Македонска правда

Член од
8 август 2015
Мислења
5
Поени од реакции
3
Македонска правда ! Со казнена камата казнети доверители

Со изменување и дополнување на ЗОО со одредбата од член 266-в насловена како ,,начин на пресметка на казнена камата,,законодавецот се ставил во функција да формира свест и да врши едукација на должниците да не ги плаќаaт своите парични обврски на доверителите до денот кога извршителот присилно не им ги наплати.
Имено со новата одредба од членот 266-в од ЗОО е уредено
Став 1 ,,Пресметката на казнената камата се врши со примена на декурзивен едноставен каматен метод на стасана главнина ,без додавање на казнената камата на главницата
Став 2 ,,кога пресметката на казнената камата се врши за пресметковен период подолг од една година ,износот на долгуваната камата се добива така што производот добиен со множење на главницата ,стапката на казнената камата и бројот на годините на задоцнување ќе се подели со 100 ,,
Во коментарот за оваа одредба е наведено дека истата е во согласност со член 268 и 388-б со кои е забранет анатоцизмот.

Токму овој изнесен коментар несоборливо докажува дека тие лица што ја предложиле и ја усвоиле оваа содржина на оваа законска одредба,со која за доцнењето со исплата на парична обврска всушност се казнуваат доверителите а не должниците, несоборливо докажува дека не ги познавале најелементарните појмови од економската теорија и пракса или пак дека ги познавале но имале некаков интерес да ги премолчат што се утврдува од следните факти

АНАТОЦИЗАМ не претставува забрана на пресметување на било кој вид на камата (стасана или нестасана) на основица од било кој вид на неисплатен долг (главен долг или камата) туку претставува забрана на пресметување -течење на ВТАСАНА неисплатена камата на основица од износ кој претставува ВТАСАНА камата во кој не е содржан ниту еден денар од главниот-основниот долг, бидејќи главниот долг -главницата веќе била платена но со доцнење , па поради доцнењето со исплата на главниот долг -главницата, се пресметува камата во апсолутен износ и на тој апсолутен износ се пресметува камата што фактички претставува пресметка на стасана камата на основица од стасана камата и токму затоа ваквата пресметка носи назив како што и се пресметува КАМАТА НА КАМАТА.

Од ова произлегува дека повредата на забранетиот анатоцизам е можна ислучиво од како должникот ќе го исплати основниот долг - главницата со задоцнување поради што должникот должи само втасана камата која предходно додека не бил платен главниот долг, камата била барана како споредно побарување во неодреден износ. По извршеното плаќање на основниот долг со задоцнување, споредното побарување по основ на камата се трансформирало во главно побарување пресметано во апсолутен износ кој износ претставува стасана камата , на која основица за наредниот период се бара да се исплати втасана камата како споредно побарување односно се бара да се исплати камата на камата што претставува АНАТОЦИЗАМ кој е забранет..

Ваквото значење на поимот АНАТОЦИЗАМ односно забрана на пресметка на стасана камата на основица од стасана камата,која се пресметува и се бара да се исплати поради задоцнета исплата на главниот долг го диктира економската теорија и пракса според која не постои стасана камата додека задоцнето не се исплати главниот долг -главнината односно дека каматата стасува за исплата на самиот ден кога ќе биде платен главниот долг со задоцнување
бидејќи каматата и основниот долг делат заедничка судбина .

За разлика од ова со новата одредба од член 266-в од ЗОО под изговор дека треба да се спречи повредата на забранетиот анатоцизам односно пресметување на стасана камата на основица која претставува стасана камата пресметана во апсолутен износ, фактички е уредена сосема нова забрана со која се забранува пресметување на НЕСТАСАНА камата, која забрана нема ништо заедничко со забранетиот анатоцизам, а дополнително е уредена и нова забрана со која се забранува пресметката да се врши на основица која претставува неплатен главен долг- главнина за првата година од доцнењето, а за наредните зголемен главен долг по основ на камата ,а не основица од пресметана втасана камата за која се однесува забаната на која се повикува законодавецот за да ја оправда новата забрана .

