Свети Кирил и Методиј, основоположници на словенската писменост

bitushanec

Борец за човекови права
Член од
17 јануари 2006
Мислења
3.741
Поени од реакции
814
Sloveni, slavnite luge na Alex Makedonski:helou::helou::helou:
Во ”Пофалното Слово за Св. Кирил”, за кое кое се мисли дека е напишано од самиот Св. Климент, стои дека народот кој ја населувал Македонија е словенски или како што таму стои: „многуплодниот народ словенски” (Извор: „Пофално Слово за Св. Кирил”, Панонски Легенди од Црноризец Храбар, крај на 9ти или почеток на 10ти век). Црноризец Храбар во истите Панонски Легенди, во ”Житието Методиево” вели дека „сите солунчани чисто словенски зборуваат”.


Авторот на "Азбучната молитва на нашиот писател” ( ”Cтихотворном прологе к Учительному евангелију”) од 10 век, вели дека Св. Климент го покристил "словенското племе"
(Н. Туницки, Св. Климент, стр. 153). Cпоред бугарската историја, во опишаниот историски временски период македонците веќе станале дел од "бугарското племе", a како македонците станале бугари, така и јазикот кој тие го говореле (старословенски), станал бугарски јазик!

Епископ Константин, ученик на Св. Кирил во својот ”Проглас кон евангелието” (временски најверојатно потекнува почеток на 10 век) се обраќа кон "словенскиот род" од Македонија кој ги познавал само грчките книги, сега истите да ги замени со словенски:
(Архиеп. Антониј, каз. с'ч., стр. 231; ПСп, пак там, стр. 407. Горскиј и Невоструев, Опис. рук. Синод. библ., II, 2 стр. 425—426).

Во Житието на Св. Наум Охридски, напишано по смртта на Св Наум, од перото на анонимен ученик на Св Климент, во 10от век, пак се зборува само за Словени и за никоја друга народност во Македонија.

Уште еден важен историски факт е тоа што Македонците во 10от век имале и своја посебна црковна организација, во времето кога Бугарите веќе имаат оформена бугарска канонски призната Црква, и покрај тоа што северна и центрлна Македонија биле окупирана од бугарската држава. Во Житието на Св. Наум Охридски се зборува за „епископ Словенски” Марко, четврт епископ на Словените од Девол и на словенски јазик - народ
(старословенскиот збор "јазик" означува "народ" т.е. етнос), што јасно кажува дека средновековните Македонци имале религиска автономија, како посебен етникум во рамките на средновековна Бугарија од 10от век (Извор: „Житието на Св. Наум Охридски”, „Спомен за нашиот преподобен отец Наум”, 10 век, Охрид). Да биле средновековните Македонците потчинети на бугарската или ромејската црква, тогаш, би биле покорни на бугарскиот преславски или ромејскиот константинополски патријарх, и нив би ги славиле и спомнувале по пишаните документи.Бугарската историја не се повлекува од квазитеоријата дека Македонците веќе во 10от век биле Бугари. Подоцна, Македонците не би можеле да станат Бугари оти потпаѓаат под византиска власт во почетокот на 11от век, а подоцна под српска. Но, како што гледаме во тоа време Македонците не биле Бугари, напротив, бугарското име македонските писатели не го спомнуваат.

Средновековните- вистински бугари (турки) признавале посебен македонски етнос

Бугарскиот кнез Борис т.е. Михаил по препорака на римскиот Папа во 866 година требало да организира посебни цркви за секој одделен народ во Бугарија, па како дел од Македонците од северна и централна Македонија биле под бугарска окупација и тие требало да добијат посебна црква со свој епископ. Со тоа, Бугарија требало да ги признае националните права на различните етникуми, кои плаќале даноци на Бугарија како и целосно призната автономија. Инаку целото папско правило гласи: ”Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeantur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant etc. ”(Правила на св. православна ц'рква с т'лкованијата им, Софија, 1912, т. I, стр. 98 / Васил Н. Златарски: ”Историја на П'рвото б'лгарско Царство”. II. От славјанизацијата на д'ржавата до падането на П'рвото царство (852—1018) стр.119-120)
Така и сторила Бугарија. Кон крајот на 9 век, бугарскиот цар Борис Михаил ги одвојува Македонците од бугарското царство и за управник на македонската автономна област го назначува Св. Климент. Таткото на бугарската средновековна историја Проф. Др. Златарски констатира дека Македонија била "третата част на б'лгарската д'ржава којато била населена с компактно славјанско население" (Васил Н. Златарски: ”Историја на П'рвото б'лгарско Царство”. II. От славјанизацијата на д'ржавата до падането на П'рвото царство (852—1018) стр.239-240); затоа, Македонците како посебен броен народ во бугарското царство морале да се одделат од останатите народи.

