Процедура за доградба/проширување на балкон

Член од
7 март 2011
Мислења
35
Поени од реакции
25
Дали некој има точни информации за тоа што се е потребно и која е процедурата за да се добие дозвола за изведба на доградба односно проширување на балкон во станбена зграда. Пребарував и никаде не можев да најдам јасно дефинирана процедура за отпочнување на оваа постапка. Ми требаат информации од типот на:
  • Краток опис на целосната процедура
  • Kои документи и барања треба да се поднесат во општина Аеордром
  • Дали само станарите од мојата вертикала треба да се согласни за проширувањето на балконите или 51% од сите станари
  • Дали потписите од станарите кои што се согласуваат треба да бидат заверени на нотар
 
Член од
12 март 2009
Мислења
15.404
Поени од реакции
10.120
Дали некој има точни информации за тоа што се е потребно и која е процедурата за да се добие дозвола за изведба на доградба односно проширување на балкон во станбена зграда. Пребарував и никаде не можев да најдам јасно дефинирана процедура за отпочнување на оваа постапка. Ми требаат информации од типот на:
  • Краток опис на целосната процедура
  • Kои документи и барања треба да се поднесат во општина Аеордром
  • Дали само станарите од мојата вертикала треба да се согласни за проширувањето на балконите или 51% од сите станари
  • Дали потписите од станарите кои што се согласуваат треба да бидат заверени на нотар
сега со коронава не знаат главата кај им е, но и пред тоа... во приземје , кај нас во Н.Лисиче а можеби и во Аероидром , има 80% проширени и затворени балкони и узурпирано не само дворно место на зграда туку и надвор од плацот на зградата...
за на спрат е друго, би требало и статика
 

Almeida

поет, мрачна сила, гад
Член од
15 февруари 2015
Мислења
7.133
Поени од реакции
17.989
А да си купиш поголем стан?
Или сакаш и градов да го доразубавиш?
 
Член од
10 јули 2017
Мислења
53
Поени од реакции
8
Убаво што ја отвори темава. Јас сум во процедура на купување на стан кој има два балкона при што сакам дел од едниот да го заградам, односно ја проширам собата за некој квадрат.
Зборував со проценителот што доаѓаше да го гледа, ми рече дека имало некаква процедура (со земање мерки, планови и чуда) која исто кошта, не знам колку точно ама околу 3000еуро нешто ми спомна.
Другарски совет од неа ми беше (дека на последен спрат е), да не се замарам и дека на никој нема да му сметам ако заградам.

Мене искрено не ми е сеедно, па кога ќе бидат документите ќе зборувам и со станарите да видам каква ќе биде реакцијата и дали ќе биде возможна целата процедура.
 
Член од
7 март 2011
Мислења
35
Поени од реакции
25
На мое големо изненадување пишав меил до општината и експресно ми одговорија. :) Еве ги сите информации, сигурно на некој ќе му се најдат. Сигурно има варијации од општина до општина, ама би требало да е горе доле слично. Ова е за во општина Аеродром.