Дека не била уредена ваквата забрана за пресметување на камата туку дека напротив била допуштена и се уште е допуштена таквата пресметка на камата на основица од зголемен неисплатен главен долг по основ на камата, се утврдува од одредбата уредена со член 277став 1 од претходниот ЗОО и со одредбата од член 266 став 1 од новиот ЗОО уредена под наслов КОГА СЕ ДОЛЖИ КАЗНЕНА КАМАТА која содржински е иста со одредбата од претходната одредба од член 277 се утврдува од нивната содржина која гласи
,,ДОЛЖНИКОТ КОЈ ЌЕ ЗАДОЦНИ СО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНА ОБВРСКА, ПОКРАЈ ПАРИЧНАТА ОБВРСКА -ГЛАВНИНАТА, ДОЛЖИ И КАЗНЕНА КАМАТА;

Од оваа матријална содржина на оваа одредба која за законодавецот не значела ништо,,,, изричито,јасно и недвосмислени самата кажува дека должникот кој ќе падне во задоцнување со исплата на парична обврска -главнина, во истиот момент поред главнина должи и казнена камата што значи дека веднаш треба да го исплати и главниот долг и каматата односно, дека должникот веднаш треба да исплати зголемен долг по основ на камата, но како да ја исплати кога со членот од 266-в е уредено дека должникот каматата за првата година на доцнењето во ист износ да ја должи дури на денот кога ќе заврши доцнењето односно, на денот кога извршителот присилно ќе го наплати се уште неплатениот главен долг-главнината, што значи оваа одредба ја негира одредбата од член 266 став1 во делот каде е уредено дека должникот во моментот со задоцнување на исплата на главен долг веднаш ја должи и камата, а не после неколку десетици години додека траеле парничната и извршната постапка во која присилно ќе биде наплатен главниот долг.

Ако од јазичниот израз содржан во одредбата од член 266 став 1 се формира математичка дефиниција односно математички образец за пресметување на вкупнот долг,односно главницата со се долгуваната камата поради доцнењето од еден ден ,еден месец или една година кој образец би бил изразен во следниот облик кој облик фактички го диктира самата содржина на одредбата

ЗД= ОД+(ОДхп/100) каде ,,ЗД ,,преставува вкупен зголемен долг по основ на камата поради доцнење од еден ден ,еден месец или една година ,,ОД,, претставува само основниот долг -главнината а изразот ,,(ОДхп/100),, претставува камата како дополнителен долг покрај главницата пресметана по стапка за казнена камата, пресметана на основица од главниот долг, кој образец сведен во прост израз го добива следниот облик
ЗД=ОД (1+п/100 ) кој добиен облик докажува дека тој образец фактички го претставува школскиот математички образец за пресметување на декурзивен интересен каматен фактор со кој се пресметува каматата но по сложен каматен метод кој подразбира додавање на пресметаната камата на неисплатената главница, што противречи на одредбата од член 266-в која го забранува додавањето на каматата на главниот долг.

Ова го докажува и самиот јазичен израз на одредбата од член 266 став 1 од ЗОО без да биде потребно од јазичниот израз на да се формира математички образец ,со тоа што со одребата е уредено дека должникот во наредниот ден,месец или година по доцнењето не должи само главнина -основен долг за да се пресметува во наредниот период камата само на главнината туку должи и неплатена камата поради која по истекот на првиот пресметковен период должи зголемем долг по основ на камата што значи дека во наредниот пресметбил поднесековен период треба да се пресметува камата на основицата од зголемениот долг но како да се пресметува на зголемена главнина, кога со спорната одредба од истиот ЗОО член 266-в е уредено по истек на секој пресметковен период да се пресметува камата на истиот износ од осноовицата која претставува основен долг - главнина која должникот ја должи од договор во стопанството за кој долг било поднесено тужбеното барање, од каде проилегува дека должникот по задоцнетата исплата на главнината должи само главнина додека каматата ја должи и ја плаќа многу подоцна кога ќе се оконча доцнењето од страна на должникот со присилна наплата на главниот долг односно по десетици годни кога ќе бидат окончани парничната и извршната постапка.

Од ова се утврдува дека со новата иновативна одредба од член 266-в од ЗОО законодавецот уредил прикриено да се озакони забранетото неосновано стекнување односно збогатување на должникот на сметка на доверителот,што ќе ги принудува доверителите по вака присилно наплатеното побарување да покренуваат трета судска постапка со барање должникот да ги врати плодовите што неосновано ги стекнал со користење на средствата по основ на долгуваната камата во периодот кога паднал во доцнење до денот кога присилно му била наплатена од страна на извршителот..

