ТАКА ВИ УЧАТ В МАКЕДОНИја НА ТАКАВА ИСТОРИја НА Б'ЛГАРИја, ТОВА ДА ЗНАЕТЕ НЕ Е ИСТОРИја, А ИСТЕРИја СРЕштУ Б'ЛГАРИја! ИСТЕРИјаТА ТРЕБЕ ДА СЕ ЛЕЧИ! ТОВА НЕ Е ИСТОРИја А БОЛЕСТ!
Автоматски споено мислење:

ХАН ПРЕСИјаН С'штО СЛОВЕНСКО ИМЕ, ИМЕТО - ДА ПРЕСВЕТИ НА СВЕТОТ, ТА ОН НЕ ЗНАЕЛ СЛОВЕНСКИ ЕЗИК. АБРЕ МОМЧЕ ПИј СИ АПАВЕТЕ МОЛИМ ТЕ. ЗАУСТАВИ ИСТОРИју И ПИШИ КАНАДСКУ ИСТОРИју ЕСКИМОСИМА! ЖЕЛИМ ТИ СВЕ НАј-ДОБРО У ЖИВОТУ КАО ЕСКИМОСКИ ИСТОРИЧАР. ИЗПАДО ИЗ ПАМЕТ. 2021 ГОДИНА А ТАКАВА НЕСАНИЦА!!!
Автоматски споено мислење:

АКО БУГАРИТЕ СА МАНГОЛЦИ ЗАштО ДЕНЕС ВО БУГАРИја НЕМА МОНГОЛЦИ, А БРЕ КАНАДИНја???? ИСТОРИјаТА НЕ Е ПРОСТО НЕштО КАО СЕКС МЕЖДУ ДВАјЦА ЛГБТјЦИ-НОВ МОДЕРЕН ЕТНОС НА ЗАПАД НА ОБЕД НА ПЛАС ДЕ ЛА КОНКОРД ИЛИ ВО БУЛОНСКИО ЛЕС ХАХАХА
Автоматски споено мислење:

Л'ЖА Е И ЧЕ ТРАКИТЕ СА П'РВИја НАРОД НА БАЛКАНИТЕ, НАПРОТИВ НАРОДА ОТ КУЛТУРАТА ВАРНА Е ТВОРИЛ П'РВОТО ОБРАБОТЕНО ЗЛАТО 4200 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА.

В С'штИја САјТ штЕ ВИДИТЕ И ЧЕ РЕКОНСТРУКЦИјаТА НА ЧЕРЕПА НА МОСТИЧ КАТО МОНГОЛОЕД НЕ Е НА НАУЧНА ОСНОВА А АНТИНАУЧНО. АЗ СИ СЕ БОРја С ФАЛШИВАТА ИСТОРИја В Б'ЛГАРИја НЕ САМО В КАНАДА КАКТО ДНЕС.

Известна е антропологичната в'становка на черепа на ичергу-боила Мостич. П'рвоначалната представа за известна монголоидност се оказва погрешна. Според ј.јорданов тја се д'лжи на по-широките скули и очници. Нос'т е голјам, г'рбав и клјуновиден. Корен'т на носа е тесен, а основата широка и като цјало е изп'кнал напред. Хл'тването на бузите е св'рзано с'с старческата в'зраст и липсата на з'би, определја три'г'лната брадичка. /јј-ВГЧ стр.199-200/

Има на втора страница и в'зстановка на Александрос Мегас, човека п'рво се е самоопределувал као македон, после као елин а натамо као перс. То е исторически факт, документиран по церемониалот на владетелот. Даже во Персија за мало не става бунт во армијата заради персијското влијание.

Исто тако прабугарите постали словени, монголците инуси и китајци и тако далье... :)
Автоматски споено мислење:

Мислим да спавам желим ви све добро и да читате диалогично различити историјски документи, тако очигледни лажи нема да фале!
 
