Македонскиот полк во Руската војска

Macedonia>>Europe

Faster Than Light
Член од
6 јуни 2007
Мислења
2.582
Поени од реакции
836
Хехе абе тоа сакаат да кажат дека е напишано од првата реинкарнација на Тито. :D

Инаку кај го најде ова?
 

@cool@

Η Μακεδονία δεν είναι Ελληνική
Член од
2 јуни 2007
Мислења
23.601
Поени од реакции
27.108
Еве уште нешто од друг извор , кој горе долу го преведов-

Во историјата за Донецката област меѓу останатото пишува :

Илјада годишната политичка судбина на тој крај ја определувала борбата на(«срубниците», антите, Киевските Руси, греков, сербов, украинците, русите) и «степите» (со «древнојамникамците», «катакомбниците», кимеријците, скифите, во тој дел — и со царските, сарматамите ,готите, хуните, хазарамите (црните булгари, аланамите, уграмите, антамите, др.), печенегамите, , , монголамите, кримскитеи волжските татари, турците, казаците).

Историската Краина (донецка) Запад Велика степа била населена со индоевропејци. Започнале со населување XV в. до н.э. тоа биле племињата на иранската јазична група (кимеријци, сармати, скифи, алани). Во крајот на IV в.н.э. хунската коњица Атила го пробила патот до Донецката степа населувајќи туркојазични етноси: древните болгари, авари, хазари, печенеги, татари, ...
.....................................................................................................................................

Од втората половина XVIII и до третата четвртина на XIX век заселувањето на Донецките степи станува веќе царска политика, и во пустите земји по бреговите на Донеца и Самари во административниот (договорниот и указниот) ред се насочуваат потоци од бегалци од Австрјската и Отоманската империја.

По србите, кои криејќи се од австријската и турската агресија, на територијата на Северен Донбас- се потегнале и македонците, валахите, молдавјаните, румуните, болгарите (славјане), циганите, армјане,како и — полјаците . ). При што, со првите дни од своето постоење на донецката Славјаносрбија се ставила на моќната асимилација на русите (великорусите), украинците (малорусите) и казаците, така што кон крајот на XIX–XX в. од доселениците Хрвати, Шевичи и Прерадовичи во Донбас останале под еден топоним (град Славјанск, Славјаногорск, др.) и презимињата (Видович, Попович, Гужва, Мирович, Мосалски, Маркарјан, но и Лагуна, и Перепелица, и Среда, др.).
.
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Зошто македонскиот полк се обединил со бугарскиот?
 
Член од
10 март 2009
Мислења
79
Поени од реакции
2
Bugarite nemaat hrabrost ni da priznaat deka poteknuvaat od azijatskite pleminja.
Pa sto ako ste turko-mongolsko pleme; vie treba da se gordeete so toa.

Da se cudi covek kako postojat pri takov istoriski apsurd za nivnoto poteklo.
Pa uste se fatile da osporuvaat dokumentirano postoenje na Makedonski polk vo Rusija...:pos:
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
Во врска со Македонците во Руската империја постирам еден документ, од кој јасно се види дека поимот НАЦИЈА не значи народност.