За да го свати односно разбере обичниот граѓанин кој нема никакви познавања ни од економијата ни од математиката односно од финансиите, што е тоа што фактички законодавецот го уредил со одребата од член 266-в од ЗОО со парафразирање и со обичниот говор на обичниот човек се појаснува дека законодавецот со оваа одреба уредил, должникот овчар да не биде обврзан да го враќа на доверителот позајменото грло овци во договорениот рок се до денот кога присилно ќе му бидат одземени и вратени на доверителот бидејќи само така ќе нема обврска на доверителот да му го врати или плати млекото кое му го давале овците.

Конечно од досега изнесеното се утврдува дека со одредбата од член 266-в е уредено плодовите што должникот ги стекнувал со користење на сред
тавата од долгуваната камата да не се сметаат како долг на должникот од наводни причини, ако се сметаат како долг, должникот ќе мора да ги плати, а со то плаќање доверителот неосновано би се стекнал односно збогатили ако според владеењето на правото во РМ правилно и правично е должникот да се збогатува на сметка на доверителот поради што и била донесена новата одредба од член 266-в од ЗОО.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.660
Поени од реакции
5.494
ima i na EU nivo nekoj budalastini, stedacite da plakale kamata a ne tie sto zemale krediti ... a imase vo 50-tite vo Italija, stedacite plakaa na bankata, demek ako imaat doma pari mafijata ke im gi ukrade...
A prasanje sto e poloso za doveritelot, da plaka kamata na kamata i sam da si plati ili izvrsitel :D ... zmija ili magare
 
Член од
31 јануари 2014
Мислења
5.169
Поени од реакции
2.265
освен правни заврзлами може да поедноставиш во што се состои проблемот? Каматата?
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.660
Поени од реакции
5.494
jas mislam deka ova e doneseno za da se amortizira revoltot na narodot od visokite sumi od naplata so izvrsuvanje na neplateni komunalii, no kaj golemi dolgovi megu pravni lica, kade trosokot na izvrsitelot e mal sprema dolgot, ako se ukine kamatata toa ke bide opst povik za neplakanje.. a nema da me iznenadi ako nekoj i ova go tuzi vo Strazburg
 
Член од
20 септември 2011
Мислења
8.143
Поени од реакции
8.520
Не гледајте како е кај нас - кај нас е пример како не треба да биде

постои долг - јас му должам на @Ireal 100 денари. Доцнам со плаќањето..... треба да му ја надоместам штетата која @Ireal ја претрпел ....... бидејќи не добил пари од мене @Ireal земал кредит од банка ...... и јас треба да му платам банкарска камата.... и тоа е реално што треба да му платам

А кој нас некој политичар - кретен - вовел должникот да плаќа казнена камата!
А зошто - идете прашај те го
 

Beric Dondarrion

Lord of Blackhaven
Член од
14 август 2006
Мислења
26.774
Поени од реакции
31.559
СУДИЈА НАТЕПАЛ ЖЕНА, КОЈ СУДИЈА ЌЕ МУ СУДИ?
За целиот случај постои полициски записник во кој се наведени сите детали за настанот. Откако и попуштило здравјето, а лекарите и препишале терапија, таа одлучила да го тужи судијата Бошковски. Го пријавила во судот во кој работи судијата.

Љубиша Арсиќ 29 окт 2015, 13:44

Снежана Гијевска од Тетово поднела тужба во тамошниот суд против судијата Томислав Бошкоски за насилство и го обвинува дека ја истепал на улица. Таа, во дописот до Фокус тврди дека пред неколку години имала предмет од имотно- правен карактер кај судијата, но го загубила, односно Бошковски пресудил во полза на противниците на Гијевска. Иако оттогаш се разминувале низ тетовските улици никогаш не се поздравувале и немале комуникација.

Но еден ден во мај годинава, пишува Гијевска, при една нивна случајна средба пред една банка во Тетово, судијата Бошковски и се приближил и застанал пред неа. Таа го запрашала дали сака да ја поздрави или да и открие за колку пари е продадена, мислејќи на изгубениот судски спор и сомнежот дека судијата тогаш бил потплатен.

Тогаш судијата започнал да ја навредува, а таа се обидела да замине. При обидот да го напушти местото судијата ја удрил по главата, а тоа го забележале повеќемина кои случајно биле на улицата. Дури, пренесува Гијевска, еден од присутните се понудил да биде сведок затоа што сметал дека била нападната без причина.