Последно уредено:
Член од
14 декември 2020
Мислења
13
Поени од реакции
0
Зурло бре, напиши нешто, стига си давал линкове. Ако сте потомци на античните македонци, това значи, че сте братовчеди точно на прабугарите. Заштото ако си мислите, че Александ'р, като прави васали гр'цките полиси, тр'гва с чиста македонска армија срешту Персија, се л'жете. Без гр'цките војски тој не е имал никак'в шанс да завладее Персија. Освен това от Персија македоно-гр'цките војски се вр'штат на Балканите с перси, а прабугарите според археологијата са именно народ, сроден на скитите и персите. Та така """"антични"""". А зашто не говорите на незнајнија, веројатно гр'цки диалект на древнија македонски, а говорите на славјански, нај-близ'к до б'лгарскија език?

И да, може нјакој от предците ми да е бил с'рбин, ама може и твој прадедо да е бил с'рбин... аз моја род с'м си го изучил до 1800 година, а ти твоја док'де стигна? Хора изучавајте своите си родове и записвајте историјата на родовете си!

Сега, аз разбирам, че македонската историческа школа е нешто, с'творено от комунистите през 1944-50 година. Тогава за историци са наслагани разни партизани и јатаци, а те, с извинение не са нито нај-умните, нито нај-начетените хора в Македонија! В Б'лгарија е било с'штото и едва следваштото поколение от 1965 година натам твори истински научна историја.

П'рвата задача вашите историчари е била да намерјат основа за сформирането на македонска национална идентичност през историјата. И подходите са били два правелен, истински и честен к'м самија ви народ и к'м с'седните народи и л'жовно-пропаганден- ама историчарите ви не са имали ак'л да избират правилнија. Правилнија е да обосноват, че НАРОДА НА МАКЕДОНИја СИ С'ЗДАВА ФЕДЕРАЛЕН СУБЕКТ В јуГОСЛАВИја, НА ОСНОВА НА ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ И СЛАВјаНОБ'ЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО НјаМА КАК ДА Б'ДЕ КОМАНДВАНО НИТО ОТ С'РБИја, НИТО ОТ ЧЕРНА ГОРА, ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА. КАКТО ФУНКЦИОНИРА И ЕДНА АВСТРИја И НИКОј ГЕРМАНЕЦ НјаМА ПРЕТЕНЦИИ К'М АВСТРИјСКИја НАРОД. НЕ СЕ КРАДЕ ОТ АВСТРИја НЕМСКА ИСТОРИја И ОБРАТНОТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ИСТОРИЦИТЕ ВИ штјаХА ДА СИ ТВОРјаТ СВОБОДНО, А НЕ ДА СЕ ОПИТВАТ ДА С'ЗДАВАТ НјаКАКВА ИСТОРИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ НА НАРОД, КОјТО ИМАЛ АНТИЧНА Д'РЖАВНОСТ, ПА БИЛ В'В ФРИЗЕРА 1100 ГОДИНИ, ПА САМУИЛОВАТА Д'РЖАВА КОјаТО СЕ СРАЖАВА С ВАСИЛИј ВТОРИ Б'ЛГАРОУБИЕЦ, ПА ПАК ФРИЗЕР ПА ЧЕНТОВЦИ И КОЛИШЕВКОВЦИ... БЛА-БЛА-БЛААА

ЕТО И ТАЗИ СТАТИја - АКО МАЛКО СЕ ЗАМИСЛИТЕ, штЕ ОТКРИЕТЕ, ЧЕ ИЗХОДНИјаТ ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ОТС'СТВА. КАКВО СРАВНјаВАТ ТЕЗИ ГЕНЕТИЦИ?

НАЛИ ВСИЧКИ ИНДОЕВРОПЕјСКИ НАРОДИ СА МНОГО БЛИЗКИ ГЕНЕТИЧНО? НАЛИ ПРИ ДОМИНИРАНЕТО НА СЛАВјаНСКИја ЕЛЕМЕНТ, ВИДНО ПРЕЗ ЕЗИКА НА БАЛКАНИТЕ јаСНО ИЗјаСНјаВА СЛАВјаНСКИја КОМПОНЕНТ КАТО ВОДЕшт.

ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА НА АКАДЕМИК ХРИСТО ГАНДЕВ - Б'ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ПРЕЗ ПЕТНАјСТИ ВЕК И ДОСТА штЕ ВИ СЕ ИЗјаСНИ ЗА ХАРАКТЕРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МАКЕДОНИја. штЕ РАЗБЕРЕТЕ И КАКВО СТАВА С МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ТУРСКОТО НАШЕСТВИЕ. АВТОР'Т ИЗСЛЕДВА ПОДРОБНО ОСМАНСКИТЕ РЕГИСТРИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПОСОЧЕНИја ВЕК, НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ЗАВЛАДјаВАНЕТО НА ТЕРИТОРИјаТА НА ДНЕШНИ Б'ЛГАРИја И МАКЕДОНИја ОТ ОСМАНЛИИТЕ. ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА, штЕ НАМЕРИТЕ СИГУРНО И ДОСТА ДАННИ ЗА ВАШИја РОДЕН КРАј. ИМА И ДАННИ ЗА ИСТОЧНА С'РБИја, ЗАштОТО Б'ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ТАМ ДНЕС Е ЧАСТ ОТ СР'БСКАТА НАРОДНОСТ. САМИјаТ ГРАД БЕЛГРАД ДО ПАДАНЕТО ПОД ТУРСКО РОБСТВО ДОСТА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ Е БИЛ Б'ЛГАРСКИ ОТКОЛКОТО СР'БСКИ ГРАД. МОјаТ РОДЕН КРАј ТР'НСКО П'К В СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ ДОСТА ПОВЕЧЕ Е БИЛ К'М СР'БСКАТА Д'РЖАВА.

 

The Savior

Is with me
Член од
29 јули 2021
Мислења
3.727
Поени од реакции
8.012
Зурло бре, напиши нешто, стига си давал линкове. Ако сте потомци на античните македонци, това значи, че сте братовчеди точно на прабугарите. Заштото ако си мислите, че Александ'р, като прави васали гр'цките полиси, тр'гва с чиста македонска армија срешту Персија, се л'жете. Без гр'цките војски тој не е имал никак'в шанс да завладее Персија. Освен това от Персија македоно-гр'цките војски се вр'штат на Балканите с перси, а прабугарите според археологијата са именно народ, сроден на скитите и персите. Та така """"антични"""". А зашто не говорите на незнајнија, веројатно гр'цки диалект на древнија македонски, а говорите на славјански, нај-близ'к до б'лгарскија език?

И да, може нјакој от предците ми да е бил с'рбин, ама може и твој прадедо да е бил с'рбин... аз моја род с'м си го изучил до 1800 година, а ти твоја док'де стигна? Хора изучавајте своите си родове и записвајте историјата на родовете си!

Сега, аз разбирам, че македонската историческа школа е нешто, с'творено от комунистите през 1944-50 година. Тогава за историци са наслагани разни партизани и јатаци, а те, с извинение не са нито нај-умните, нито нај-начетените хора в Македонија! В Б'лгарија е било с'штото и едва следваштото поколение от 1965 година натам твори истински научна историја.

