Законот на Телема

Divider

Seraphim
Член од
24 февруари 2005
Мислења
27.697
Поени од реакции
3.046
Додадено од модератор (Оригинален автор, Хептаграм ХI)

Стојам на ставот дека Телема е пред се и над се формула на духовен развој која е најприлагодена за нашите културни и историски околности. Таа вклучува философија која е проникната со супра-рационални искуства; дава основа за свето почитување кое ги синкретизира најдобрите елементи од таканаречените “светски религии”. Според мене, Телема е похристијанска од христијанството и посатанистичка од сатанизмот.

Пророчкиот статус на Алистер Кроули е интегрално обележје на Телема и немам намера да го “спасувам” телемитското движење од неговата основачка фигура, или да одам “надвор од” неговото влијание. “Благослов и обожување за Пророкот на милата ѕвезда!” Истовремено, доблестите на Пророкот ги вклучуваат и неговите очигледни недостатоци: тој бил бог на ист начин како што секој човек може да биде. Телема исто така има литературни и философски претходници во делата на такви фигури како што се Августин од Хипо, Франческо Колона, Франсоа Рабле, Сер Франсис Дашвуд, Фридрих Ниче и Ана Кингсфорд; Телемитите може да стекнат придобивки од разгледувањето на овие поранешни нивоа.

Бидејќи Телема го инволвира иницијаторниот напредок на индивидуата преку задачи на духовно достигнување, постојат нужни разлики помеѓу егзотеричното толкување на неупатените и почетните аспиранти од една страна и езотеричните перспективи кои произлегуваат од иницијаторното искуство од друга. Како и да е, подготвен сум да дадам една кратка листа на учења кои ги сметам за неотуѓиви во Телемата, кои служат за да ја направат посебна во смисла на религиозно-философски матрикс. Прво од нив е важноста на самата иницијација.

Кроули се осврнал на најважниот иницијаторен настан како “Знаење и Разговор со Светиот Ангел Чувар,” (Holy Guardian Angel) и го идентификувал како “Следен Чекор” за човештвото. Ова достигнување вклучува еден ентитет кој се смета единствен за секоја индивидуа – “личниот гениј,” еден дух кој го содржи фундаменталниот карактер или Вистинска Волја на индивидуата. Техничката фраза “Знаење и Разговор” е збунувачки превод и често погрешно се разбира. Латинскиот збор conversatio не означува дијалог или дискусија, туку поправо еден “начин на живот,” поврзан особено со религиозните редови и монашките завети. Достигнувањето на “Знаење и Разговор” оттука не е само средба со “Богот на нечиј личен универзум,” туку всушност откривање и конвертирање кон идиосинкратските шаблони на обожување соодветни за тоа битие кое е поставено над највисоката лична судбина на аспирантот.

Второ клучно доктринарно обележје на Телема е глобалниот синкретизам. Во таа смисла, ние се потпираме на една долга традиција која се навраќа на класичната Херметичка фузија на Грчка и Египетска мудрост, Розенкројцерскиот идеал за Општа Реформација и обединување на Исламот и Христијанството, и напорите на Теософското Друштво да го воведе Будизмот и другите Азиски традиции во Европскиот окултизам. “Сите зборови се свети и сите пророци вистинити, освен што тие разбираат малку.” Таквиот синкретизам не е обичен еклектизам поттикнат од површни вкусови и апетити на поединци и локални групи. Материјалите примени од порано мора да бидат проверени и интегрирани во јадрениот симболизам и учењата на Телема. Космополитиските и дијалектичките квалитети на Телема се во склад со оние школи кои ја нагласуваат “чистотата” или примордијалната автентичност на нивните учења.

Зборувајќи за дијалектика, клучниот елемент на Телема е нејзиниот свет мета-наратив на човечката историја, преку симболичната прецесија на Еквиноксите. Според нашето учење, сегашната светска ера или Еон (Aeon) започнала во 1904 и се уште наполно се манифестира. Оттука ние сме пост-апокалиптични во нашите гледишта, сметајќи дека стариот поредок бил уништен со оган пред еден век, и дека е наша одговорност да го манифестираме Еонот на Крунисаното и Освојувачко Дете, во кој Законот на Телема е принцип и план. Нашето гледиште е дека историјата не е ниту дегенерација од првобитниот рај, ниту напредок кон статично совршенство на Новиот Ерусалим. Ние го потврдуваме постоењето на промена во доволно длабоки нивоа за да ја засегнат духовната состојба на човештвото како целина.

Без да тврдам дека сум ги исцрпил најважните компоненти од Телемитската доктрина, последно што сакам да нагласам е идејата за Магика. Наспроти повеќето современи философски или религиозни системи, Телема ја потврдува позитивната вредност на Магиката како таква. Кроулиевата дефиниција на Магика како “Уметност и наука за предизвикување промени во склад со волја,” ја потпира на волјата, односно на Телема, што е “волја” на грчки. Августиновската психологија ја означила волјата како една од трите фундаментални моќи на душата и ја поистоветила со желбата. Теориите на Кроули исто така ја нагласуваат улогата на “магичка врска,”(magickal link) еден концепт кој за прв пат се појавува во делото на ренесансниот маченик Џордано Бруно, кој ја потцртал еротската основа на магичките сили. Оттука Телема ја унапредува примарната вредност на дисциплинираната желба и – на некој начин – еротската основа за целата човечка активност и постигнувања.

Темата е сменета од „Прашања за Телемата“ во „Законот на Телема“ со цел дебатирање, дискусии и постирање на друг материјал поврзан со Телема без притоа да се нарушува Прашање/Одговор правилото.

Од тука почнува постот на Divider

The Book of the Law


Liber AL vel Legis

sub figura CCXX

as delivered by XCIII = 418 to DCLXVI

Chapter I

1. Had! The manifestation of Nuit.
2. The unveiling of the company of heaven.
3. Every man and every woman is a star.
4. Every number is infinite; there is no difference.
5. Help me, o warrior lord of Thebes, in my unveiling before the Children of men!
6. Be thou Hadit, my secret centre, my heart & my tongue!
7. Behold! it is revealed by Aiwass the minister of Hoor-paar-kraat.
8. The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.
9. Worship then the Khabs, and behold my light shed over you!
10. Let my servants be few & secret: they shall rule the many & the known.
11. These are fools that men adore; both their Gods & their men are fools.
12. Come forth, o children, under the stars, & take your fill of love!
13. I am above you and in you. My ecstasy is in yours. My joy is to see your joy.
14. Above, the gemmed azure is
The naked splendour of Nuit;
She bends in ecstasy to kiss
The secret ardours of Hadit.
The winged globe, the starry blue,
Are mine, O Ankh-af-na-khonsu!
15. Now ye shall know that the chosen priest & apostle of infinite space is the prince-priest the Beast; and in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold: they shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
16. For he is ever a sun, and she a moon. But to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight.
17. But ye are not so chosen.
18. Burn upon their brows, o splendrous serpent!
19. O azure-lidded woman, bend upon them!
20. The key of the rituals is in the secret word which I have given unto him.
21. With the God & the Adorer I am nothing: they do not see me. They are as upon the earth; I am Heaven, and there is no other God than me, and my lord Hadit.
22. Now, therefore, I am known to ye by my name Nuit, and to him by a secret name which I will give him when at last he knoweth me. Since I am Infinite Space, and the Infinite Stars thereof, do ye also thus. Bind nothing! Let there be no difference made among you between any one thing & any other thing; for thereby there cometh hurt.
23. But whoso availeth in this, let him be the chief of all!
24. I am Nuit, and my word is six and fifty.
25. Divide, add, multiply, and understand.
26. Then saith the prophet and slave of the beauteous one: Who am I, and what shall be the sign? So she answered him, bendingdown, a lambent flame of blue, all-touching, all penetrant, her lovely hands upon the black earth, & her lithe body arched for love, and her soft feet not hurting the little flowers: Thou knowest! And the sign shall be my ecstasy, the consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body.
27. Then the priest answered & said unto the Queen of Space, kissing her lovely brows, and the dew of her light bathing his whole body in a sweet-smelling perfume of sweat: O Nuit, continuous one of Heaven, let it be ever thus; that men speak not of Thee as One but as None; and let them speak not of thee at all, since thou art continuous!
28. None, breathed the light, faint & faery, of the stars, and two.
29. For I am divided for love's sake, for the chance of union.
30. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all.
31. For these fools of men and their woes care not thou at all! They feel little; what is, is balanced by weak joys; but ye are my chosen ones.
32. Obey my prophet! follow out the ordeals of my knowledge! seek me only! Then the joys of my love will redeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vault of my body; by my sacred heart and tongue; by all I can give, by all I desire of ye all.
33. Then the priest fell into a deep trance or swoon, & said unto the Queen of Heaven; Write unto us the ordeals; write unto us the rituals; write unto us the law!
34. But she said: the ordeals I write not: the rituals shall be half known and half concealed: the Law is for all.
35. This that thou writest is the threefold book of Law.
36. My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes, shall not in one letter change this book; but lest there be folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-Hoor-Khuit.
37. Also the mantras and spells; the obeah and the wanga; the work of the wand and the work of the sword; these he shall learn and teach.
38. He must teach; but he may make severe the ordeals.
39. The word of the Law is THELEMA.
40. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein Three Grades, the Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
41. The word of Sin is Restriction. O man! refuse not thy wife, if she will! O lover, if thou wilt, depart! There is no bond that can unite the divided but love: all else is a curse. Accursed! Accursed be it to the aeons! Hell.
42. Let it be that state of manyhood bound and loathing. So with thy all; thou hast no right but to do thy will.
43. Do that, and no other shall say nay.
44. For pure will, unassuaged of purpose, delivered from the lust of result, is every way perfect.
45. The Perfect and the Perfect are one Perfect and not two; nay, are none!
46. Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.
47. But they have the half: unite by thine art so that all disappear.
48. My prophet is a fool with his one, one, one; are not they the Ox, and none by the Book?
49. Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at the Equinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also are one. But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa the sufferer; Hoor in his secret name and splendour is the Lord initiating.
50. There is a word to say about the Hierophantic task. Behold! there are three ordeals in one, and it may be given in three ways. The gross must pass through fire; let the fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest. Thus ye have star & star, system & system; let not one know well the other!
51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there; and all rare scents; jasmine & rose, and the emblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there are means and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.
52. If this be not aright; if ye confound the space-marks, saying: They are one; or saying, They are many; if the ritual be not ever unto me: then expect the direful judgments of Ra Hoor Khuit!
53. This shall regenerate the world, the little world my sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss. Also, o scribe and prophet, though thou be of the princes, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of earth: ever To me! To me!
54. Change not as much as the style of a letter; for behold! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries hidden therein.
55. The child of thy bowels, he shall behold them.
56. Expect him not from the East, nor from the West; for from no expected house cometh that child. Aum! All words are sacred and all prophets true; save only that they understand a little; solve the first half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in the clear light, and some, though not all, in the dark.
57. Invoke me under my stars! Love is the law, love under will. Nor let the fools mistake love; for there are love and love. There is the dove, and there is the serpent. Choose ye well! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress, and the great mystery of the House of God.
All these old letters of my Book are aright; but [Tzaddi] is not the Star. This also is secret: my prophet shall reveal it to the wise.
58. I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice.
59. My incense is of resinous woods & gums; and there is no blood therein: because of my hair the trees of Eternity.
60. My number is 11, as all their numbers who are of us. The Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circle is Red. My colour is black to the blind, but the blue & gold are seen of the seeing. Also I have asecret glory for them that love me.
61. But to love me is better than all things: if under the night stars in the desert thou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart, and the Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour. Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the earth in spendour & pride; but always in the love of me, and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, and covered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me!
62. At all my meetings with you shall the priestess say -- and her eyes shall burn with desire as she stands bare and rejoicing in my secret temple -- To me! To me! calling forth the flame of the hearts of all in her love-chant.
63. Sing the rapturous love-song unto me! Burn to me perfumes! Wear to me jewels! Drink to me, for I love you! I love you!
64. I am the blue-lidded daughter of Sunset; I am the naked brilliance of the voluptuous night-sky.
65. To me! To me!
66. The Manifestation of Nuit is at an end.