За целиот случај постои полициски записник во кој се наведени сите детали за настанот. Откако и попуштило здравјето, а лекарите и препишале терапија, таа одлучила да го тужи судијата Бошковски. Го пријавила во судот во кој работи судијата. Сега колега ќе треба да му пресуди на Бошковски за насилството, односно да утврди што точно се случило.

Но тука не завршува оваа сторија. Откако слушнал дека му е поднесена тужба судијата преку истиот суд одговорил со контратужба за клевета и навреда. Сега и тој предмет ќе се води во тетовскиот суд. Несомнено дека судијата има предност оти неговите колеги може да бидат пристрасни. Преку овој процес судијата ќе настојува да докаже дека Гијевска го навредувала и го клеветела при нивната случајна средба. Сигурно и тој ќе има сведоци.

Затоа Гијевска со адвокатот побарале изземање на сите судии од граѓанскиот сектор, односно надлежноста за предметот да се додели на друг суд, на пример тој во Гостивар, за да може да се обезбеди непристрасно и фер судење. Дури и самите судии во Тетово не сакаат да имаат процес во кој е вмешан судијата Бошковски. Па така, во едниот предмет, тој за насилство, веќе се сменети двајца судии. Во тој за клевета и навреда судијата сака да биде изземен, но судот не му дозволува.

Инаку, за судијата Бошковски во 2014-та година Судскиот совет има одлука дека тој постапувал нестручно и несовесно. Преставката му била поднесена од стечајниот управник на „Медицинска пластика“, но одлуката на Судскиот совет никогаш не е спроведена. Нема ниту објаснување зошто не е. Инаку Бошковски е потпишан на стечајната постапка за таа фирма, која е проследена со низа сомнителни и криминални елементи за кои неделникот Фокус во изминатите изданија имаше пишувано. Дури и државата е вмешана со тоа што остава милионски вреден имот да го узурпираат поединци и тоа незаконито.

Претседателот на судот, Ханиф Зендели, кој му е претпоставен на судијата, за целиот случај изјави дека судијата Бошковски е долгогодишен судија во граѓанскиот сектор, но дека досието е предадено во Врховен суд кој ќе одлучи кој суд да го суди. Не сака да зазема страна и очекува дека кој суд и да е, ќе биде непристрасен за да утврди вистинската фактичка состојба. Со Бошковски не успеавме да зборуваме, но остануваме отворени и за неговиот став и контрааргументи.

Инаку Гијевска тврди дека откако ја поднела тужбата има закани од посредници кои и сугерираат да се повлече оти ќе ја снајде беља. Таа е самохрана мајка и не може да го поднесе нанесениот јавен срам и затоа нема да се откаже.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.660
Поени од реакции
5.494
СУДИЈА НАТЕПАЛ ЖЕНА, КОЈ СУДИЈА ЌЕ МУ СУДИ?
За целиот случај постои полициски записник во кој се наведени сите детали за настанот. Откако и попуштило здравјето, а лекарите и препишале терапија, таа одлучила да го тужи судијата Бошковски. Го пријавила во судот во кој работи судијата.

Љубиша Арсиќ 29 окт 2015, 13:44

Снежана Гијевска од Тетово поднела тужба во тамошниот суд против судијата Томислав Бошкоски за насилство и го обвинува дека ја истепал на улица. Таа, во дописот до Фокус тврди дека пред неколку години имала предмет од имотно- правен карактер кај судијата, но го загубила, односно Бошковски пресудил во полза на противниците на Гијевска. Иако оттогаш се разминувале низ тетовските улици никогаш не се поздравувале и немале комуникација.

Но еден ден во мај годинава, пишува Гијевска, при една нивна случајна средба пред една банка во Тетово, судијата Бошковски и се приближил и застанал пред неа. Таа го запрашала дали сака да ја поздрави или да и открие за колку пари е продадена, мислејќи на изгубениот судски спор и сомнежот дека судијата тогаш бил потплатен.

Тогаш судијата започнал да ја навредува, а таа се обидела да замине. При обидот да го напушти местото судијата ја удрил по главата, а тоа го забележале повеќемина кои случајно биле на улицата. Дури, пренесува Гијевска, еден од присутните се понудил да биде сведок затоа што сметал дека била нападната без причина.

За целиот случај постои полициски записник во кој се наведени сите детали за настанот. Откако и попуштило здравјето, а лекарите и препишале терапија, таа одлучила да го тужи судијата Бошковски. Го пријавила во судот во кој работи судијата. Сега колега ќе треба да му пресуди на Бошковски за насилството, односно да утврди што точно се случило.