П'рвата задача вашите историчари е била да намерјат основа за сформирането на македонска национална идентичност през историјата. И подходите са били два правелен, истински и честен к'м самија ви народ и к'м с'седните народи и л'жовно-пропаганден- ама историчарите ви не са имали ак'л да избират правилнија. Правилнија е да обосноват, че НАРОДА НА МАКЕДОНИја СИ С'ЗДАВА ФЕДЕРАЛЕН СУБЕКТ В јуГОСЛАВИја, НА ОСНОВА НА ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ И СЛАВјаНОБ'ЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО НјаМА КАК ДА Б'ДЕ КОМАНДВАНО НИТО ОТ С'РБИја, НИТО ОТ ЧЕРНА ГОРА, ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА. КАКТО ФУНКЦИОНИРА И ЕДНА АВСТРИја И НИКОј ГЕРМАНЕЦ НјаМА ПРЕТЕНЦИИ К'М АВСТРИјСКИја НАРОД. НЕ СЕ КРАДЕ ОТ АВСТРИја НЕМСКА ИСТОРИја И ОБРАТНОТО. ПО ТОЗИ НАЧИН ИСТОРИЦИТЕ ВИ штјаХА ДА СИ ТВОРјаТ СВОБОДНО, А НЕ ДА СЕ ОПИТВАТ ДА С'ЗДАВАТ НјаКАКВА ИСТОРИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ НА НАРОД, КОјТО ИМАЛ АНТИЧНА Д'РЖАВНОСТ, ПА БИЛ В'В ФРИЗЕРА 1100 ГОДИНИ, ПА САМУИЛОВАТА Д'РЖАВА КОјаТО СЕ СРАЖАВА С ВАСИЛИј ВТОРИ Б'ЛГАРОУБИЕЦ, ПА ПАК ФРИЗЕР ПА ЧЕНТОВЦИ И КОЛИШЕВКОВЦИ... БЛА-БЛА-БЛААА

ЕТО И ТАЗИ СТАТИја - АКО МАЛКО СЕ ЗАМИСЛИТЕ, штЕ ОТКРИЕТЕ, ЧЕ ИЗХОДНИјаТ ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ОТС'СТВА. КАКВО СРАВНјаВАТ ТЕЗИ ГЕНЕТИЦИ?

НАЛИ ВСИЧКИ ИНДОЕВРОПЕјСКИ НАРОДИ СА МНОГО БЛИЗКИ ГЕНЕТИЧНО? НАЛИ ПРИ ДОМИНИРАНЕТО НА СЛАВјаНСКИја ЕЛЕМЕНТ, ВИДНО ПРЕЗ ЕЗИКА НА БАЛКАНИТЕ јаСНО ИЗјаСНјаВА СЛАВјаНСКИја КОМПОНЕНТ КАТО ВОДЕшт.

ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА НА АКАДЕМИК ХРИСТО ГАНДЕВ - Б'ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ПРЕЗ ПЕТНАјСТИ ВЕК И ДОСТА штЕ ВИ СЕ ИЗјаСНИ ЗА ХАРАКТЕРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МАКЕДОНИја. штЕ РАЗБЕРЕТЕ И КАКВО СТАВА С МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ТУРСКОТО НАШЕСТВИЕ. АВТОР'Т ИЗСЛЕДВА ПОДРОБНО ОСМАНСКИТЕ РЕГИСТРИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПОСОЧЕНИја ВЕК, НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ЗАВЛАДјаВАНЕТО НА ТЕРИТОРИјаТА НА ДНЕШНИ Б'ЛГАРИја И МАКЕДОНИја ОТ ОСМАНЛИИТЕ. ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА, штЕ НАМЕРИТЕ СИГУРНО И ДОСТА ДАННИ ЗА ВАШИја РОДЕН КРАј. ИМА И ДАННИ ЗА ИСТОЧНА С'РБИја, ЗАштОТО Б'ЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ТАМ ДНЕС Е ЧАСТ ОТ СР'БСКАТА НАРОДНОСТ. САМИјаТ ГРАД БЕЛГРАД ДО ПАДАНЕТО ПОД ТУРСКО РОБСТВО ДОСТА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ Е БИЛ Б'ЛГАРСКИ ОТКОЛКОТО СР'БСКИ ГРАД. МОјаТ РОДЕН КРАј ТР'НСКО П'К В СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ ДОСТА ПОВЕЧЕ Е БИЛ К'М СР'БСКАТА Д'РЖАВА.