 

Divider

Seraphim
Член од
24 февруари 2005
Мислења
27.697
Поени од реакции
3.046
Chapter II

1. Nu! the hiding of Hadit.
2. Come! all ye, and learn the secret that hath not yet been revealed. I, Hadit, am the complement of Nu, my bride. I am not extended, and Khabs is the name of my House.
3. In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found.
4. Yet she shall be known & I never.
5. Behold! the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away; let the good ones be purged by the prophet! Then shall this Knowledge go aright.
6. I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star. I am Life, and the giver of Life, yet therefore is theknowledge of me the knowledge of death.
7. I am the Magician and the Exorcist. I am the axle of the wheel, and the cube in the circle. "Come unto me" is a foolish word: for it is I that go.
8. Who worshipped Heru-pa-kraath have worshipped me; ill, for I am the worshipper.
9. Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows; they pass & are done; but there is that which remains.
10. O prophet! thou hast ill will to learn this writing.
11. I see thee hate the hand & the pen; but I am stronger.
12. Because of me in Thee which thou knewest not.
13. for why? Because thou wast the knower, and me.
14. Now let there be a veiling of this shrine: now let the light devour men and eat them up with blindness!
15. For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just I am eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed. The Empress and the King are not of me; for there is a further secret.
16. I am The Empress & the Hierophant. Thus eleven, as my bride is eleven.
17. Hear me, ye people of sighing!
The sorrows of pain and regret
Are left to the dead and the dying,
The folk that not know me as yet.
18. These are dead, these fellows; they feel not. We are not for the poor and sad: the lords of the earth are our kinsfolk.
19. Is a God to live in a dog? No! but the highest are of us. They shall rejoice, our chosen: who sorroweth is not of us.
20. Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us.
21. We have nothing with the outcast and the unfit: let them die in their misery. For they feel not. Compassion is the vice of kings: stamp down the wretched & the weak: this is the law of the strong: this is our law and the joy of the world. Think not, o king, upon that lie: That Thou Must Die: verily thou shalt not die, but live. Now let it be understood: If the body of the King dissolve, he shall remain in pure ecstasy for ever. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star & the Snake.
22. I am the Snake that giveth Knowledge & Delight and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs whereof I will tell my prophet, & be drunk thereof! They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things of sense and rapture: fear not that any God shall deny thee for this.
23. I am alone: there is no God where I am.
24. Behold! these be grave mysteries; for there are also of my friends who be hermits. Now think not to find them in the forest or on the mountain; but in beds of purple, caressed by magnificent beasts of women with large limbs, and fire and light in their eyes, and masses of flaming hair about them; there shall ye find them. Ye shall see them at rule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be in them a joy a million times greater than this. Beware lest any force another, King against King! Love one another with burning hearts; on the low men trample in the fierce lust of your pride, in the day of your wrath.
25. Ye are against the people, O my chosen!
26. I am the secret Serpent coiled about to spring: in my coiling there is joy. If I lift up my head, I and my Nuit are one. If I droop down mine head, and shoot forth venom, then is rapture of the earth, and I and the earth are one.
27. There is great danger in me; for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called Because, and there he shall perish with the dogs of Reason.
28. Now a curse upon Because and his kin!
29. May Because be accursed for ever!
30. If Will stops and cries Why, invoking Because, then Will stops & does nought.
31. If Power asks why, then is Power weakness.
32. Also reason is a lie; for there is a factor infinite & unknown; & all their words are skew-wise.
33. Enough of Because! Be he damned for a dog!
34. But ye, o my people, rise up & awake!
35. Let the rituals be rightly performed with joy & beauty!
36. There are rituals of the elements and feasts of the times.
37. A feast for the first night of the Prophet and his Bride!
38. A feast for the three days of the writing of the Book of the Law.
39. A feast for Tahuti and the child of the Prophet--secret, O Prophet!
40. A feast for the Supreme Ritual, and a feast for the Equinox of the Gods.
41. A feast for fire and a feast for water; a feast for life and a greater feast for death!
42. A feast every day in your hearts in the joy of my rapture!
43. A feast every night unto Nu, and the pleasure of uttermost delight!
44. Aye! feast! rejoice! there is no dread hereafter. There is the dissolution, and eternal ecstasy in the kisses of Nu.
45. There is death for the dogs.
46. Dost thou fail? Art thou sorry? Is fear in thine heart?
47. Where I am these are not.
48. Pity not the fallen! I never knew them. I am not for them. I console not: I hate the consoled & the consoler.
49. I am unique & conqueror. I am not of the slaves that perish. Be they damned & dead! Amen. (This is of the 4: there is a fifth who is invisible, & therein am I as a babe in an egg. )
50. Blue am I and gold in the light of my bride: but the red gleam is in my eyes; & my spangles are purple & green.
51. Purple beyond purple: it is the light higher than eyesight.
52. There is a veil: that veil is black. It is the veil of the modest woman; it is the veil of sorrow, & the pall of death: this is none of me. Tear down that lying spectre of the centuries: veil not your vices in virtuous words: these vices are my service; ye do well, & I will reward you here and hereafter.
53. Fear not, o prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen; and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow: they that see thee shall fear thou art fallen: but I lift thee up.
54. Nor shall they who cry aloud their folly that thou meanest nought avail; thou shall reveal it: thou availest: they are the slaves of because: They are not of me. The stops as thou wilt; the letters? change them not in style or value!
55. Thou shalt obtain the order & value of the English Alphabet; thou shalt find new symbols to attribute them unto.
56. Begone! ye mockers; even though ye laugh in my honour ye shall laugh not long: then when ye are sad know that I have forsaken you.
57. He that is righteous shall be righteous still; he that is filthy shall be filthy still.
58. Yea! deem not of change: ye shall be as ye are, & not other. Therefore the kings of the earth shall be Kings for ever: the slaves shall serve. There is none that shall be cast down or lifted up: all is ever as it was. Yet there are masked ones my servants: it may be that yonder beggar is a King. A King may choose his garment as he will: there is no certain test: but a beggar cannot hide his poverty.
59. Beware therefore! Love all, lest perchance is a King concealed! Say you so? Fool! If he be a King, thou canst not hurt him.
60. Therefore strike hard & low, and to hell with them, master!
61. There is a light before thine eyes, o prophet, a light undesired, most desirable.
62. I am uplifted in thine heart; and the kisses of the stars rain hard upon thy body.
63. Thou art exhaust in the voluptuous fullness of the inspiration; the expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of Hell's own worm.
64. Oh! thou art overcome: we are upon thee; our delight is all over thee: hail! hail: prophet of Nu! prophet of Had! prophet of Ra-Hoor-Khu! Now rejoice! now come in our splendour & rapture! Come in our passionate peace, & write sweet words for the Kings.
65. I am the Master: thou art the Holy Chosen One.
66. Write, & find ecstasy in writing! Work, & be our bed in working! Thrill with the joy of life & death! Ah! thy death shall be lovely: whososeeth it shall be glad. Thy death shall be the seal of the promise of our age long love. Come! lift up thine heart & rejoice! We are one; we are none.
67. Hold! Hold! Bear up in thy rapture; fall not in swoon of the excellent kisses!
68. Harder! Hold up thyself! Lift thine head! breathe not so deep -- die!
69. Ah! Ah! What do I feel? Is the word exhausted?
70. There is help & hope in other spells. Wisdom says: be strong! Then canst thou bear more joy. Be not animal; refine thy rapture! If thou drink, drink by the eight and ninety rules of art: if thou love, exceed by delicacy; and if thou do aught joyous, let there be subtlety therein!
71. But exceed! exceed!
72. Strive ever to more! and if thou art truly mine -- and doubt it not, an if thou art ever joyous! -- death is the crown of all.
73. Ah! Ah! Death! Death! thou shalt long for death. Death is forbidden, o man, unto thee.
74. The length of thy longing shall be the strength of its glory. He that lives long & desires death much is ever the King among the Kings.
75. Aye! listen to the numbers & the words:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. What meaneth this, o prophet? Thou knowest not; nor shalt thou know ever. There cometh one to follow thee: he shall expound it. But remember, o chose none, to be me; to follow the love of Nu in the star-lit heaven; to look forth upon men, to tell them this glad word.
77. O be thou proud and mighty among men!
78. Lift up thyself! for there is none like unto thee among men or among Gods! Lift up thyself, o my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, foursquare, mystic, wonderful, the number of the man; and the name of thy house 418.
79. The end of the hiding of Hadit; and blessing & worship to the prophet of the lovely Star!
 