Рускиот славист Туницкиј според Краткото житие на Св. Климент и Џуканжовиот список тврди дека македонските автономни области тнр. Кутмичевица ја зафаќале територијата на Македонија до Солун на југ, на запад до јадранскиот брег, додека северната граница не може авторот да ја определи (Ср. Воронов, Главнејшие источники, стр. 200. / Н. Туницкиј, Св. Климент, стр. 177—182). Св. Климент, македонскиот етнички простор го поделил на 12 околии (Н. Туницкиј, пак таму, стр. 189—190), каде официјален јазик и писмо бил словенскиот, а црковниот клир бил ослободен од плаќање даноци на Бугарија (Пространното житие, издание Туницки, гл. XVIII, § 58—59, стр. 170—121). Како што може да се забележи, бугарите дефинитивно не ги обединили македонците во бугарското племе, туку им дале целосна културна и јазична автономија, што денеска не се достапни за пиринските Македонци.


Така, Св. Климент ја добил титулата епископ велички:
.

Неговите наследници, управителите на македонските автономни области ја носеле титулата "епископ на словенски јазик"
, каде што старословенскиот збор "јазик" означува "народ" т.е. етнос. Со тоа, Бугарите признавале посебен етнос во "третата автономна област на Бугарија". Можеме а закучиме дека во средниот век постоеле три етноса во Бугарија, а тоа биле македонскиот, бугарскиот и словено-траките од Бугарија, денеска тнр. "б’лгари".

Дека Македнците биле посебен народ и како таков целосно одделен од бугарите и славо(анто)-траките, се и титулите кои ги носеле самостојните владетели во Македонија. За разлика од бугарските земји, каде бугарските болјари- аристократија носеле турко-бугарски титули болјар, кавхан, боил итн., во Македонија тие носеле чисто словенска титула "кмет"
. Интересно е дека дури и српските етнички територии окупирани од бугарите имале властодршци со турко-бугарски титули. До сега се познати два кмета од Македонија Тамериан и Дристар(Житието на Тивериуполските мaченици kaj Migne, Patrol. gr., t. 126,ibid., cap. 47, col. 213 A.), кои биле полунезависни владетели на македонските етнички територии со свои војски и свои крепости(Skyl.—Cedr., ibid., II, p. 4698–9).


Сите документи на Бугарите од второто бугарско царство потврдуваат дека Македонците не се Бугари.
Второто бугарско царство го основаат во 1186 г. браќата Асан и Петру од влашко-куманско потекло. Во почетокот на владеењето на Јован Асен I и Петру, додека не ја ослободиле целата територија на права дунавска Бугарија, во 1189/1190 г., секој од нив носел титула "Император на власите и најголем дел од бугарите" или "Император на власите и куманите". Поимот "влав" се однесува на романизираните Траки од Бугарија, додека куманите се турки народ, сроден со правите болгари, кои се турки. Во тоа време (крајот на 12 век, почеток на 13 век), поимот "бугар" се однесувал на турки народите кои ја населувале дунавска Бугарија (територијата меѓу Дунав и Стара Планина), пред се куманите, болгарите и печенезите. Подоцна, со целосното ослободување на дунавска Бугарија, во 1204 г. бугарскиот цар Калојан се декларира пред римскиот Папа Инокентиј Трети како "Император на сите бугари и власи"(Imperator omnium Bulgarorum et Blacorum), а бугарскиот архиепископ ја носел титулата "Примас на цела Бугарија и Валахија Прима" (totius Bulgariae et Blaciae Primas) [History of the Byzantine Empire, A.A. Vasiliev, University of Wisconsin Press, 1964, p.442].
 
Член од
13 март 2008
Мислења
73
Поени од реакции
1
bitushanec напиша:
Vizantiskiot imperator reche na svetite brakja: VIE STE SOLUNCANI, A SITE SOLUNCANI CISTO SLOVENSKI ZBORUVAAT, pa pojdete vo Moravija...

Glagolicata e napravena spored jazikot na srednovekovnite Makedonci od Solun.
1. Година е 862 г. при византијскија император пристигнали пратеници на великоморавскија кнјаз Ростислав с искане да получи подкрепа срешту немското духовенство. Тогава Патриарх Фотиј за да разшири влијанието на Византија на север предложил да му изпрати учители и наставници, които да изв'ршват богослужението в неговата страна на славјански език.

По пор'чение на Патриарх Фотиј и византијскија император братјата Константин Философ (Кирил) и Методиј с'ставјат в'в манастира Св. Полихрон с помошта на специалисти калиграфи една јероглифоподобна писменост - глаголица специално за славјаните от Великоморавија, чијато цел е била да изолира славјаните от останалата част на Европа и да ги остави под контрола на Константинополската ц'рква.