Ти читај го Демостен...
http://www.historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/AncientEvidence.html
Автоматски споено мислење:

Macedonia - a country north of Greece
Автоматски споено мислење:

" On the first sight of the general of their heart, the troops saluted him in the Macedonian language, clanked their arms, and with loud shouts challenged the enemy to advance, thinking themselves invincible while he was at their head. "

("Eumenes" by Plutarch 14,10, translated by John and William Langhorne
http://www.attalus.org/old/eumenes.html
Автоматски споено мислење:

Заштото ако си мислите, че Александ'р, като прави васали гр'цките полиси, тр'гва с чиста македонска армија срешту Персија, се л'жете.
MACEDONIAN IMPERIALISM and Hellenization of the East 1928: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-d7d1af8f59c7fae4fe10a55de5e2933b

Page 69:
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-51c2cd23690858a3c3e43e2f8cd79a14

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-e2126415c228d43f9d3785cd194f77f2

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-976976042fb651f60ddc390f30becf8f

39. "When the Macedonians became rulers of Greece, Athens had twenty-one thousand citizens, ten thousand resident aliens and four-hundred thousand slaves."

("Race or Mongrel", by Alfred P. Schultz, page 86.)

"The resident aliens were mainly Aryan-Hemitic-Semetic-Egyptian-Negroid mongrels."

("Race or Mongrel", by Alfred P. Schultz, page 87.)
https://modernes-griechenland.blogspot.com/2010/11/das-albanische-element-im-modernen.html?m=1
Автоматски споено мислење:

ПРОЧЕТЕТЕ КНИГАТА
14. Romans, Hellenes and the constitutions

Аccording to the early constitutions of 1822-1832 the Hellenic nations is not a nation already in existence with a part of it in revolt and a part not in revolt.

Hellenes are the native born provincials of the old Roman province of Hellas.

In other words the provincial name became the national name.

The right to become Hellene was given to the Romans in revolt in other places, but only on condition that they come and settle permanently in Hellas, Therefore, the Romans outside of Hellas are not considered constitutionally Hellenes because they fought, but only if and when they come and settle in Hellas[33].

It must be appropriately noted that the other Romans were not much disturbed at the fact that the Hellenes of Hellas constitutionally named only themselves Hellenes, since this was a provincial and . They were rather scandalized by the fact that followers of Koraes worked fanatically to pull the nails out of and dissolve Romanism and to separate the self-created new Church of Hellas from the Ecumenical Patriarchate, as though it were not right for Hellenes to belong to a Roman Patriarch.

...

19. Romanism bilingual till today

The Franks, as well as Europeans and Russians who followed were not able to understand how it was possible for Romans to become Hellenes and for Hellenes to become Romans with both being fused into one nation with Hellenic Civilization and with two language instead of one, as approximated in the case of Switzerland today.

It is known that Romanism had two official languages, Latin and Greek. Latin is called Romaika and Greek came to be known as Romaika[43]. The same with one iota means Latin and with two iota means Hellenic ; thus the same name signifies the two languages of Romanism.

But Romanism is still bilingual today. This is so because the Vlachic language spoken in Greece is Neo-Latin or Neo Romaïka and the Arvanitic (Albanian) language spoken in Greece is approximately 50% Latin and 25-30% Hellenic. Some years ago it was common for Romans in the Balkans to be bilingual and many times trilingual. The Romaiïk language was prevalent.

The largest group of revolutionaries of 1821 were the Arvanite (Albanian) Romans of whom many did not even know Greek.