Додаток № 4
1729 р., червнја 10. – Копіја ордера київського генерал-губернатора Шверіна мајору гусарського полку І. Албанезу про зарахуваннја граничар, што прибули, до 6-ої роти Сербського гусарського полку
Копија.
Высокородны господин маэор
Сего ијунја 9 днја получил ја отего высокопревосходителства господина генерала фон Вејзбаха Указ вкотором выражено минувшагоде маија 12 днја получил его высокопревосходительство от вас два доношенија; первое јакобы прибыл к вам из сербској земли капитансербин Ильја Маркович здвемја человеки жолнеры которој намерен быть в службе Еја Императорского Величества вооном гусарском полку при котором сообштена поданнаја вам о прибывших вновь изза границы иноземцах разных нацеј Степана Павлова стоварышти которые имена втој челобитној показаны и просили убопределении их в службу Еја Императорского Величества в помјанутој гусарској полк в жолнеры против которых доношениј того де маија 23 днја писано от его высокопревосходительства с требованием резолјуцы к его светлости господину генералу фельтмаршалу и кавалеру кнјазју Михаилу Михајловичу Голицыну челобитнаја послана и сего ж ијунја 3 днја (...) получен указ в котором выражено ежели выехавшеј капитан Маркович пожелает быть за комплектом и без жалованьја впредь до убылова капитанского места то и велеть принјать понеже посправке с присланним от генерала маеора и киевского вице губернатора Штока репортом во оном гусарском полку обер афицеров нине состоит посодержанију Еја Императорского Величества Указу которым велено полк гусарској содержать в шестисотном числе полној комплект он ежели не желает быть закомплектом и безжалованьја тоб ехал куда хочет априбывших сним капитаном Марковичем двух человек жолнеров так и по присланој вышеозначенној челобитној аимјанно // цесарској нацыи булгарина Степана Павловада тоеј ж нации словитина Матиаша Жишпаха Иосифа Григорьева мултјанина Мину Михајлова нацыи ливонској Федора Иванова булгарина Степана Иванова Белгородца приказать принјать и дать вам указ чтоб вы вышеписанных так и впредь которые будут выезжать и порепортам вашим велено будет принимать хотја протчие роты и не вполном комплекте писать в шестују роту котораја имеет быть учреждена повышеписанному Указу, чего ради и состојаштихсја наваканцы длја приему и учрежденија тој шестој роты капитана порутчика и вахмистра счислјать а без указу и в ундер афицеры вы гдн маеор не производили и ваше благородие изволите быть известны и исполнјать как вышеупомјанутој Указ повелевает неотменно; и реченној капитан Маркович пожелает ли быть до ваканцыј закомплектом безжалованьја или нет о том нас репортовать а выезжих в службу ипоопределении учинить им присјагу и прислать к нам привышеписанном о капитане Марковиче репорте неукоснја; а с тем ијунја 10 днја 1729 года
Уподлиного подписано тако Шверин
ЦДІАУК, ф. 59, оп.1, спр.194, арк. 12-12 зв.
Како што е видно, од ЦЕСАРСКАТА НАЦИЈА се и Булгарин и Словитин и Мултјанин, а Булгарин има и во ливонската нација.
 

@cool@

Η Μακεδονία δεν είναι Ελληνική
Член од
2 јуни 2007
Мислења
23.601
Поени од реакции
27.108
Веројатно е болно за некои да видат или прифатат историски документи за постоењето на македонската истовремено со српската и бугарската нација...

Помимо сербов, в начале 1750-х годов в Россију перешло большое количество переселенцев и других национальностеј. Узнав о создании в России поселениј из православных народов и о дарованных им льготах, ушли в русские земли болгары и валахи, начавшие было переселјатьсја из турецких владениј в Польшу (620 семеј). Они обосновались в Новој Сербии, а православные полјаки, венгры, молдаване и валахи, пришедшие с полковником Штеричем и мајором Лупулом, - между Новој Сербиеј и Славјајао-Сербиеј, от р. Ингула по верховьјам Ингульца и по Тјасмину до Днепра.

В результате создалась возможность сформировать в Новој Сербии еште два полка: Македонскиј и Болгарскиј полевые гусарские из холостых и одиноких лјудеј, не пожелавших хозјајствовать в поселении. Из семејных поселенцев в Новој Сербии длја Новомиргородского шанца был создан гарнизон в 100 гренадеров и 200 мушкетеров; при этом Хорват просил "набирать и комплектовать оној из иностранного же православного четырех национов, сербского, македонского, болгарского и волохского народов и быть им на основании пандурского пехотного полка"14 .