Divider

Seraphim
Член од
24 февруари 2005
Мислења
27.697
Поени од реакции
3.046
Chapter III

1. Abrahadabra; the reward of Ra Hoor Khut.
2. There is division hither homeward; there is a word not known. Spelling is defunct; all is not aught. Beware! Hold! Raise the spell of Ra-Hoor-Khuit!
3. Now let it be first understood that I am a god of War and of Vengeance. I shall deal hardly with them.
4. Choose ye an island!
5. Fortify it!
6. Dung it about with enginery of war!
7. I will give you a war-engine.
8. With it ye shall smite the peoples; and none shall stand before you.
9. Lurk! Withdraw! Upon them! this is the Law of the Battle of Conquest: thus shall my worship be about my secret house.
10. Get the stele of revealing itself; set it in thy secret temple -- and that temple is already aright disposed -- & it shall be your Kiblah for ever. It shall not fade, but miraculous colour shall come back to it day after day. Close it in locked glass for a proof to the world.
11. This shall be your only proof. I forbid argument. Conquer! That is enough. I will make easy to you the abstruction from the ill-ordered house in the Victorious City. Thou shalt thyself convey it with worship, o prophet, though thou likest it not. Thou shalt have danger & trouble. Ra-Hoor-Khu is with thee. Worship me with fire & blood; worship me with swords & with spears. Let the woman be girt with a sword before me: let blood flow to my name. Trample down the Heathen; be upon them, o warrior, I will give you of their flesh to eat!
12. Sacrifice cattle, little and big: after a child.
13. But not now.
14. Ye shall see that hour, o blessed Beast, and thou the Scarlet Concubine of his desire!
15. Ye shall be sad thereof.
16. Deem not too eagerly to catch the promises; fear not to undergo the curses. Ye, even ye, know not this meaning all.
17. Fear not at all; fear neither men nor Fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. Nu is your refuge as Hadit your light; and I am the strength, force, vigour, of your arms.
18. Mercy let be off; damn them who pity! Kill and torture; spare not; be upon them!
19. That stele they shall call the Abomination of Desolation; count well its name, & it shall be to you as 718.
20. Why? Because of the fall of Because, that he is not there again.
21. Set up my image in the East: thou shalt buy thee an image which I will show thee, especial, not unlike the one thou knowest. And it shall be suddenly easy for thee to do this.
22. The other images group around me to support me: let all be worshipped, for they shall cluster to exalt me. I am the visible object of worship; the others are secret; for the Beast & his Bride are they: and for the winners of the Ordeal x. What is this? Thou shalt know.
23. For perfume mix meal & honey & thick leavings of red wine: then oil of Abramelin and olive oil, and afterward soften & smooth down with rich fresh blood.
24. The best blood is of the moon, monthly: then the fresh blood of a child, or dropping from the host of heaven: then of enemies; then of the priest or of the worshippers: last of some beast, no matter what.
25. This burn: of this make cakes & eat unto me. This hath also another use; let it be laid before me, and kept thick with perfumes of your orison: it shall become full of beetles as it were and creeping things sacred unto me.
26. These slay, naming your enemies; & they shall fall before you.
27. Also these shall breed lust & power of lust in you at the eating thereof.
28. Also ye shall be strong in war.
29. Moreover, be they long kept, it is better; for they swell with my force. All before me.
30. My altar is of open brass work: burn thereon in silver or gold!
31. There cometh a rich man from the West who shall pour his gold upon thee.
32. From gold forge steel!
33. Be ready to fly or to smite!
34. But your holy place shall be untouched throughout the centuries: though with fire and sword it be burnt down & shattered, yet an invisible house there standeth, and shall stand until the fall of the Great Equinox; when Hrumachis shall arise and the double-wanded one assume my throne and place. Another prophet shall arise, and bring fresh fever from the skies; another woman shall awakethe lust & worship of the Snake; another soul of God and beast shall mingle in the globed priest; another sacrifice shall stain the tomb; another king shall reign; and blessing no longer be poured To the Hawk-headed mystical Lord!
35. The half of the word of Heru-ra-ha, called Hoor-pa-kraat and Ra-Hoor-Khut.
36. Then said the prophet unto the God:
37. I adore thee in the song --
I am the Lord of Thebes, and I
The inspired forth-speaker of Mentu;
For me unveils the veiled sky,
The self-slain Ankh-af-na-khonsu
Whose words are truth. I invoke, I greet
Thy presence, O Ra-Hoor-Khuit!
Unity uttermost showed!
I adore the might of Thy breath,
Supreme and terrible God,
Who makest the gods and death
To tremble before Thee: --
I, I adore thee!
Appear on the throne of Ra!
Open the ways of the Khu!
Lighten the ways of the Ka!
The ways of the Khabs run through
To stir me or still me!
Aum! let it fill me!
38. So that thy light is in me; & its red flame is as a sword in my hand to push thy order. There is a secret door that I shall make to establish thy way in all the quarters, (these are the adorations, as thou hast written), as it is said:
The light is mine; its rays consume
Me: I have made a secret door
Into the House of Ra and Tum,
Of Khephra and of Ahathoor.
I am thy Theban, O Mentu,
The prophet Ankh-af-na-khonsu!
By Bes-na-Maut my breast I beat;
By wise Ta-Nech I weave my spell.
Show thy star-splendour, O Nuit!
Bid me within thine House to dwell,
O winged snake of light, Hadit!
Abide with me, Ra-Hoor-Khuit!
39. All this and a book to say how thou didst come hither and a reproduction of this ink and paper for ever -- for in it is the word secret & not only in the English -- and thy comment upon this the Book of the Law shall be printed beautifully in red ink and black upon beautiful paper made by hand; and to each man and woman that thou meetest, were it but to dine or to drink at them, it is the Law to give. Then they shall chance to abide in this bliss or no; it is no odds. Do this quickly!
40. But the work of the comment? That is easy; and Hadit burning in thy heart shall make swift and secure thy pen.
41. Establish at thy Kaaba a clerk-house: all must be done well and with business way.
42. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know & destroy the traitors. I am Ra-Hoor-Khuit; and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof: argue not; convert not; talk not over much! Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter; & destroy them utterly. Swift as a trodden serpent turn and strike! Be thou yet deadlier than he! Drag down their souls to awful torment: laugh at their fear: spit upon them!
43. Let the Scarlet Woman beware! If pity and compassion and tenderness visit her heart; if she leave my work to toy with old sweetnesses; then shall my vengeance be known. I will slay me her child: I will alienate her heart: I will cast her out from men: as a shrinking and despised harlot shall she crawl through dusk wet streets, and die cold and an-hungered.
44. But let her raise herself in pride! Let her follow me in my way! Let her work the work of wickedness! Let her kill her heart! Let her be loud and adulterous! Let her be covered with jewels, and rich garments, and let her be shameless before all men!
45. Then will I lift her to pinnacles of power: then will I breed from her a child mightier than all the kings of the earth. I will fill her with joy: with my force shall she see & strike at the worship of Nu: she shall achieve Hadit.
46. I am the warrior Lord of the Forties: the Eighties cower before me, & are abased. I will bring you to victory & joy: I will be at your arms in battle & ye shall delight to slay. Success is your proof; courage is your armour; go on, go on, in my strength; & ye shall turn not back for any!
47. This book shall be translated into all tongues: but always with the original in the writing of the Beast; for in the chance shape of the letters and their position to one another: in these are mysteries that no Beast shall divine. Let him not seek to try: but one cometh after him, whence I say not, who shall discover the Key of it all. Then this line drawn is a key: then this circle squared in its failure is a key also. And Abrahadabra. It shall be his child & that strangely. Let him not seek after this; for thereby alone can he fall from it.
48. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place.
49. I am in a secret fourfold word, the blasphemy against all gods of men.
50. Curse them! Curse them! Curse them!
51. With my Hawk's head I peck at the eyes of Jesus as he hangs upon the cross.
52. I flap my wings in the face of Mohammed & blind him.
53. With my claws I tear out the flesh of the Indian and the Buddhist, Mongol and Din.
54. Bahlasti! Ompehda! I spit on your crapulous creeds.
55. Let Mary inviolate be torn upon wheels: for her sake let all chaste women be utterly despised among you!
56. Also for beauty's sake and love's!
57. Despise also all cowards; professional soldiers who dare not fight, but play; all fools despise!
58. But the keen and the proud, the royal and the lofty; ye are brothers!
59. As brothers fight ye!
60. There is no law beyond Do what thou wilt.
61. There is an end of the word of the God enthroned in Ra's seat, lightening the girders of the soul.
62. To Me do ye reverence! to me come ye through tribulation of ordeal, which is bliss.
63. The fool readeth this Book of the Law, and its comment; & he understandeth it not.
64. Let him come through the first ordeal, & it will be to him as silver.
65. Through the second, gold.
66. Through the third, stones of precious water.
67. Through the fourth, ultimate sparks of the intimate fire.
68. Yet to all it shall seem beautiful. Its enemies who say not so, are mere liars.
69. There is success.
70. I am the Hawk-Headed Lord of Silence & of Strength; my nemyss shrouds the night-blue sky.
71. Hail! ye twin warriors about the pillars of the world! for your time is nigh at hand.
72. I am the Lord of the Double Wand of Power; the wand of the Force of Coph Nia--but my left hand is empty, for I have crushed an Universe; & nought remains.
73. Paste the sheets from right to left and from top to bottom: then behold!
74. There is a splendour in my name hidden and glorious, as the sun of midnight is ever the son.
75. The ending of the words is the Word Abrahadabra.
The Book of the Law is Written​
and Concealed.​
Aum. Ha.​


THE COMMENT.

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.​
The study of this Book is forbidden. It is wise to destroy this copy after the first reading.
Whosoever disregards this does so at his own risk and peril. These are most dire.
Those who discuss the contents of this Book are to be shunned by all, as centres of pestilence.
All questions of the Law are to be decided only by appeal to my writings, each for himself.
There is no law beyond Do what thou wilt.
Love is the law, love under will.​
The priest of the princes,​
Ankh-f-n-khonsu​

Inspiriran od Lady Satori!

Има тема за литературната вредност на книжулево (во уметноста и литературата), тука може да се продискутира за нејзината духовна вредност и евентуалниот мистицизам.
 

Morbid

грофица
Член од
6 јануари 2009
Мислења
109
Поени од реакции
12
мене ме интересира повеке за толкувањето на книгава
 

moof KOOZ tee

Mystis
Член од
26 ноември 2008
Мислења
361
Поени од реакции
63
Барам дозвола од Админот да ја пастирам Книгата на Законот на Македонски јазик па на тој начин да ја направам подостапна...