Но тука не завршува оваа сторија. Откако слушнал дека му е поднесена тужба судијата преку истиот суд одговорил со контратужба за клевета и навреда. Сега и тој предмет ќе се води во тетовскиот суд. Несомнено дека судијата има предност оти неговите колеги може да бидат пристрасни. Преку овој процес судијата ќе настојува да докаже дека Гијевска го навредувала и го клеветела при нивната случајна средба. Сигурно и тој ќе има сведоци.

Затоа Гијевска со адвокатот побарале изземање на сите судии од граѓанскиот сектор, односно надлежноста за предметот да се додели на друг суд, на пример тој во Гостивар, за да може да се обезбеди непристрасно и фер судење. Дури и самите судии во Тетово не сакаат да имаат процес во кој е вмешан судијата Бошковски. Па така, во едниот предмет, тој за насилство, веќе се сменети двајца судии. Во тој за клевета и навреда судијата сака да биде изземен, но судот не му дозволува.

Инаку, за судијата Бошковски во 2014-та година Судскиот совет има одлука дека тој постапувал нестручно и несовесно. Преставката му била поднесена од стечајниот управник на „Медицинска пластика“, но одлуката на Судскиот совет никогаш не е спроведена. Нема ниту објаснување зошто не е. Инаку Бошковски е потпишан на стечајната постапка за таа фирма, која е проследена со низа сомнителни и криминални елементи за кои неделникот Фокус во изминатите изданија имаше пишувано. Дури и државата е вмешана со тоа што остава милионски вреден имот да го узурпираат поединци и тоа незаконито.

Претседателот на судот, Ханиф Зендели, кој му е претпоставен на судијата, за целиот случај изјави дека судијата Бошковски е долгогодишен судија во граѓанскиот сектор, но дека досието е предадено во Врховен суд кој ќе одлучи кој суд да го суди. Не сака да зазема страна и очекува дека кој суд и да е, ќе биде непристрасен за да утврди вистинската фактичка состојба. Со Бошковски не успеавме да зборуваме, но остануваме отворени и за неговиот став и контрааргументи.

Инаку Гијевска тврди дека откако ја поднела тужбата има закани од посредници кои и сугерираат да се повлече оти ќе ја снајде беља. Таа е самохрана мајка и не може да го поднесе нанесениот јавен срам и затоа нема да се откаже.
од век и веков судија, политичар, дипломат и слични биле заштитени со Имунитет, за дела под 5г затвор, а во пракса тоа се сведува дека за такви дела воопшто не се води ни постапка, иако Имунитетот има друго значение, лицето со Имунитет да не се приведува, а не дека не може да се води постапка против него.
Е сега има и суд на јавноста, но тој се креира од политичките партии, т.е. зависи кој судија е од која партија. Во бомбите е згазено достоинството на некој судии а без реален доказ, а од друга страна кога се уапсени судиите од прекршочен суд кој ги застарувале пресудите против свои луѓе и ја оштетиле државата, опозицијата веднаш излезе во јавноста дека тоа е атак на слободното судство ????
Но во овакви случаи, мал човек ВС судија јасно е каков ќе биде епилогот... друго е ако еден судија физички нападне колега, а имаше веќе тепачка меѓу адвокати во Охрид..
.. б.т.в. да не отварам тема, имаше пред некој месец сообраќајка во која блгарско дипломатско возило мислам на Партизанска згази пешак... некако се заташка во медиумите :confused:
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.660
Поени од реакции
5.494
За полициска бруталност Македонија ќе плати 11.700 евра
http://daily.mk/hronika/policiska-brutalnost-plati-11700-evra

имаше дискусии околу пресудите пд Стразбур, имаше и иницијатива по тие пресуди консеквенци да сносат сите одговорни... Но иако одредени невладини медиуми дигаат галама , во исто време се бунат кога се казнуваат судии, демек тоа било притисок врз судството ?! Па ако државата не смее да казнува судии, кој к*р Стразбур ја казнува државата, односно сите нас, сите ние плаќаме за нечии грешки ??
Мислам дека имаше некој казнени поени за судиите во врска со пресуди од Стразбур, но дали тоа остана или се укине незнам, важно неодамна пак се кренаа платите во судството.
Во случајот не ми е баш јасно дали се работи за грешка во правосудниот или полицискиот систем, но како разбрав има и друго, сепак и подносителот, жртвата не бил чист, имал непријавени работници. Е па по ЕУ нормативите за нептријавени работници казната е повеќе од 11700 евра што му ги додели Стразбур за тепањето...
 