В 1776 г. были созданы новые (поселенные) Сербскиј, Болгарскиј, Молдавскиј, Венгерскиј, Македонскиј, Далматскиј, Славјанскиј, Иллирическиј и Волошскиј гусарские полки; от прежних гусар јужнославјанского происхожденија они унаследовали только названија. А в 1783 г. все полевые и поселенные гусарские полки были преобразованы в регулјарные легкоконные полки Украинској и Екатеринославској конницы 26. Таким образом, к 1780-м годам закончилась начальнаја историја гусарских полков. В конце XVIII и в XIX в. возникли новые кавалеријские полки, в свјази с чем началась новаја страница истории русских гусар.

http://www.armiyaiflot.ru/nomera/2005/02/20052-03.html


.
 
Член од
20 декември 2008
Мислења
1.193
Поени од реакции
75
За да се достигне до историската вистина треба да се познава целосно состојбата во Новаја Сербија и Славјаносербија.
Сергіј Дідик

Дві моделі колонізації Південја України


Наказами Сенату регламентувалосја заселјати Новосербське поселеннја тільки сербами, македонцјами, болгарами, волохами [ -C . 570-577, 581-585, 625-626] [2] . Досить складно визначити кількість жителів в Новіј Сербії, оскільки І–ІІ всеросіјські ревізії охоплјували невелику кількість населеннја, а пізніше національність населеннја не фіксувалась [-С.55] [3] . В нас є данні, што в грудні 1754 року на території Нової Сербії жило 2225 осіб чоловічої і 1694 особи жіночої статі, а разом 3919 осіб. За національним складом населеннја поділјалосја на сербів – 257 осіб, або 11,56%, волохів – 1676 осіб, або 75,33%, македонців – 124 особи, або 5,58%, угорців – 79 осіб, або 3,56%, болгар – 57 осіб, або 2,53%, німців – 32 особи, або 1,44%. А в 1757 році всіх іноземних переселенців було 5482 особи обох статеј [ -С.88 ] [4] . В Новіј Сербії залишилосја чимало українців. Важко назвати конкретні цифри, оскільки через офіціјну заборону Сенату українці могли лишитисја в Новіј Сербії нелегально, або ж були записані јак інша дозволена націја, наприклад, молдавани, јаких було чимало.


Со Наказите на Сенатот било регламентирано заселување во новосербските населби само на Срби, Македонци, Болгари, Волохи [ -C . 570-577, 581-585, 625-626] [2] . Тешко е да се процени бројот на населението во Нова Србија, зошто І–ІІ серуски ревизии (пописи) опфаќале неголем број од населението, а во подоцните ревизии националноста на населението не била фиксирана[-С.55] [3] . Имаме данни, дека во месец груденј 1754 г. на територијата на Нова Србија живееле 2225 мажи, 1694 жени, или општо 3919 лица. По национална припадност населението се делело на Срби – 257 лица, или 11,56%, Волохи – 1676 лица, или 75,33%, Македонци – 124 лица, или 5,58%, Унгарци – 79 лица, или 3,56%, Болгари – 57 лица, или 2,53%, Немци – 32 лица, или 1,44%. А во 1757 г. сите странски преселници биле 5482 мажи и жени[ -С.88 ] [4] . Во Нова Србија се заселиле и немалку Украинци. Не може да се каже конкретен број, зошто преку официјалната забрана од Сенатот Украинците можеле да се населуваат во Нова Србија нелегално, или како се запишувале од друга, дозволена нација, најчесто како Молдовани, кои биле најмалку.


Тоа објаснува зошто од МАКЕДОНСКА НАЦИЈА има запишано многу Украинци (Малоруси)

Од рапорт на генерал-мајор Хорват (1954)
http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/pyvovar/doc58.html
КАКИХ НАЦЕј

македонској - 289
м.п. - 123
ж.п. - 166
 

@cool@

Η Μακεδονία δεν είναι Ελληνική
Член од
2 јуни 2007
Мислења
23.601
Поени од реакции
27.108
Но се имаат запишано Македонци.

Именној список полка Депрерадовича за 1757 г.: Из 199 в/служаштих, 72 были сербској нации, 41 – “волосској”, 10 молдован, 3 венгра и 22 “унгорској”(видимо тоже мадьјары, 9 болгар, 11 греческој нации, 4 македонској нации, 3 турецкој, 3 цесарској, 1 славонској, 1 моравецкој, 1 малоросс, 1 русскиј и 1 евреј, принјавшиј православие.