Книга на Законот
Liber AL vel Legis
sub figura CCXX
како што е предадена од XCIII = 418 на DCLXVI
Поглавје I
1. Хад! Пројавување на Нуит.
2. Разоткривање на небесната заедница.
3. Секој маж и секоја жена е ѕвезда!
4. Секој број е бескраен; нема разлика.
5. Помогни ми, о воинствен господару на Теба, во моето разоткривање пред Децата на луѓето!
6: Биди ти Хадит, мој таен центар, мое срце и мој јазик!
7. Погледни тоа е разоткриено од Аиваз, пратеникот на Хоор-паар-краат.
8. Кабс е во Ку, а не Ку во Кабс.
9. Обожувај го тогаш Кабс и гледај ја мојата светлина прелиена врз тебе!
10. Нека бидат моите служители малубројни и тајни; тие ќе владеат со мнозинството и знајните.
11. Будали се тие што луѓето ги обожуваат; и нивните Богови и нивните луѓе се будали.
12. Дојдете, о деца, под ѕвездите и исполнете се со љубов!
13. Јас сум над вас и во вас. Мојата екстаза е во вашата. Мојата радост е да ја гледам вашата радост.
14. Горе, бисерниот азур е Голиот сјај на Нуит; Таа се наведнува во занес да ги бакне
Тајните жештини на Хадит. Крилестата топка, ѕвезденото синило Се мои, О Анк-аф-на-консу!
15. Знајте сега дека избраниот свештеник и апостол на бесконечниот простор е принцот - свештеник Ѕвер; и во неговата жена наречена Скерлетна Жена дадена е сета моќ. Тие ќе ги соберат моите деца во нивната прегратка: тие ќе ја донесат славата на ѕвездите во срцата на луѓето.
16. Зашто тој е секогаш сонце, а таа луна. Но кон него е крилестиот таен плам, а кон неа надвиената ѕвездена светлина.
17. Но, вие не сте така избрани.
18. Гори над нивните чела, о сјајна змијо!
19. О, жено, со азурни клепки, свиј се над нив.
20. Клучот на ритуалите е во тајниот збор кој му го дадов.
21. Со Богот и Обожувателот јас сум ништо: тие не ме гледаат. Тие како да се на земја; Јас сум Небо, и нема друг Бог освен мене, и мојот господ Хадит.
22. Сега, значи, јас сум ви позната по моето име Нуит, а нему по тајното име што ќе му го дадам кога конечно ќе ме спознае. Бидејќи сум Бескрајна Вселена, и Безбројните Ѕвезди во неа, правете и вие така. Не ограничувајте ништо! Меѓу вас нека не се прави разлика помеѓу нешто и што било друго; Оти оттаму следува болка.
23. Но, кој ќе успее во тоа, нека им биде водач на сите!
24. Јас сум Нуит, и мојот збор е шест и педесет.
25. Дели, собирај, множи и разбери.
26. Тогаш рече пророкот и роб на убавицата: Кој сум Јас, и што ќе биде знакот? Па таа му одговори, наведнувајќи се долу, распламтен оган, од синило, седопирлив, сепродирлив, со нејзините мили раце на црната земја, и нејзиното витко тело надвиено за љубов, со нејзините нежни стапала не повредувајќи ги малите цветови: Ти знаеш! А знакот ќе биде мојата екстаза, свесност за непрекинатост на постоењето, сеприсутност на моето тело.
27. Тогаш свештеникот одговори и и кажа на Кралицата на Вселената, бакнувајќи ги нејзините убави веѓи, а росата од нејзината светлина го капеше целото негово тело во слаткомирислив парфем од пот: О Нуит, постојаност Небесна, нека засекогаш биде така; луѓето нека не зборуваат за Тебе како за Една туку како за Ниедна; и нека не зборуваат за тебе воопшто, затоа што ти си постојаност!
28. Ниедна, вдишувајќи светлина, пригушена и волшебна, на ѕвездите, и два.
29. Зашто јас сум раздвоена поради љубовта, за можност на соединување.
30. Тоа е создавање на светот, така што болката на раздвоеноста е како ништо, а радоста на растопувањето се.
31. За овие будали меѓу луѓето и нивните јадови не грижи се воопшто! Тие чувствуваат малку; она што постои, урамнотежено е со слаби радости; но вие сте мои избраници.
32. Слушајте го мојот пророк! следете ги искушенијата на моето знаење! барајте ме само мене! Тогаш радостите на мојата љубов ќе ве искупат од сета болка. Тоа е така: Се колнам со сводот на моето тело; со моето свето срце и јазик; со с# што можам да дадам, со се што сакам од сите вас.
33. Тогаш свештеникот падна во длабок транс или бесвест, и & рече на Кралицата на Небото; Напиши ни ги искушенијата; напиши ни ги ритуалите; напиши ни го законот!
34. Но таа рече: искушенија не пишувам: ритуалите ќе бидат половина познати а половина прикриени: Законот е за сите.
35. Ова што го пишуваш е триделна книга на Законот.
36. Мојот писар Анк-аф-на-консу свештеникот на принцовите, нема ни за една буква да ја измени оваа книга; за да нема глупости, тој ќе ја коментира со мудроста на Ра-Хоор-Куит.
37. Така и мантрите и волшепствата; обеах и ванга; дело на стапот и дело на мечот; за тие ќе учи и подучува.
38. Тој мора да подучува; но тој може да ги направи искушенијата строги.
39. Зборот на Законот е Θελημα
40. Кој не нарекува Телемити нема да згреши, само ако подобро погледне во зборот. Зашто во него се три степени, Пустиник, Љубовник и човек на Земјата. Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон.
41. Зборот на Гревот е Ограничување. О мажу! Не одбивај ја твојата жена, ако & е волја! О Љубовнику, ако ти е волја, напушти! Не постои врска што ќе ги соедини разделените освен љубовта: се друго е проклетство. Проколнат! Проколнат нека биде со еони! Пекол.
42. Нека таа заедница на мноштвото биде врзана и одвратна. Така и со с# твое; ти немаш право освен да ја извршуваш својата волја.
43. Прави го тоа, и никој нема да ти каже не.
44. За чистата волја, неослабена од причина, ослободена од страста за резултатот, секој пат е совршен.
45. Совршен и Совршен се еден Совршен, а не два; не, не се ниту еден!
46. Ништо е тајниот клуч на овој Закон. Шеесет и еден Евреите го нарекуваат; јас го нарекувам осум, осумдесет, четиристотини и осумнаесет.
47. Но, тие имаат половина: соедини со твојата вештина така што с# ќе исчезне.
48. Мојот пророк е будала со неговото еден, еден, еден; зар не се тие Вол, и ниту еден по Книгата?
49. Поништени се сите ритуали, сите искушенија, сите зборови и знаци. Ра-Хоор-Куит го зазеде своето седиште на Исток за време на Еквиноксот на Боговите; и нека Асар биде со Иса, кои исто така се едно. Но тие не се од мене. Нека Асар биде обожувател, Иса страдалник; Хор во неговото тајно име и блескот е Господ иницирачки.
50. Треба да се каже некој збор за Хиерофантската задача. Погледни! Три искушенија се во едно, и можат да бидат дадени на три начина. Грубиот мора да помине низ оган; финиот нека биде проверен умствено, а возвишено избраните во највисокото. Така имате ѕвезда и ѕвезда, систем и систем; нека едното не го познава добро другото!
51. Четири порти водат кон една палата; подот на таа палата е од сребро и злато; лапис лазули и јаспис се таму; и сите ретки мириси; јасмин и роза, и симболите на смртта. Нека тој влезе наизменично или одеднаш на четирите порти; нека застане на подот од палатата. Нема ли да потоне? Амн. Хо! воину, ако твојот слуга потоне? Но, постојат начини и начини. Затоа бидете отмени: облекувајте се сите во убава облека; јадете богати јадења и пијте благи вина и вина што се пенат! Исто така, исполнете се со љубов по волја, како ви е волја, кога, каде и со кого ви е волја! Но секогаш за мене.
52. Ако ова не биде правилно; ако ги измешате просторните ознаки, зборувајќи: Тие се едно; или зборувајќи, Тие се многу; ако ритуалот не биде секогаш за мене: тогаш, очекувајте ги стравотните осуди на Ра-Хоор-Куит!
53. Тоа ќе го обнови светот, малиот свет мојата сестра, моето срце и мојот јазик, кому му го праќам овој бакнеж. Исто така, о писару и пророку, иако си ти од принцовите, тоа нема да ти олесни ниту да те ослободи. Но, екстазата е твоја и радоста земска: секогаш Кон мене! Кон мене!
54. Не менувај ја дури ниту формата на буквите; оти гледај! ти о пророку, нема да ги согледаш сите тие мистерии скриени во тоа.
55. Детето на твојата утроба, тој ќе ги согледа.
56. Не очекувај го ниту од Исток ниту од Запад; зашто од неочекувана куќа доаѓа тоа дете. Аум! Сите зборови се свети и сите пророци вистинити; освен што тие разбираат малку; реши ја првата половина од равенката, втората остави ја недопрена. Но, ти имаш с# во јасна светлина, и нешто, иако не се, во темнината.
57. Привикајте ме под моите ѕвезди! Љубовта е закон, љубов под волја. Ниту будалите да не ја сфатат погрешно љубовта; зашто има љубов и љубов. Има гулаб, и има змија. Одберете добро! Тој, мојот пророк, одбра, познавајќи го законот на тврдината, и големата мистерија на Божјата Куќа. Сите овие стари букви од мојата Книга се правилни; но џ (Цади) не е Ѕвездата. Тоа исто така е тајна: мојот пророк ќе им ја открие на мудрите.
58. Јас давам незамисливи радости на земјата: сигурност, не верба, за животот, над смртта; мир неискажан, одмор, екстаза; ниту пак барам некакви жртви.
59. Мојот мирис е од смолести дрвја и гуми; и нема крв во него: поради мојата коса дрвјата на Вечноста.
60. Мојот број е 11, како и броевите на тие што се наши. Петокрака Ѕвезда, со Круг во Средина, а кругот е Црвен. Мојата боја е црна за слепите, но сина и златна гледаат тие што имаат вид. Исто така јас имам скриена слава за тие кои ме љубат.
61. Но, да ме сакаш подобро е од сите нешта: ако под ноќните ѕвезди во пустината го запалиш сега мојот мирис пред мене, привикувајќи ме со чисто срце, и со Змијски пламен во него, ќе дојдеш да легнеш малку на моите гради. За еден бакнеж тогаш ќе сакаш да дадеш се; но секој што ќе даде еден дел од правот ќе загуби се во тој час. Ќе собирате добра и обилство на жени и мирудии; ќе носите скапоцен накит; ќе ги надминете нациите на земјата во сјајот и гордоста; но секогаш сакајќи ме, и така ќе дојдете до мојата радост. Сериозно ве предупредувам да дојдете пред мене во единствена одежда, со богата наметка за глава. Јас ве љубам! Јас копнеам по вас! Бледа или пурпурна, прекриена или сладострасна, јас која сум цела задоволство и пурпур, и опиеност на најинтимното чувство, ве посакувам. Наметнете крилја, и разбудете го свиениот сјај во себе: дојдете кон мене!
62. На сите мои средби со вас свештеничката ќе каже - и нејзините очи ќе пламтат со страст додека стои гола и радосна во мојот таен храм - Кон мене! Кон мене! разгорувајќи го пламенот во срцата на сите со нејзината љубовна песна.
63. Пеј ми восхитна љубовна песна! За мене пали мириси! За мене носи скапоцени камења! За мене пиј, зашто те љубам! Те љубам!
64. Јас со моите сини клепки сум ќерка на Зајдисонцето; јас сум гола брилијантност на сладострасното ноќно небо.
65. Кон мене! Кон мене!
66. Пројавувањето на Нуит е при крај.
 