за да ја проверите вашата иницијатива треба да побарате Извод од урбанистички план од општината, во него ќе ги прочитате параметрите според кои ќе е можно или не ќе е можно да се прошири вашата зграда. Доколку проширувањето
е дозволено треба да направите договор со лиценцирана проектантска фирма која ќе ви проектира и ќе ве води низ постапката (во електронскиот систем е - дозвола).
Потребна е согласност од соседи сопственици на станбена површина над 51% од целата зграда. Секоја согласност треба да е поединечно нотарски заверена.
Постапка за издавање одобрение за градење
Член 59
(1) Постапката за издавање на одобрение за градење се води согласно со одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено.
(2) За добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува барање во електронска форма до надлежниот орган од членот 58 на овој закон со следнава документација:
- извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место или урбанистички план за село или урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона или урбанистичко-планска документација за автокамп или државна, односно локална урбанистичка планска документација, а за линиските инфраструктурни градби проект за инфраструктура заверен од надлежен орган,
- архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган, доколку со урбанистичкиот план или државната, односно локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект,
- основен проект со извештај за ревизија на основниот проект или писмен извештај со согласност за нострификација на основниот проект, доколку истиот е изработен во странство, како и позитивно мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата,
- идеен проект доколку истиот претходно е доставен и одобрен согласно со членот 48-а од овој закон.
- доказ за право на градење и
- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.
(3) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење за придружно услужни објекти на државни, односно општински патишта утврдени со закон покрај доказите од ставот (2) на овој член барателот доставува и решение за трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган и изјава од барателот дадена под полна материјална и кривична одговорност со која истиот ќе потврди дека решението за трајна измена на режим на сообраќај се однесува на проектот доставен преку информацискиот систем е-одобрение за градење.
(4) Доколку е поднесено барање за одобрение за градби кои претставуваат заштитено недвижно културно наследство согласно со закон покрај доказите од ставот (2) на овој член се доставува и конзерваторско одобрение издадено од Управата за заштита на културно наследство и изјава од барателот дадена под полна материјална и кривична одговорност со која истиот ќе потврди дека конзерваторското одобрение се однесува на проектот доставен преку информацискиот систем е-одобрение за градење.
(5) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење за градби за производство на електрична и топлинска енергија покрај доказите од членот (2) на овој закон се доставува и овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен орган.
(6) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење на електронски комуникациски мрежи и средства, покрај доказите од ставот (2) на овој член се доставува и нотификација за пренос на електронски податоци издадена од Агенцијата за електронски комуникации.
(7) Доколку е поднесено барање за одобрение за градење на депонии за опасен отпад, депонии за неопасен отпад и депонии за интерен отпад, покрај доказите од ставот (2) на овој член се доставува и решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган.
(8) Надлежниот орган од членот 58 на овој закон е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да ја разгледа доставената документација и да утврди дали истата е комплетна, дали основниот проект е изработен во согласност со прописите за проектирање, урбанистичкиот план или државната, односно локалната урбанистичка планска документација или проектот за инфраструктура и дали барателот е единствен носител на правото на градење.
(9) Доколку доставената документација е комплетна и се исполнети условите од ставот (8) на овој член, надлежниот орган е должен во рокот од ставот (8) на овој член да го завери основниот проект и да достави до барателот известување со пресметка за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. За градбите од прва категорија надлежниот орган, по заверката на основниот проект истиот го доставува до соодветната општина заради изготвување на пресметка на надоместокот за уредување на градежно земјиште.
(10) Доколку доставената документација не е комплетна и/или не се исполнети условите од ставот (8) на овој член, надлежниот орган е должен во рокот од ставот (8) на овој член да донесе заклучок за прекинување на постапката и да го задолжи барателот да ги отстрани констатираните недостатоци и да го дополни барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на заклучокот.
(11) Доколку барателот не ги отстрани констатираните недостатоци и не го дополни барањето во рокот од ставот (10) на овој член, надлежниот орган е должен да донесе решение за одбивање на барањето за одобрение за градење, а доколку барателот ги отстрани констатираните недостатоци и го дополни барањето во рокот од ставот (10) на овој член, надлежниот орган е должен да постапи согласно со членот 59-в од овој закон ако претходно со барањето не бил доставен основен проект. Надлежниот орган е должен да достави до барателот известување со пресметка за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, во рок од два дена од комплетирањето на документацијата, односно од приемот на позитивно мислење, односно согласност од страна на субјектите од членот 59-в од овој закон до кои е доставено барање за увид во основниот проект.
(12) Одобрение за градење не може да се издаде ако не е платен надоместокот за уредување на градежно земјиште, освен ако инвеститорот и општината склучат договорот за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати или склучат договор со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок или донесен е акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или инвеститорот доставил банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или инвеститорот востановил хипотека во корист на општината.
(13) Одобрението за градење се издава во рок од пет работни дена од доставување на доказ за платен надоместок за уредување на градежно земјиште, односно од денот на склучување на договорот за начинот на плаќање на надоместокот или договор со кој е утврдено дека инвеститорот ќе го уреди земјиштето на сопствен трошок, односно од денот на донесувањето на акт врз основа на кој инвеститорот е ослободен од плаќање на надоместокот или од денот на доставување на банкарска гаранција за плаќање на надоместокот или доставување доказ за востановена хипотека во корист на општината.
(14) Формата и содржината на барањето за одобрение за градење ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.
(15) Надлежниот орган од членот 58 на овој закон, кој го издал одобрението за градење е должен на инвеститорот да му достави пресметка за плаќање на трошоците за запишување на објектот во јавните книги на недвижности во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење.
(16) Надлежниот орган во постапката за издавање на одобрение за градење не може да побара од барателот друга документација, освен документацијата предвидена со овој закон.
(17) За линиски инфраструктурни објекти коишто се, локални патишта и улици, одобрение за градење може да се издаде доколку инвеститорот достави доказ за право на градење согласно со членот 59-а став (1) од овој закон за најмалку 90% од вкупната површина на градежната парцела, со обврска да ги регулира имотноправните односи за целата градежна парцела, најдоцна до поднесување на барањето за одобрението за употреба, односно изготвување на извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер. За линиски инфраструктурни објекти кои што се државни патишта, железнички пруги, гасоводи и далноводи, одобрение за градење може да се издаде и без решени имотноправни односи за целата градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги регулира имотноправните односи најдоцна до поднесување на барањето за одобрение за употреба, односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер, при што во овој случај со барањето од ставот (2) на овој член не се доставува геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште. 9
(18) Барањето за добивање на одобрение за градење и документацијата од ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член се поднесуваат во електронска форма, преку информациски систем е-одобрение за градење, на начин утврден со прописот од членот 59-е став (2) од овој закон.
(19) Барателот одговара за веродостојноста на сите документи кои се доставени со барањето во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење, со оригиналните документи кои се издадени од надлежните субјекти.
(20) Одобрението за градење издадено врз основа на документи доставени во електронска форма преку информацискиот систем е-одобрение за градење, кои не се веродостојни со оригиналните документи издадени од надлежните субјекти, е ништовно.
 