Азбуката глаголица на братјата Кирил и Методиј е готова в началото на 863г. - по това време ханство Булгариja е в'в војна с'с Великоморавија и Византија.Братјата Кирил и Методиј не са знаели приживе, че техната азбука глаголица ште б'де наложена на капитулиралото и славјанизирано по-к'сно след една военна авантјура на хан Борис ханство Б'лгарија.

2. През есента на 863 година Кирил и Методиј пристигат в'в Велехрад, столицата на Великоморавиja и започват боглужение на славјански език.

3. Тогава никој не е подозирал, че ханство Булгариja ште капитулира пред Византија.

През 863 г. хан Борис е бил подмамен да тр'гне в поход с војските на помошт на своја с'јузник крал Лјудовик на север в Панонија (днешна Чехија) и в с'штото време византијските војски нападат ханство Б'лгарија от југ и превземат столицата Плиска.

През 863 г. византијската војска стига столицата Плиска и хан Борис е принуден да капитулира.

Изпратената от него делегација за подписване на капитулацијата в Константинопол е кр'стена оште с пристигането си там а самија хан Борис е кр'стен от византијсите през ношта през есента на с'штата година от специално изпратен от Патриарх Фотиј епископ:


ВИЗАНТИјСКИ ЕПИСКОП КРШТАВА БУГАРСКИ ХАН БОРИС

Великоморавски кнез Светополк усетил опита на Константинопол с'с јероглифоподобната писменоста глаголица да вкара славјаните от Моравија в'в сферата на византијско влијание, оковал в'в вериги и продал византијските помошник-мисионери (помоштниците на Кирил и Методиј Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангелариј) на пазара за роби в'в Венеција.

От там те са били откупени от византијци и изпратени в славјанизираното по клаузите на договора за капитулација ханство Б'лгарија- така нареченија "Д'лбок мир" за да се използва капитулиралото ханство Б'лгарија като база на контролирана от Константонопол славјанска христијанизација чијато основна цел и замис'л е да се прод'лжи налагането на влијанието на константинополската црква на изток от Б'лгарија к'м необјатните степи на Великата Рус.

Извод:
Кирил и Методиј са с'ставили писмеността глаголица за славјаните от Великоморавија и превели книги на славјански за народа на тази славјанската д'ржава, а не за бугарите, заштото Бугариja по с'штото време е била ханство и е војувала е срешту христијани и славјани и е била в'в положение на војна с'с Византија и Великоморавиа.

Баштата на братјата от Теселоника не се е казвал Л'в, а Леон и както тој така и синовете му Константин и Методиус са били чисти византијци.
 

Македонцки

мадрфакр
Член од
23 ноември 2007
Мислења
4.281
Поени од реакции
634
ај да ја окончаме дискусијава со само една молба...


ти таратор, покажи ми еден гроб, село, вазна или филџан ебате, на словен од 7 век.....

а јас ке ти покажам стотици градови, илијадници записи и мал милион други вазнички филџани и лажички, кој биле Македонски


шах мат што би рекол Каспаров


конкретно за бракава, што не ја напишеше азбуката некој во Русија или Украина каде е центарот јадрото на Словенството(чие име доага од зборот не етникумот) или Бугарија која со самото име се дистанцира од се словенско??????каде е логиката на Тоа????? азбуката да ти ја пишуваат на преиферија???? еве јас не се разбирам од историја па одам со логика...како на мало дете нека ми објасни некој
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
13.039
Поени од реакции
2.270
Е чекаш слика ?Гроб и да сакаш не може да има,заштото словените горели телата и им слагали праха во урни.Гробове може да се видат след като били христианизирани.
Едно име не прави државата.Това дека името Б'лгарија не е словенско не е доказ дека во неа не живеели и словени нали?Па и БГ е на балкан от 681 година па писмото е систематизирано покасно.Да ме извиниш,па во 9 век центара на словенството не е била ни териториата на днешна Русиja,ни Украjна.
Еве ти проста логика-за да создадеш един писмен jaзик е требало да препишеш на истиа тоа нов писмен jaзик прво книгите за богослужение во храмовете.
Во ониа времена да се напише една книга е било МНОГО скапо нешто-9 век.Не секи човек е имал папира и мастило,па да не зборуваме за книги со облицовки от сребро,злато и така натаму.
Види се дека треба некоj да дава пари и то много за да се прават книги на новиja jaзик.Откаде идели парите за тиа книги во 9-10 и натаму векови на балканот за развиване на словенството?
 

bitushanec

Борец за човекови права
Член од
17 јануари 2006
Мислења
3.741
Поени од реакции
814
Taratur, ama spored pishanijata od makedonskite svetci od sredniot vek, bugari vo Makedonija nemalo. Bugarite bile turko- tatari, isto kako sto sega se turci.