Член од
8 август 2015
Мислења
5
Поени од реакции
3
освен правни заврзлами може да поедноставиш во што се состои проблемот? Каматата?
Проблемот е што мојот должник на крајот на 1993 според законот ни должел камата 262.080,00 ден овој износ го користел за свои потреби до 2016 год , а според измените на законот кој е предмет на написот на крајот на 2016 год треба да го исплати истот износ од 262.080,00 ден ( бесплатно ги користи срествата во износ од 262.080,00 ден цели 13 год )
 
Член од
8 август 2015
Мислења
5
Поени од реакции
3
освен правни заврзлами може да поедноставиш во што се состои проблемот? Каматата?
Проблемот е што мојот должник на крајот на 1993 според законот ни должел камата 262.080,00 ден овој износ го користел за свои потреби до 2016 год , а според измените на законот кој е предмет на написот на крајот на 2016 год треба да го исплати истот износ од 262.080,00 ден ( бесплатно ги користи срествата во износ од 262.080,00 ден цели 13 год )
 
Член од
20 септември 2011
Мислења
8.143
Поени од реакции
8.520
Проблемот е што мојот должник на крајот на 1993 според законот ни должел камата 262.080,00 ден овој износ го користел за свои потреби до 2016 год , а според измените на законот кој е предмет на написот на крајот на 2016 год треба да го исплати истот износ од 262.080,00 ден ( бесплатно ги користи срествата во износ од 262.080,00 ден цели 13 год )
Не разбирам зошто велиш „ бесплатно ги користи срествата во износ “
Само кај нас должниците плаќаат казнена камата
Значи покрај редовната камата - должникот плаќа плус 8% казнена камата
Тоа нема никаде на друго место - но кај нас должниците се казнуваат, како да се криминалци
 
Член од
30 ноември 2010
Мислења
110
Поени од реакции
48
Не разбирам зошто велиш „ бесплатно ги користи срествата во износ “
Само кај нас должниците плаќаат казнена камата
Значи покрај редовната камата - должникот плаќа плус 8% казнена камата
Тоа нема никаде на друго место - но кај нас должниците се казнуваат, како да се криминалци
Kako ja izracuna taa redovna kamata pa plus kaznena ne mi e jasno. Samo znam deka po ZOO kaznenata kamata e referentna stapka od NBRM koja momentalno e 3 % zgolemena za 8 sto znaci 11 % (za fizicki lica)

Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
 
Член од
20 септември 2011
Мислења
8.143
Поени од реакции
8.520
Kako ja izracuna taa redovna kamata pa plus kaznena ne mi e jasno. Samo znam deka po ZOO kaznenata kamata e referentna stapka od NBRM koja momentalno e 3 % zgolemena za 8 sto znaci 11 % (za fizicki lica)

Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
Тоа е тоа 3 или 4 % камата на банката плус 8% казна. А прашањето е зошто ги казнуваат должниците?
 
Член од
30 ноември 2010
Мислења
110
Поени од реакции
48
Тоа е тоа 3 или 4 % камата на банката плус 8% казна. А прашањето е зошто ги казнуваат должниците?
Pa samoto ime i ti kazuva kaznena kamata t.e. kamata zatoa sto nekoja obvrska ne e platena vo zadaden rok.[DOUBLEPOST=1479986802][/DOUBLEPOST]
Тоа е тоа 3 или 4 % камата на банката плус 8% казна. А прашањето е зошто ги казнуваат должниците?
Pa samoto ime i ti kazuva kaznena kamata t.e. kamata zatoa sto nekoja obvrska ne e platena vo zadaden rok.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
11.660
Поени од реакции
5.494
http://kajgana.com/pendarovski-nokjnata-mora-izvrshiteli-kje-bide-minato

„Во нашата програма стои, и тоа ќе биде реализирано како една од првите мерки на новата Влада, судските трошоци и казни нема да бидат повеќе од 20 проценти од вкупниот спор“, додаде Пендаровски.
зелениот музикант :icon_mrgr: нека си го праша нивниот Вуиќ да му објасни како одат работите, посебно за адвокатските трошоци
 
На врв Bottom