Полк Шевича (1758 г.): 278 в/служаштих, в том числе 164 рјадовых гусара. 151 серб, 39 волохов, 10 молдаван, 20 македонцев, 15 унгорцев и 2 венгра, 11 болгар, 5 славонцев, 8 русских, по одному было гусар боснијској, татарској, немецкој, англијској, шведској и еврејској нациј(все принјали православие).
 

Коловрт

Озимандија
Член од
12 април 2010
Мислења
4.015
Поени од реакции
9.163
Не можев а да не приметем дека гусарите/хусарите носеле Dulam (Dallman).

A ние до ден денес носиме дулами/долами. ;)
 
R

Rigel Kent

Гостин(Александар Матковски, "Македонскиот полк во Украина", стр.141)
.
 
Член од
7 мај 2005
Мислења
1.231
Поени од реакции
307
Кога веќе го покриваме овој временски период, да споделам два документа на кои наидов деновиве. Имено, бев заинтригиран кои се корените на Француската политика спрема Македонија, која во континуитет е многу на страната на нашите непријатели.

Откако почнав да чешлам документи, излезе на повидок фактот дека Наполеон имал едно откровение, еден момент кога се менува се, во поглед на ширењето на моќта на француската империја!

Имено, при посетата на Ватикан и на папските држави, на 9. февруари 1797 год. Наполеон престојувал во Анкона, пристаниште на Јадранско Море. Анкона била стратешки важна точка, посебно за односите со Цариград, а била населена со Турци, Албанци, Грци, Босанци, итн.

При моментот на откровение, Наполеон пишува:

" Човек може да стигне [од тука] до Македонија за дваесет и четири часа, а дo Цариград за десет дена. ... Ние мораме да го задржиме пристаништето Анкона кога ќе се склучи мировниот договор за тоа засекогаш да биде француско. Тоа ќе ни овозможи големо влијание врз Отоманската Порта, и ќе не направи господари на Јадранското Море. ..."

(Correspondance de Napoleon publee par orde de l'empereur Napoleon III, 32 vols. (Paris 1858-1870), Corr ii. n. 1497 (15 February, 1797)).

Шест месеци подоцна, Наполеон го повторува овој првобитен сентимент:

" Крф и Јонските острови за нас вредат повеќе отколку цела Италија. ... Империјата на Турците се распаѓа со секој нареден ден: имањето во посед на овие острови ќе ни овозможи да го потпомогнеме [распаѓањето на империјата], и да си го земеме нашиот дел од неа. ..."

(Correspondance de Napoleon publee par orde de l'empereur Napoleon III, 32 vols. (Paris 1858-1870), Corr. III n. 2103 (16 August, 1797))


Еве каде е Анкона (обележано со зелено):


Наполеон поминал во Скопје?!

Авиокомпанијата „Кроација ерлајнс“ во есенското издание на промотивното списание што им го дели на патниците на своите летови има статија за Скопје со флагрантни историски невистини. Најмногу боде очи податокот дека дури и францускиот војсководец Наполеон своевремено поминал низ Скопје!?


Инаку, најголемиот дел од статијата со наслов „Скопје божествен град“ е посветен на Мајка Тереза и последиците од земјотресот од 1963 година.

- Текстот треба да е посветен на историјата на градот, ама се добива впечаток дека неговата авторка како да ја избрифирал некој преголем ентузијаст што имал желба да ја истакне важноста на Скопје низ вековите, но со малку интерес за вистината - вели Филип Стојановски од фондацијата „Метаморфозис“, кој случајно го видел списанието, па на својот блог развигор.блог.мк ја изразува својата зачуденост.

Како најпроблематичен дел од текстот, тој го издвојува делот во кој се вели: „Низ таа немирна крстосница на трговски патишта, култури и религии, минувал и Наполеон на патот за Средниот Исток...“.