moof KOOZ tee

Mystis
Член од
26 ноември 2008
Мислења
361
Поени од реакции
63
Поглавје II
1. Ну! прикриеност на Хадит.
2. Дојдете! сите вие, и сознајте ја тајната што се уште не е откриена. Јас, Хадит, сум надополнение на Ну, мојата невеста. Јас не сум распространет, и Кабс е името на мојата Куќа.
3. Во сферата јас сум насекаде центар, како што таа, обемот, никаде не се наоѓа.
4. Сепак таа ќе биде знајна, а јас никогаш.
5. Погледнете! ритуалите на старото време се црни. Нека злите бидат отфрлени; нека добрите бидат прочистени од пророкот! Тогаш тоа Знаење ќе продолжи правилно.
6. Јас сум пламен што гори во срцето на секој човек, и во јадрото на секоја ѕвезда. Јас сум Живот, и дарител на Живот, но сепак спознавањето на мене е спознавање на смртта.
7. Јас сум Магичар и Егзорцист. Јас сум оска на тркалото, и коцка во кругот. "Дојдете кон мене" е будалест израз: зашто јас сум тој што оди
8. Кој го обожуваше Херу-па-краат ме обожуваше мене; погрешно, оти јас сум обожувателот.
9. Запомнете сите вие дека постоењето е чиста радост; дека сите таги се само како сенки; тие поминуваат и завршуваат; но постои нешто што останува.
10. О пророку! ти имаш слаба волја да го проучуваш овој спис.
11. Те гледам дека ја мразиш раката и перото; но јас сум посилен.
12. Поради мене во Тебе што не го познаваш.
13. но зошто? Затоа што ти беше познавач, и јас.
14. Сега нека се прекрие ова светилиште: сега светлината нека ги проголта луѓето и нека ги изеде со слепило!
15. Оти јас сум совршен, бидејќи Не сум; и мојот број е девет според будалите; но со праведните сум осум, и еден во осум: Што е битно, оти јас сум навистина ниеден. Царицата и Кралот не се од мене; оти тука е следната тајна.
16. Јас сум Царица и Хиерофант. Затоа единаесет, како што и мојата невеста е единаесет.
17. Слушнете ме, вие луѓе што воздивнувате! Јадовите на болката и тагата Оставени се на мртвите и тие што умираат, Народот којшто се уште не ме познава.
18. Тие се мртви, тие луѓе; тие не чувствуваат. Ние не сме за бедните и тажните: господарите на земјата се нашите роднини.
19. Зар Бог да живее во пес? Не, но највисоките се од нас. Тие ќе се радуваат, нашите избрани: кој тагува не е од нас.
20. Убавината и моќта, полетната смеа и пријатниот копнеж, силата и огнот, се од нас.
21. Ние немаме ништо со отфрлените и неспособните: нека умрат во својата беда. Оти тие не чувствуваат. Сочувството е порок на кралевите: згази ги бедните и слабите: тоа е закон на силните: тоа е наш закон и радост на светот. Не мисли, о кралу, за таа лага: Дека Мораш Да Умреш: навистина ти нема да умреш, туку ќе живееш. Сега нека се разбере: Ако телото на Кралот се распрсне, тој ќе остане во чиста екстаза засекогаш. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Куит! Сонце, Сила и Вид, Светлина; тие се за служителите на Ѕвездата и Змијата.
22. Јас сум Змија што дава Знаење и Восхит и блескава слава, и ги поттикнувам срцата на луѓето со пијанство. За да ме обожувате земете вино и чудни дроги за кои ќе му кажам на мојот пророк, и бидете опиени од нив! Тие воопшто нема да ви наштетат. Тоа е лага, таа лудост против јаството. Истакнувањето на невиност е лага. Биди силен, о човеку! страстен, уживај во сите сетилни и насладни нешта: не плаши се дека кој било Бог ќе се откаже од тебе заради тоа.
23. Јас сум сам: нема Бог каде што сум јас
24. Гледајте! ова се сериозни тајни; зашто исто така меѓу моите пријатели има осаменици. Но, не мислете дека ќе ги најдете во шума или на планина; туку во пурпурни кревети, милувани од прекрасни жени ѕверови со долги екстремитети, со оган и светлина во нивните очи, и бујна пламена коса околу нив; таму ќе ги најдете. Ќе ги видите на власт, кај победничките армии, кај секоја радост; и во нив ќе биде радост милион пати поголема од оваа. Внимавајте никој да не го присилува другиот, Крал против Крал! Сакајте се со распламтени срца; по ниските луѓе газете во дива страст на вашата гордост, во денот на вашиот гнев.
25. Вие сте против народот, О мои избрани!
26. Јас сум тајната Змија свиткана пред скок: во мојата свитканост е радост. Ако ја подигнам мојата глава, јас и мојата Нуит сме едно. Ако ја спуштам мојата глава, и го исфрлам отровот, тогаш е наслада на земјата, и јас и земјата сме едно
27. Голема опасност е во мене; зашто оној што не ги разбира овие руни ќе направи голема грешка. Тој ќе падне во бездната наречена Затоа, и таму ќе пропадне со кучињата на Разумот.
28. А сега клетва на Затоа и неговиот род.
29. Нека Затоа биде проколнато засекогаш.
30. Ако Волјата застане и викне Зошто, привикувајќи го Затоа, тогаш Волјата застанува и не прави ништо.
31. Ако Моќта запраша зошто, тогаш Моќта е слабост.
32. Исто така Разумот е лага; зашто постои чинител бесконечен и непознат; и сите нивни зборови се навидум мудри.
33. Доста за Затоа! Нека биде проколнат како пес!
34. Но вие, о мој народе, дигнете се и разбудете се!
35. Ритуалите нека бидат изведувани правилно со радост и убавина!
36. Постојат ритуали на елементите и прослави на сезоните.
37. Прослава за првата ноќ на Пророкот и неговата Невеста.
38. Прослава за трите дена на пишувањето на Книгата на Законот.
39. Прослава за Тахути и детето на Пророкот - тајна, О Пророку!
40. Прослава за Врвниот Ритуал, и прослава за Еквинокс на Боговите.
41. Прослава за оган и прослава за вода; прослава за живот и уште поголема прослава за смрт!
42. Прослава секој ден во вашите срца во радоста на мојата наслада!
43. Прослава секоја ноќ за Ну, и задоволство на крајниот занес!
44. Навистина! празнувајте! радувајте се! нема страв од сега натаму. Разложувањето, и вечната екстаза се во бакнежите на Ну.
45. Смртта е за пците.
46. Дали згреши? Дали ти е жал? Има ли страв во твоето срце?
47. Каде што сум јас го нема тоа.
48. Не жали ги паднатите! Јас никогаш не ги познавав. Јас не сум за нив. Јас не тешам: ги мразам тешениот и тешителот.
49. Јас сум единствен и освојувач. Јас не сум од робовите што пропаѓаат. Нека бидат проколнати и мртви! Амен. (Ова е за 4: постои петтиот кој е невидлив, и внатре сум јас како бебе во јајце.)
50. Син сум и златен јас во светлоста на мојата невеста: но црвен сјај е во моите очи; и моите украси се пурпурни и зелени.
51. Пурпур над пурпурот: тоа е светлост повисока од очниот вид.
52. Постои превез: тој превез е црн. Тоа е превез на скромна жена; тоа е превез на тагата, покривка на смртта: тоа не е од мене. Симнете го тоа лажливо привидение на вековите: не виткајте ги вашите пороци во доблесни зборови: тие пороци се моја служба; така постапувајте, и јас ќе ве наградам тука и потоа.
53. Не плаши се, о пророку, откако овие зборови се изречени, ти нема да зажалиш. Ти си несомнено мојот избраник; и благословени се очите што ќе ги гледаш со задоволство. Но јас ќе те скријам во маска на тага: тие што ќе те видат ќе стравуваат дека си паднал: но јас те воздигнувам.
54. Ниту тие што ја извикуваат својата лудост дека ти не значиш ништо ќе имаат корист; ти ќе го откриеш тоа: ти вредиш: тие се робови на затоа: Тие не се од мене. Точките според твојата волја; буквите? Не менувај ги ниту во стилот ниту во вредноста!
55. Ќе го добиеш редот и вредноста на Англискиот Алфабет; ќе пронајдеш нови симболи со кои ќе го поврзеш.
56. Бегајте! Вие потсмевачи; иако се смеете во моја чест нема да се смеете долго: тогаш кога сте тажни знајте дека сум ве напуштил.
57. Тој што е праведен и ќе остане праведен; тој што е гнасен и ќе остане гнасен.
58. Да! не верувајте во промена: ќе бидете тоа што сте, а не друго. Затоа кралевите на земјата ќе бидат Кралеви засекогаш: робовите ќе служат. Нема никој што ќе биде понижен или воздигнат: с# е како што било секогаш. Сепак има маскирани, мои служители: може оној питач да е Крал. Кралот може да ја избере својата облека по волја: не постои
сигурен тест: но питачот не може да ја сокрие својата беда.
59. Затоа внимавајте! Сакајте ги сите, зашто можеби Кралот е прикриен! Така велиш? Будало! Ако тој е Крал, ти не можеш да го повредиш.
60. Затоа удри грубо и ниско, и во пекол со нив, мајсторе!
61. Светлина е пред твоите очи, о пророку, светлина несакана, најпосакувана.
62. Јас сум воздигнат во твоето срце; и бакнежите на ѕвездите се истураат силно по твоето тело.
63. Ти си истоштен во страсното обилство на вдишувањето; издишувањето е послатко од смртта, побрзо и посмешно од милувањето на самиот Пеколен црв.
64. Ох! ти си надвладеан: ние сме над тебе; нашата радост е секаде околу тебе: да живее! да живее: пророкот на Ну! пророкот на Хад! пророкот на Ра-Хоор-Ку! Сега радувај се! Дојди сега во нашиот сјај и восхит! Дојди во нашиот страстен мир, и пишувај слатки зборови за Кралевите!
65. Јас сум Господарот: ти си Светиот Избраник.
66. Пишувај, и најди екстаза во пишувањето! Работи, и биди наша потпора во работата! Затрепери со радоста на животот и смртта! Ах! твојата смрт ќе биде мила: тој што ќе ја види ќе биде задоволен. Твојата смрт ќе биде печат на ветувањето за нашата вековна љубов. Дојди! воздигни го твоето срце и радувај се! Ние сме едно; ние сме ниедно.
67. Држи се! Држи се! Истрај во својата наслада; не паѓај во бесознание од извонредните бакнежи!
68. Поцврсто! Држи се! Крени ја својата глава! не диши толку длабоко - умри!
69. Ах! Ах! Што чувствувам јас? дали е зборот исцрпен?
70. Постои помош и надеж во другите волшепства. Мудроста вели: биди силен! Тогаш ќе можеш да поднесеш повеќе радост. Не биди животно; облагороди ја својата наслада! Ако пиеш, пиј со осум и деведесет правила на вештината: ако љубиш, надмини со префинетост; и ако правиш нешто радосно, нека има суптилност во тоа!
71. Но, надмини! надмини!
72. Стреми се секогаш кон повеќе! и ако си навистина мој - а во тоа не се сомневај, и ако си секогаш радосен! - смртта е круна на се.
73. Ах! Ах! Смрт! Смрт! ти ќе копнееш за смртта. Смртта е забранета, о човеку, за тебе.
74. Должината на твојот копнеж ќе биде сила на неговата слава. Тој што живее долго и многу посакува смрт секогаш е Крал меѓу Кралевите. 75. Навистина! слушни ги броевите и зборовите:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Што значи ова, о пророку? Ти не знаеш; ниту некогаш ќе дознаеш. Доаѓа еден да те следи: тој ќе го протолкува тоа. Но запомни, о избранику, да бидеш јас; да ја следиш љубовта на Ну на ѕвезденото небо; да ги бараш луѓето, да им го кажеш овој радосен збор.
77. О биди горд и моќен меѓу луѓето!
78. Воздигни се! зашто никој нема сличен на тебе меѓу луѓето, ниту меѓу Боговите! Воздигни се, о мој пророку, твојата става ќе ги надмине ѕвездите. Тие ќе го обожуваат твоето име, четиристрано, мистично, прекрасно, бројот на човекот; и името на твојата куќа 418.
79. Крај на прикриеноста на Хадит; и благослов и обожување на пророкот на милата ѕвезда
 