ROMANISM AND COSTES PALAMAS
John S. Romanides
First published in Greek 1976
Made and printed in Greece by
George Papageorgiou Printing Co., Thessaloniki
http://www.romanity.org/htm/ro3enfm.htm
 
Последно уредено:
Член од
29 јуни 2009
Мислења
49
Поени од реакции
12
Еве од која антика се откажа Заев.Едуцирај се народе.
Доказ дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик.Македонски зборови во Хомерова Илијада 1700 години пред фамозната инвазија на Словените на Балканот и пред Кирил и Методиј.
https://www.youtube.com/watch?v=uCBtu-MLUVE
https://www.youtube.com/watch?v=pJds5_2yIrk&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=p7zgeZMFMSg&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=kW5EYo09mks&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=hSeA7rUzd60&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=J-2IvHjhpJo&t=64s
 
Член од
29 јуни 2009
Мислења
49
Поени од реакции
12
HLA алелите се утврдени кај лица од Република Македонија со пишување и секвенционирање на ДНК. Фреквенциите на алелите HLA -A, -B, -DR, -DQ за првпат се утврдени и резултатите се споредуваат со оние на другите Медитеранци, особено со нивните соседи Грци. Направени се генетски растојанија, дендрограми за спојување со соседите и анализа на кореспонденција. Донесени се следниве заклучоци: 1) Македонците припаѓаат на „постариот“ медитерански супстрат, како Иберијците (вклучително и Баскијците), Северноафриканците, Италијанците, Французите, Критјаните, Евреите, Либанците, Турците (Анадолија), Ерменците и Иранците, 2) Македонците не се поврзани со географски блиски Грци, кои не припаѓаат на „постариот“ медитерански супстрат, 3) Се откри дека Грците имаат значителна поврзаност со субсахарските (етиопски) луѓе, што ги одделува од другите медитерански групи. И Грците и Етиопјаните споделуваат квази-специфични алели DRB1, како што се *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 и *1310. Генетските растојанија се поблиски помеѓу Грците и етиопските/субсахарските групи отколку со која било друга медитеранска група и, конечно, Грците се групираат со Етиопијци/суб-Сахарјани во двата соседи кои се приклучуваат на дендрограми и анализи на преписки. Временскиот период кога овие односи може да се појават беше антички, но неизвесен и може да биде поврзан со раселување на египетско-етиопскиот народ што живее во фараонскиот Египет.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11260506/
 
Член од
14 август 2006
Мислења
42.045
Поени од реакции
74.537
Еве што пишува на сајтот на igenea за тоа дали сте потомци на античките Македонци:
Кажува дека крвта на античките Макдонци тече и во наши вени.

The Slavs mingled with the local population, which consisted of paions (protobulgarian tribes from Paionia), ancient Macedonians and other ethnic elements.
 

Щипянецъ

македонски Бугарин
Член од
21 декември 2011
Мислења
1.368
Поени од реакции
537
Кажува дека крвта на античките Макдонци тече и во наши вени.

The Slavs mingled with the local population, which consisted of paions (protobulgarian tribes from Paionia), ancient Macedonians and other ethnic elements.
И една реченица подоцна кажуват:
As a result, the ancestors of the current Macedonians were mostly considered Bulgarians, and large parts of them also considered themselves as such, in part until the 19th century. For this reason, it is controversial whether one can speak of the existence of a Macedonian language, nation or ethnic group before 1943.
 
Член од
14 август 2006
Мислења
42.045
Поени од реакции
74.537
И една реченица подоцна кажуват:
As a result, the ancestors of the current Macedonians were mostly considered Bulgarians, and large parts of them also considered themselves as such, in part until the 19th century. For this reason, it is controversial whether one can speak of the existence of a Macedonian language, nation or ethnic group before 1943.
И? Каква врска има ова со тоа јас што го пишав?
Пишува разни работи понатаму и за многу други нешта.
Ние тука, сега, збориме за тоа дали Македонците денес имаат генетска врска со античките.
 

PIRATIC

diplomiran klozetar
Член од
26 јануари 2012
Мислења
7.857
Поени од реакции
6.494
iGENEA институтот потврдува: НИЕ СМЕ ПОТОМЦИТЕ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ !
Штета, ја па мислев ќе речат од Иџенеа дека сме генетски потомци на Џингис-Кан ... :masa:
 

Kajgana Shop

На врв Bottom