Член од
7 март 2011
Мислења
35
Поени од реакции
25
Еден куп работи... :(
Најкомплицирано е што секоја согласност од станарите треба да е поединечно нотарски заверена...не знам кој го смислил ова. Нели може да се соберат рачно потписи од сите станари и да се приложат. Кој ќе се моли со секој сосед посебно, па да се оди со секој посебно на нотар...
 
Член од
25 ноември 2013
Мислења
1.098
Поени од реакции
854
На мое големо изненадување пишав меил до општината и експресно ми одговорија. :) Еве ги сите информации, сигурно на некој ќе му се најдат. Сигурно има варијации од општина до општина, ама би требало да е горе доле слично. Ова е за во општина Аеродром.
So olku dokumenti, poeftino ke ti se fati da ja kupis cela zgrada :pos:
 
Член од
22 април 2020
Мислења
11
Поени од реакции
6
На мое големо изненадување пишав меил до општината и експресно ми одговорија. :) Еве ги сите информации, сигурно на некој ќе му се најдат. Сигурно има варијации од општина до општина, ама би требало да е горе доле слично. Ова е за во општина Аеродром.
Многу сложено ти објаснале. Најкомплицирано ти е согласност од 51% од соседи. Битно е да има можност со ДУПот да се прави доградба на објектот. А со заверката на нотар не е измислено за џабе, имало многу злоупотреби во минатото, па морале да го измислат и ова. За доградбата се прави основен проект, цената би зависела од тоа на кој кат е станот.
 
Член од
10 јули 2017
Мислења
53
Поени од реакции
8
јас се прашувам дали мора проект или е доволно согласност од соседите?

еден пример со позитивно сценарио:
да речеме дека имам над 51% согласност од соседите, и сакам да викнам само градежна фирма која ќе направи анализа какви лесни материјали ќе искористат (план ми е со тенок сипорекс и подебела изолација) и тоа да биде тоа :)
 
Член од
22 април 2020
Мислења
11
Поени од реакции
6
јас се прашувам дали мора проект или е доволно согласност од соседите?

еден пример со позитивно сценарио:
да речеме дека имам над 51% согласност од соседите, и сакам да викнам само градежна фирма која ќе направи анализа какви лесни материјали ќе искористат (план ми е со тенок сипорекс и подебела изолација) и тоа да биде тоа :)
За твојот случај, за да го заградиш балконот, реално треба проект (пренамена-адаптација), за цена зависи од Општината (секоја Општина различни правила, различно толкување на закон...) и катот, најмногу мака со согласностите од соседи ќе видиш.
Генерално луѓево си ги затвараат без проект, проблем ќе имаш само ако те пријави некој сосед во инспекција, своеволно никој нема да дојде. Ако те пријави ќе ти бараат одобрение за градење.
 
Член од
10 јули 2017
Мислења
53
Поени од реакции
8
За твојот случај, за да го заградиш балконот, реално треба проект (пренамена-адаптација), за цена зависи од Општината (секоја Општина различни правила, различно толкување на закон...) и катот, најмногу мака со согласностите од соседи ќе видиш.
Генерално луѓево си ги затвараат без проект, проблем ќе имаш само ако те пријави некој сосед во инспекција, своеволно никој нема да дојде. Ако те пријави ќе ти бараат одобрение за градење.
Со проценителот што беше го правев истиот муабет. Ми рече дека можеш и без план и дополнителни трошоци, но ако нели на крај се согласни и соседите. Ако си на некој трн во око секако ќе имаш пријава.
 
Член од
22 декември 2018
Мислења
15
Поени од реакции
9
Доколку се работи за стан на спрат и доградувањето го вршиш на своја квадратура какви урбанистички планови зборувате луѓе. Викаш мајстор купуваш сипорекс колку ти треба и доградуваш тоа си е твое. Да ги прашам комшиите што да си правам дома??

Доколку си на приземје сепак треба да се консултираш со соседите доколку излегуваш од планот или од твојата квадратура.
 
Член од
10 јули 2017
Мислења
53
Поени од реакции
8
Доколку се работи за стан на спрат и доградувањето го вршиш на своја квадратура какви урбанистички планови зборувате луѓе. Викаш мајстор купуваш сипорекс колку ти треба и доградуваш тоа си е твое. Да ги прашам комшиите што да си правам дома??

Доколку си на приземје сепак треба да се консултираш со соседите доколку излегуваш од планот или од твојата квадратура.
Мојот случај е стан на последен спрат. Мислам дека ќе нема потреба од некоја поголема процедура...
 
На врв Bottom