moof KOOZ tee

Mystis
Член од
26 ноември 2008
Мислења
361
Поени од реакции
63
Поглавје III
1. Абрахадабра; награда на Ра Хоор Кут.
2. Постои раздор кој наближува кон куќата; постои збор непознат. Волшепството е мртво; се е ништо. Внимавај! Држи се! Воздигни го волшепството на Ра-Хоор-Куит!
3. Сега нека биде прво разбрано дека јас сум бог на Војната и Одмаздата. Остро ќе постапам со нив.
4. Изберете остров!
5. Утврдете го!
6. Засејте го со воена машинерија!
7. Јас ќе ви дадам воена машина.
8. Со тоа ќе ги смачкате народите; и никој нема да застане пред вас.
9. Демни! Повлечи се! На нив! ова е Закон на Освојувачката Битка: такво ќе биде моето обожување околу мојата тајна куќа.
10. Земи ја самата стела на откровението; постави ја во твојот таен храм - а тој храм е веќе правилно уреден - и тоа ќе биде твојата Кибла засекогаш. Таа нема да избледи, но чудесна боја ќе & се враќа од ден на ден. Затвори ја во заклучено стакло за доказ на светот.
11. Тоа ќе биде твој единствен доказ. Забранувам расправа. Победи! Тоа е доволно. Ќе ти ја олеснам загатката од лошо уредената куќа во Победничкиот Град. Ти самиот ќе го пренесеш тоа со обожување, о пророку, иако тоа не ти се допаѓа. Ќе бидеш во опасност и во неволја. Ра-Хоор-Ку е со тебе. Обожувај ме со оган и крв; обожувај ме со мечови и копја. Нека жената биде опашана со меч пред мене: нека тече крв кон моето име. Згази ги Безбожниците; биди над нив, о воину, ќе ти дадам од нивното месо да јадеш!
12. Жртвувај стока, мала и голема: потоа дете.
13. Но, не сега.
14. Ти ќе го здогледаш тој час, о благословен Ѕверу, и ти Скерлетна Конкубино на неговата страст!
15. Ќе бидеш тажен поради тоа.
16. Не мисли нестрпливо дека ќе ги исполниш ветувањата; не плаши се да ги поднесеш клетвите. Ти, дури ни ти, не го знаеш значењето на сето ова.
17. Не плаши се воопшто; не плаши се ни од луѓе ни од Судбини, ни од боговите, ниту од што било. Не плаши се од парите, ни од смеата на будалестиот народ, ниту од која било друга сила на небото или на земјата или под земјата. Ну е твое
засолниште, како што Хадит е твојата светлина; а јас сум јакост, сила, жестина на твоите раце.
18. Милосрдието нека се отфрли; проколни ги оние што сожалуваат! Убивај и измачувај; не поштедувај; биди над нив!
19. Таа стела тие ќе ја нарекуваат Гнасност на Пустошењето; пресметај го добро нејзиното име, и тоа ќе ти биде како 718.
20. Зошто? Заради падот на Затоа, за тој да не е повторно таму.
21. Постави ја мојата слика на Исток: ќе купиш слика која ќе ти ја покажам, посебна, не поинаква од таа што ја познаваш. И одеднаш ќе ти биде лесно да го направиш тоа.
22. Другите слики групирај ги околу мене да ме поддржуваат: нека бидат сите обожувани, оти тие ќе се соберат да ме вознесат. Јас сум видливиот предмет на обожување; другите се тајни; за Ѕверот и неговата Невеста се тие: и за победниците од Искушението х. Што е тоа? Ти ќе знаеш.
23. За мирис мешај брашно и мед и густ талог од црвено вино; потоа масло на Абрамелин и маслиново масло, потоа омекни го и разблажи го со сочна свежа крв.
24. Најдобра крв е од месечина, месечна: потоа свежа крв од дете, или таа што капе од небесната хостија: потоа од непријателите; потоа од свештеник или од обожувателите: на крај од некој ѕвер, не е важно кој.
25. Тоа гори го: од тоа прави колачи и јади ги за мене. Тоа има и друга намена; нека биде поставено пред мене, и наполнето со миризбите на вашата молитва: тоа ќе се исполни со бубачки и со ползечки суштества посветени на мене.
26. Убиј ги, именувајќи ги своите непријатели; и тие ќе паднат пред тебе.
27. Исто така, тие ќе ја подигнат страста и моќта на страста во тебе кога ќе ги јадеш.
28. Исто така ќе бидеш силен во војна.
29. И повеќе, што подолго се чуваат, тоа подобро; оти тие набабруваат со мојата сила. С# пред мене.
30. Мојот олтар е од гравирана бронза: пали на него во сребро или злато.
31. Доаѓа богат човек од Запад кој ќе го истури своето злато врз тебе.
32. Од злато ковај челик!
33. Биди спремен да побегнеш или да удриш.
34. Но твоето свето место ќе биде негибнато низ вековите: иако со оган и меч ќе биде согорено и разурнато, сепак таму невидливата куќа стои, и ќе стои се до падот на Големиот Еквинокс; кога Хрумакис ќе се воздигне и тој со двојниот стап ќе го преземе мојот трон и место. Друг пророк ќе се воздигне, и ќе донесе свежа треска од небесата; друга жена ќе разбуди страст и обожување на Змијата; друга душа на
Бога и на Ѕверот ќе се смешаат во свештеникот на глобусот; друга жртва ќе ја извалка гробницата; друг крал ќе владее; и благослов нема веќе да се излева Кон Сокологлавиот мистичен Господ!
35. Половината од зборот на Херу-ра-ха, наречен Хоор-па-краат и Ра-Хоор-Кут.
36. Тогаш пророкот му кажа на Бог:
37. Те обожувам во песната -
Јас сум Господарот на Теба, и јас Вдахновениот гласноговорник на Менту; За мене се раскрива прекриеното небо, Самопогубениот Анк-аф-на-консу чии зборови се вистина. Ја привикувам, ја поздравувам Твојата присутност, О Ра-Хоор-Куит! Единство потполно искажано! Ја обожувам моќта на твојот здив, Врховен и страшен Богу, Кој чиниш боговите и смртта Да треперат пред Тебе: Јас, јас те обожувам! Појави се на тронот на Ра! Отвори ги патеките на Ку! Осветли ги патеките на Ка! Патеките на Кабс проаѓаат Да ме вознемират или смират! Аум! нека тоа ме исполни!
38. Така што твојата светлина ќе е во мене; и нејзиниот црвен пламен е како меч во мојата рака со кој го поттикнувам твојот ред. Има тајна врата што ќе ја направам за да го воспоставам твојот пат во сите четвртини, (ова се обожувања, како што ти ги запиша), како што е кажано:
Светлината е моја; нејзините зраци Ме обземаат: направив тајна врата Во куќата на Ра и Тум, На Кефра и на Ахатор. Јас сум твојот Тебанец, О Менту, Пророкот Анк-аф-на-консу! Со Бес-на-Маут си удирам гради; Со мудрата Та-Нех магија своја ткаам. Покажи ја твојата ѕвездена величественост, О Нуит! Покани ме во твојата Куќа да битисувам, О крилеста змијо на светлината, Хадит! Биди со мене, Ра-Хоор-Куит!
39. Сето ова и книгата што раскажува како дојде ти овде и копијата на ова мастило и хартија засекогаш - зашто во тоа е збор таен и не само во Англискиот - и твојот коментар на оваа Книга на Законот ќе бидат прекрасно отпечатени со црвено и црно мастило на прекрасна рачно изработена хартија; и на секој маж и жена што ќе ги сретнеш, дури и само да јадеш или пиеш со нив, Закон е да се даде. Тогаш тие ќе имаат можност да бидат во тоа блаженство или не; без оглед. Стори го тоа бргу!
40. Но работата на коментарот? Тоа е лесно; и Хадит што гори во твоето срце ќе го направи лесно и сигурно твоето перо.
41. Воспостави во твојата Кааба администрација: се мора да се направи добро и на деловен начин.
42. Искушенијата ќе ги надгледуваш ти самиот, освен оние слепите. Не одбивај никого, но ти ќе ги препознаеш и уништиш предавниците. Јас сум Ра-Хоор-Куит; и моќен сум да го заштитам мојот служител. Успех е твојот доказ: не расправај; не преобратувај; не зборувај премногу! Тие што сакаат да те намамат, да те поразат, нив нападни ги без милост или сожалување; и уништи ги потполно. Остро како згазена змија сврти се и удри! Биди посмртоносен од неа! Фрли ги нивните души во стравотни маки: смеј се на нивниот страв: плукни на нив!
43. Нека внимава Скерлетната Жена! Ако милост и сожалување и нежност го посетат нејзиното срце; ако го напушти моето дело за да игра со старите сласти; тогаш ќе се знае мојата одмазда. Јас самиот ќе го убијам нејзиното дете: ќе го оттуѓам нејзиното срце: ќе ја одделам од луѓето: како згрбавена и презрена курва таа ќе ползи низ мрачни и влажни улици и ќе умре премрзната и изгладнета.
44. Но, нека се издигне таа во гордост! Нека ме следи на мојот пат! Нека прави порочни дела! Нека го убие своето срце! Нека биде гласна и прељубна! Нека биде прекриена со скапоцени камења, и богата облека, и нека биде бесрамна пред сите луѓе!
45. Тогаш ќе ја издигнам до врвовите на моќта: тогаш ќе однегувам од неа дете помоќно од сите кралеви на земјата. Ќе ја исполнам со радост: со мојата сила таа ќе гледа и ќе удира при обожувањето на Ну: таа ќе го постигне Хадит.
46. Јас сум воинствениот Господ на четириесеттите: осумдесеттите ползат пред мене, и се понижени. Ќе ве одведам до слава и радост: ќе ви бидам при рака во битка и со восхит ќе убивате. Успехот е вашиот доказ; храброста е вашиот оклоп; напред, напред, во мојата сила; и за ништо нема да се свртите назад.
47. Оваа книга ќе биде преведена на сите јазици: но секогаш со автентичен ракопис на Ѕверот; зашто во случајната форма на буквите и нивната меѓусебна положба: во нив се мистериите што ниеден Ѕвер нема да ги прорече. Нека не се обидува да бара: но еден доаѓа по него, не кажувам од каде, кој ќе го открие Клучот на сето ова. Затоа оваа повлечена линија е клуч: затоа овој круг поделен на четири е, во својот недостаток е исто така клуч. И Абрахадабра. Тоа ќе биде неговото дете и тоа чудно. Нека не го бара ова; зашто така може само да отпадне.
48. Сега оваа мистерија со буквите е завршена и сакам да продолжам кон посвето место.
49. Јас сум во таен четирикратен збор, богохулство против сите богови на луѓето.
50. Проколни ги! Проколни ги! Проколни ги!
51. Со мојата глава Соколова ги колвам очите Исусови додека виси на крстот.
52. Со крилјата замавнувам по лицето Мухамедово и го ослепувам.
53. Со канџите откинувам месо од Индиецот и Будистот, Монголецот и Динот.
54. Баласти! Омпеда! Плукам на вашите незаситни вери.
55. Нека Марија пречиста биде растргната на тркала: заради неа нека сите девствени жени бидат потполно презрени меѓу вас!
56. Исто како и поради убавината и љубовта!
57. Презрете ги исто сите кукавици; професионални војници што не се осмелуваат да се борат, туку си играат; сите будали презрете ги!
58. Но остроумни и горди, кралски и отмени; вие сте браќа!
59. Како браќа борете се!
60. Нема Закон над Прави што ти е волја.
61. Постои крај на зборот од Бог устоличен на тронот на Ра, осветлувајќи ги носачите на душата.
62. Мене поклонувајте ми се! кон мене дојдете низ мака на искушението, што е блаженство.
63. Будалиот ја чита оваа Книга на Законот, и нејзиниот коментар; и не ја разбира.
64. Нека помине низ првото искушение, и ќе му биде како сребро.
65. Низ второто, злато.
66. Низ третото, камења од скапоцената вода.
67. Низ четвртиот, последни искри на суштествениот оган.
68. Сепак, таа на сите ќе им биде прекрасна. Нејзините непријатели кои не велат така, се обични лажливци.
69. Тоа е успех.
70. Јас сум Сокологлавиот Господ на Тишината и на Силата; мојот немис го прекрива синото ноќно небо.
71. Поздрав! вие близнаци воини, покрај столбовите на светот! Зашто се ближи вашето време.
72. Јас сум Господ на Двојниот Стап на Моќта; стапот на силата на Коф Ниа - но мојата лева рака е празна, зашто здробив Универзум; и ништо останува.
73. Залепи ги листовите од десно кон лево и од врвот кон дното: тогаш погледни!
74. Величественоста е во моето име скриена и возвишена, како што полноќното сонце е секогаш син.
75. Крајот на зборовите е Зборот Абрахадабра. Книгата на Законот е Запишана и Скриена. Аум. Ха.