- Тоа е флагрантна историска невистина. Наполеон навистина во 1798 година водел поход кон Средниот Исток, ама патот го водел по море до Египет, по копно до Сирија и потоа назад до Египет со враќање по море кон Франција. Историјата би била многу поинаква ако во која било насока поминал низ Скопје, оти тоа би повлекло уништување на Османлиското Царство - вели Стојановски.

Историчарите исто така реагираат на овој неточен податок публикуван во хрватското списание.

- Во историјата нема таков податок. Наполеон никогаш не дошол во Скопје. Не знам од каде авторите на овој текст ја нашле оваа информација. Во Македонија, според историографските податоци, имало француска војска, и тоа во Првата светска војна, но Наполеон никогаш не поминал од тука. Овие публикации веројатно не се рецензирани од компететнтни автори и поради тоа излегуваат такви невистини - вели Новица Велјановски, професор по историја.

Според Бранко Босилков, претседател на Здружението на туристички водичи на Македонија, секој може да дојде до пари, по пат на грантови и донации и да печати публикации наменети за туристите. Според него, тоа резултира со несериозен однос кон историографските податоци и добивање производ со сомнителни квалитети.

- Ако поминал Наполеон, нека ни покажат каде, ќе поставиме патокази, ќе носиме туристи. Сепак, морам да нагласам дека таквите списанија се приватна работа, секој индивидуално има одговорност. Ако публикува вакви дезинформации, самото списание губи од угледот. Во ваквите публикации постојано се провлекуваат невистини или полувистини, бидејќи во нивното рецензирање не се вклучуваат компетентни лица. А тоа, сепак, е интерна уредувачка политика - нагласува Босилков.

Василка Димитровска, археолог и лиценциран туристички водич, истакнува дека ниту една институција не се грижи за информациите изнесени во печатените материјали за македонскиот туризам, а тоа се случува и при нивното презентирање на Интернет.

- Најчестите невистини што можеа да се прочитаат во туристичките водичи за Македонија издадени кај нас е дека, на пример, Охрид е најстариот град на светот, или дека античкиот пат Виа Егнатиа минувал покрај градовите Скупи и Стоби. Поради зголемениот број на странски туристи во нашата земја последниве години, државните и приватните лица што печатат брошури и сериозно се занимаваат со туризмот како дејност, почнаа да најмуваат експерти, па грешките се помали. Инаку, на Интернет најголем број невистини служат за нечии ниски профити, а на штета за нашето природно и културно богатство - вели Димитровска.

Реакциите на корисниците на социјалните мрежи на написот на „Кроација ерлајнс“ се однесуваат и на некои невешти формулации на овдешниот мултикултурен контекст. Една таква формулација е следната: „Од минарето над Чаршијата и денес се слушаат повици на молитва, живо потсетувајќи на мултикултурното минато“.

- Како сегашноста да не ни е мултикултурна, или да нема џамии со минариња што функционираат и на други места низ градот - вели Стојановски, кој забележува и на тоа што фотографиите во текстот не изгледаат премногу „тазе“, иако во него се споменуваат и понови градби.

Ова е само уште еден куршлус во целата мешаница со сервирањето на историски невистини од нестручните туристички водичи и аматерски направените туристички прирачници што последниве години станаа практика во земјава. Ваквиот девалвирачки однос кон туристите, но и кон македонското културно-историско наследство, за жал, сé уште никој не го санкционира.

Автор: Мимоза Петревска - Георгиева

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1111184495&id=16&prilog=0&setIzdanie=22178
 

Beowulf

Deep Fear
Член од
11 мај 2009
Мислења
362
Поени од реакции
35
Какви преубави Македонски имена имат лугето во овоj полк, нели? :toe:
И уште поубава нација си пишале.

Ја читаш 5-та колона??

"С какој нациеј

македонској нациеј" :)

BTW Не знам од кога сите овие имиња се бугарски како што тврдите?
Сите се запишани со руска транскрипција во руска верзија, и повеќето се застапени во цел ебан свет. Ама за вас се блгарски. :facepalm:

Се гледа дека историската вистина при вакви очигледни документи не ви оди во прилог и изгледа не можете да се смирите.
 

Kajgana Shop

На врв Bottom