Sega sto poveke da sporime za nesto sto i tebe i mene mi e jasno.

P.S. Kako toa SITE SLOVENSKI ZBORUVA vo SOLUN vo 9 vek, a Sv. Kiril i Metodij bile vizantijci?

Dali oficijalniot jazik na Vizantija bese slovenskiot? :vozbud:
 
Член од
13 март 2008
Мислења
73
Поени од реакции
1
Едно име не прави државата.Това дека името Б'лгарија не е словенско не е доказ дека во неа не живеели и словени нали
Как се е отнасјали бугари к'м чуждите етноси разказва Охридскија патриарх Теофилакт:

Нјакога един варварски народ на име обри /авари/ като нах'лтал на југ опустошил много градове, та и самија Тивериупол /Струмица/, и от обитателите му едни с меч уништожил, а други заробил, а п'к както хубавите зданија, така и божиите храмове сринал до земјата.

Но след като се махнал тоја народ, друг нај- беззаконен и нај-свиреп народ, наречен булгар нахлул от страната на Скитија и се јавил като бич божиј, изпратен от бога. И като покорил цјалата Илиријска страна, древна Македонија до гр. Солун жителите на всеки град разменјавали, като преселвали обитателите на едни градове в други и изобшто всички употребјавали като роби
" /Тодор С'бев, Самостојна народностна ц'рква в средновековна Б'лгарија, С., 1987, с. 89/.

 

bitushanec

Борец за човекови права
Член од
17 јануари 2006
Мислења
3.741
Поени од реакции
814
цјалата Илиријска страна = Srbija, Hrvatska, Crna Gora Bosna i Albanija. :DIdi lechi se.
 

Македонцки

мадрфакр
Член од
23 ноември 2007
Мислења
4.281
Поени од реакции
634
ете гледаш каква убава татротурска фотеља....несловенска, не македонска....

Гроб и да сакаш не може да има,заштото словените горели телата и им слагали праха во урни.
дај урна де..било што..опипливо


Гробове може да се видат след като били христианизирани.
глупости...гробови има од македонци во континуитет од неолит до денес...
 
Член од
13 март 2008
Мислења
73
Поени од реакции
1
цјалата Илиријска страна = Srbija, Hrvatska, Crna Gora Bosna i Albanija Idi lechi se.
TOВA НЕ САМ ГО КАЗАЛ АЗ, А ПАТРИАРХ ОХРИДСКИ ТЕОФИЛАКТ:

Но след като се махнал тоја народ, друг нај- беззаконен и нај-свиреп народ, наречен булгар нахлул от страната на Скитија и се јавил като бич божиј...


 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
13.039
Поени од реакции
2.270
ете гледаш каква убава татротурска фотеља....несловенска, не македонска....дај урна де..било што..опипливо


глупости...гробови има од македонци во континуитет од неолит до денес...
Последно сакаш гробове на антични македонци или на словени?
Ако сакаш урна еве ти словенска урна заровена во земjaва


Шах-мат както може само Топалов.:smir:
 

Македонцки

мадрфакр
Член од
23 ноември 2007
Мислења
4.281
Поени од реакции
634
кај виде дека урната е словенска?

шорцот ти вришти иначе...
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
13.039
Поени од реакции
2.270
Па шо сакаш да видиш?Един античен биоборд каде да пишува- тука има словенска урна?Това е слика от словенско селиште.
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
13.039
Поени од реакции
2.270
kade koe na koja teritorija...daj pisan dokaz....
Това е намерено еве тука -во близина до село Долни Луковит

Прво тамо е имало древноримско селиште,па след 6 век кога словетиге прекосjaват река Дунав прават там малко село.
Во 1971/72/73 година института ком БАН прават проучваниja и намират следи от селиштето.Во последствие се разбира дека наоколо е имало уште 1-2 малки словенски селишта.Во тиа селишта разковапат и намират 50 гроба.Гробовите датират от 9-10 век.(справка ком бјулетин на БАН или ком книга "Славјани и праб'лгари" на Живка Важарова )
Не е сигурно,па се смета дека това може да е част от 7-те словенски племена участвали во создаването на бугарската држава.Па не е доказано.
Во 2005 година беше подновено копането тамо и тази слика е от 2005.Побараj малце информациja и ке намериш.
 
Член од
13 март 2008
Мислења
73
Поени од реакции
1
Не е сигурно,па се смета дека това може да е част от 7-те словенски племена участвали во создаването на бугарската држава.Па не е доказано...
Па лажеш като бугарин... :pos:
Как точно 7-те словенски племена участвали во создаването на бугарската држава???

Докази некакви ке дадеш или ни лансираш поредната лажа на бугарска историографиja.
 

Kajgana Shop

На врв Bottom