Сега мислам дека постовите на англиски јазик можат да бидат избришани...за утре ќе подготвам нешто со цел на сите да им стане појасно за некои работи за Книгата на Законот.

Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел Закон

Оваа книга е диктирана во Каиро, помеѓу 12 и 13 часот, три последователни дена, на 8, 9 и 10 Април 1904 година. Авторот се нарече себеси Аиваз (Aiwass) и тврдеше дека е "пратеник на Хоор-Паар-Краат", т.е. пратеник на силите кои што сега владеат со земјата. Како можел тој да докаже дека е всушност суштество од вид посупериорен од секоја човечка раса, и со тоа овластен да говори со авторитет? Очигледно дека тој морал да покаже ЗНАЕЊЕ и МОЌ какви што ниту еден човек досега не поседувал.

"Постои битие наречено Аиваз, бестелесна интелигенција, кој ја напиша Книгата на Законот, користејќи ја мојата рака и уши. Умствено тој е сигурно посупериорен од мене во знаење и моќ, зашто уште оттогаш тој владееше со мене и ме поучуваше"
Кроули

Тој го покажа ова ЗНАЕЊЕ воглавно со употреба на шифриран текст или криптограм во определени параграфи, за да ги изложи скриените факти, вклучувајќи и некои настани коишто допрва треба да се случат, за кои ниедно човечко суштество не би можело да знае; според тоа, доказите на неговото тврдење постојат во самиот ракопис. Тие се независни од било кој човечки сведок.

Проучувањето на овие параграфи неопходно бара највисока човечка ученост за да се објаснат истите - тоа бара години на интензивна посветеност. Сеуште останува голем дел да се проучи. Но, доволно е откриено за да се оправда неговото тврдење; и најскептичниот ум е принуден да ја признае неговата вистинитост. Од друга страна, јазикот во најголемиот дел од Книгата е зачудувачки едноставен, јасен и силен. Никој не може да ја прочита таа Книга, а да не биде погоден во суштината на неговото битие.

Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел Закон
 

MIKI1

Поставувач на неодговорени прашања.
Член од
10 јануари 2008
Мислења
20.396
Поени од реакции
3.376
Дел од претходниот пост:
„...Авторот се нарече себеси Аиваз (Aiwass) и тврдеше дека е "пратеник на Хоор-Паар-Краат", т.е. пратеник на силите кои што сега владеат со земјата...„

А ова е од Христа:
„...Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде кнезот на овој свет (лукавиот) и во Мене тој нема ништо...„ (Јован, 14.30)
 

Raziel

Модератор
Член од
16 февруари 2007
Мислења
2.565
Поени од реакции
6.525
Дел од претходниот пост:
„...Авторот се нарече себеси Аиваз (Aiwass) и тврдеше дека е "пратеник на Хоор-Паар-Краат", т.е. пратеник на силите кои што сега владеат со земјата...„

А ова е од Христа:
„...Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде кнезот на овој свет (лукавиот) и во Мене тој нема ништо...„ (Јован, 14.30)
Компаративниот елемент паѓа во вода поради погрешното толкување на напишаното, или погрешната интерпретација на македонски(преводите редовно имаат недостатоци).
Aiwass попрво во вашата терминологија би бил Светиот Дух.
Не како поседувач на телото, па за да тоа би се идентификувало на таков начин, туку како сугестивен елемент кој поттикнува одредена размисла и одредува пат.

И не би било љубезно од Христ да изјави такво нешто за неговиот Идеолошки предок, како што во случајов е Osiris, или пак Horus.
Ова учење своевремено во Италија било претендент за инкорпорација во Библијата...модификувано, можеби, од некој Сардински Константин, но сепак прифатено.

Анатема надвладеала :)
 

moof KOOZ tee

Mystis
Член од
26 ноември 2008
Мислења
361
Поени од реакции
63
Една од првите и најзначајните работи што треба да се забележи е дека Книгата на Законот се потпира на математичка база. Во неа нема повикување кон пристрасност; таа не зависи од религиозна теорија или расно наследство:

Кабалистите ја скрија вредноста на "Пи" во името ALHIM, кој е Бог сфатен како кооперативни сили на Природата, и преку земање на соодветен број, односно пропишана вредност на овие букви се добива бројот 3.1415. Но, ова не е точно. Во Книгата на Законот (3.47) "затоа овој на четири поделен клуч во својот недостаток е исто така клуч". Со "во својот недостаток" се имплицира, како, како што знаеше Аиваз дека бројките не беа сосема точни. Меѓутоа, во скриената колокација на буквите на таа страница се наоѓа бројот 3.141593, кој е точна вредност на "Пи" до шест децимални места.

П.С. преводот што го постирав е официјалниот превод што О.Т.О. (впрочем О.Т.О. единствено ги има правата за сите дела на Алистер Кроули) во Македонија го објави како Книга на Законот...денес за жал повеќе оваа Книга ја нема на пазарот да се купи, им посакувам на нашите Телемити што поскоро да ја реиздадат...во 2005 год од печат излезе ЗАКОНОТ Е ЗА СИТЕ, тоа е книга со коментари на Книгата на Законот.

Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел Закон

Како и да е, Книгата на Законот не е само за математичарите и мистиците. Некои од фразите во Книгата имаат директна порака за секое човечко битие. Најдобар начин за пристап на световниот читател кон Книгата е да ја смета како писмо што му е директно напишано нему. Иако тој не ќе може да сфати некои делови од тоа писмо, сигурно ќе најде некои други, кои очигледно се адресирани во интимна смисла до него.
 

Beric Dondarrion

Lord of Blackhaven
Член од
14 август 2006
Мислења
30.228
Поени од реакции
41.148
Прашање е дали е Ајваз или е издрогираниот ум.
Ако да речеме, не е издрогираниот ум, тогаш треба да се запрашаме дали ентитетот е тоа што се представува дека е.
Многумина телемисти во модерно време тврдат дека контактирале со него, ама им се претставувал како Нуит. На некои пак не, туку како Аиваз. Многумина се расправаат меѓусебе во стилот: ти не си контактирал со него туку јас и сл.
Не зборам за било кои телемисти туку за водечки имиња.
 

MIKI1

Поставувач на неодговорени прашања.
Член од
10 јануари 2008
Мислења
20.396
Поени од реакции
3.376
Компаративниот елемент паѓа во вода поради погрешното толкување на напишаното, или погрешната интерпретација на македонски(преводите редовно имаат недостатоци).
Aiwass попрво во вашата терминологија би бил Светиот Дух.
Не како поседувач на телото, па за да тоа би се идентификувало на таков начин, туку како сугестивен елемент кој поттикнува одредена размисла и одредува пат.

И не би било љубезно од Христ да изјави такво нешто за неговиот Идеолошки предок, како што во случајов е Osiris, или пак Horus.
Ова учење своевремено во Италија било претендент за инкорпорација во Библијата...модификувано, можеби, од некој Сардински Константин, но сепак прифатено.

Анатема надвладеала :)
-Светиот Дух е Свет Дух, а не некој друг, трет или „х„-ти...
-Христос мнооогу прецизно посочи(л) кој е Неговиот предок-тоа е Отецот Небесен, а не сатаната!


Една од првите и најзначајните работи што треба да се забележи е дека Книгата на Законот се потпира на математичка база. Во неа нема повикување кон пристрасност; таа не зависи од религиозна теорија или расно наследство:

Кабалистите ја скрија вредноста на "Пи" во името ALHIM, кој е Бог сфатен како кооперативни сили на Природата, и преку земање на соодветен број, односно пропишана вредност на овие букви се добива бројот 3.1415. Но, ова не е точно. Во Книгата на Законот (3.47) "затоа овој на четири поделен клуч во својот недостаток е исто така клуч". Со "во својот недостаток" се имплицира, како, како што знаеше Аиваз дека бројките не беа сосема точни. Меѓутоа, во скриената колокација на буквите на таа страница се наоѓа бројот 3.141593, кој е точна вредност на "Пи" до шест децимални места.

П.С. преводот што го постирав е официјалниот превод што О.Т.О. (впрочем О.Т.О. единствено ги има правата за сите дела на Алистер Кроули) во Македонија го објави како Книга на Законот...денес за жал повеќе оваа Книга ја нема на пазарот да се купи, им посакувам на нашите Телемити што поскоро да ја реиздадат...во 2005 год од печат излезе ЗАКОНОТ Е ЗА СИТЕ, тоа е книга со коментари на Книгата на Законот.

Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел Закон

Како и да е, Книгата на Законот не е само за математичарите и мистиците. Некои од фразите во Книгата имаат директна порака за секое човечко битие. Најдобар начин за пристап на световниот читател кон Книгата е да ја смета како писмо што му е директно напишано нему. Иако тој не ќе може да сфати некои делови од тоа писмо, сигурно ќе најде некои други, кои очигледно се адресирани во интимна смисла до него.
Кога „батката„ Аивас, би бил видлив, сигурно би:
-бил „црномањаст„
-би имал рогови на главата
-би имал опашка
-би лажел-сушел...

И така натаму...
 

moof KOOZ tee

Mystis
Член од
26 ноември 2008
Мислења
361
Поени од реакции
63
Прашање е дали е Ајваз или е издрогираниот ум.
Ако да речеме, не е издрогираниот ум, тогаш треба да се запрашаме дали ентитетот е тоа што се представува дека е.
Многумина телемисти во модерно време тврдат дека контактирале со него, ама им се претставувал како Нуит. На некои пак не, туку како Аиваз. Многумина се расправаат меѓусебе во стилот: ти не си контактирал со него туку јас и сл.
Не зборам за било кои телемисти туку за водечки имиња.
Најпрвин станува збор за ТЕЛЕМИТИ а не ТЕЛЕМИСТИ името доаѓа од ТЕЛЕМА (THELEMA) грчки збор за Волја има Гематриска вредност 93 (Гематрија, Кабалистичка дисциплина според која зборови или цели изрази со иста гематриска вредност имаат меѓусебна врска односно се објаснуваат меѓусебно) исто како и АГАПЕ што значи Љубов.

НУИТ е се што може да биде и е прокажана преку секој што е.
НУИТ е прикажана како слика на жена, за да може да биде симбол на сите начини на изразување на љубов(може да се забележи во Египетските храмови, насликана како жена со ѕвездено тело како се надвива како небесен свод). Таа е Природа, која е радосна на раѓањето на се што се појавува. Сите настани се деца на НУИТ.

Никој, никогаш и никаде не изјавил односно тврдел дека Аиваз се преставил како НУИТ (значи мешаш баби и жаби, немаш елемантарни познавања за Телемата и за учењето на Кроули, па затоа најмногу што можеш да направиш е да не тресиш глупости и да шириш лаги по форумов)

Во врска со контактите на како ти ги нарекуваш водечки имиња, Телемити со Аиваз, не гледам зошто некои што постигнале високи иницијациски степени не би го направиле тоа, значи контактот со него не е привилегија само на еден.

Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел Закон
 

Beric Dondarrion

Lord of Blackhaven
Член од
14 август 2006
Мислења
30.228
Поени од реакции
41.148
...(значи мешаш баби и жаби, немаш елемантарни познавања за Телемата и за учењето на Кроули, па затоа најмногу што можеш да направиш е да не тресиш глупости и да шириш лаги по форумов)...
Најпрво SUCKON, апсолутно се сложувам со ова.
Немам познавања за оваа проблематика (оттука нормални се "тропања" од типот Телемити/Телемисти). Меѓутоа никаде не тврдам дека имам познавања или дека сум познавач на Телемата, значи - не сум, така да слободно можеш да ја пригушиш твојата изненадна вознемиреност, беспотребно манифестирана.

Тоа представување на Ајваз како Нуит, е повторно грешка во изразувањето (мое). Станува збор за познат Телемит од овие краишта, кој наводно примил извесен текст од Ајваз, но по неколку години дошол до сознание дека ентитетот не бил Ајваз туку Нуит.
(сакаш линк?)

Но тоа не беше поентата на мојот пост туку сакав да прашам дали може да се доведе во прашање веродостојноста на претставувањето на ентитетот со кој се контактира.
 

moof KOOZ tee

Mystis
Член од
26 ноември 2008
Мислења
361
Поени од реакции
63
Најпрво SUCKON, апсолутно се сложувам со ова.
Немам познавања за оваа проблематика (оттука нормални се "тропања" од типот Телемити/Телемисти). Меѓутоа никаде не тврдам дека имам познавања или дека сум познавач на Телемата, значи - не сум, така да слободно можеш да ја пригушиш твојата изненадна вознемиреност, беспотребно манифестирана.

Тоа представување на Ајваз како Нуит, е повторно грешка во изразувањето (мое). Станува збор за познат Телемит од овие краишта, кој наводно примил извесен текст од Ајваз, но по неколку години дошол до сознание дека ентитетот не бил Ајваз туку Нуит.
(сакаш линк?)

Но тоа не беше поентата на мојот пост туку сакав да прашам дали може да се доведе во прашање веродостојноста на претставувањето на ентитетот со кој се контактира.
испрати ми го линкот преку приватна порака...(да видам кој е тој од нашите краишта...да не сум јас а да сум заборавил на тоа :vozbud::vozbud:)во Универзумот на слободна Волја никој не може да ти го оспори правото на скептички став кон нешто...еве некои прашања со одговори кои се надевам ќе разјаснат некои работи и сигурно ќе доведат до други прашања.

Колку стара организација е О.Т.О. ?
По традиција О.Т.О. влече свои спиритуални корени од основањето на Редот на Витези Темплари во 1108 год. Поисториски негови најблиски претходници (според Алистер Кроули) се Розенкројцерски Редови од 18 век. Иницијалните конференции кои, всушност доведоа до формирање на О.Т.О. како модерна организација беа одржани во 1895 во Европа.

Каква е поврзаноста на Алистер Кроули со О.Т.О. ?
Алистер Кроули беше примен во О.Т.О. во 1910 год.Тој беше назначен како национален Голем Мајстор X степен за Британија и Ирска во 1912 год.а го презеде светското водство како Надворешен Водач на Редот во 1922 год. Тој комплетно ги ревидира ритуалите и структурата на
Редот приспособувајќи ги на Законот на Телема.

Дали О.Т.О. е Тајно Друштво?
О.Т.О. е Калифорниска непрофитна, религиозна корпорација слободена од даноци.Одредени детали од иницијациските ритуали и иницијаторни документи ги држи во тајност и смета дека идентитетот на своите членови е приватна и доверлива работа. Политиката на О.Т.О. е да се
почитуваат сите применливи закони во јурисдикцијата во која дејствува.

Дали О.Т.О. е религија?
Не, О.Т.О. е религиозна организација и магиско братство кое работи во рамките на поширокиот контекст на спиритуалната филозофија позната под името Телема.

Што е Телема?
Телемата е религиозен магиско-филозофски систем основан со примањето на Книгата на Законот во 1904 год. од страна на Алистер Кроули. Нејзините главни принципи можат да бидат сумаризирани со фразите, "Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел Закон" и "Љубовта е закон, љубов под волја".

засега е доволно

Прави што ти е Волја и тоа нека биде цел закон
 
На врв Bottom