Генетски Инжинеринг

Дискусија во форумот 'Наука и технологија' започната од pumaval, 22 септември 2010.

 1. Toecutter

  Toecutter Biafran Baby

  Член од:
  12 мај 2009
  Мислења:
  5.243
  Допаѓања:
  2.429
  Генетска предодреденост?
  Институтот што открива нации према гените?
  Хомосексуалците се “така родени“?
  Гените не прават она што сме?
  Чудно како никој на овие деца не им објаснил дека генетски се... луѓе...:vozbud:

  http://www.feralchildren.com/en/index.php

  Илјадници и илјадници документирани случаи.  До софтверот ќе да е...
  А генетиката е современиот “зајак од шеширот“.
   
  На Thomas A. Anderson му/ѝ се допаѓа ова.
 2. C U D O

  C U D O

  Член од:
  10 јануари 2009
  Мислења:
  287
  Допаѓања:
  3
  Генетскиот инженеринг или генетската модификација е КРАХ за човештвото.....................генерално го уништува човековиот род за единица време за да може истиот да го прехрани................најчесто за тоа се употребува............поздрав
   
 3. bucio

  bucio Урбан индијанец.

  Член од:
  8 јули 2008
  Мислења:
  14.835
  Допаѓања:
  6.059
 4. shutrak

  shutrak opsenar

  Член од:
  3 јуни 2011
  Мислења:
  17.776
  Допаѓања:
  12.191
  iako se raboti na ovaa tematika podolgo vreme ., i so poprilichni rezultati., ........sepak., ., barem spored mene.....kraj na chovekovata priroda i sushtinsko postoenje kako neraskinliv lanec na univerzumot

  nekoi bolni umovi se meshaat i tamu kaj shto ne im e mesto
   
 5. detence007

  detence007 Гостин

  Jas sum za Genetskiot inzinering. No da se primenuva za dobri celi... eve podolu eden izvadok od atlas po biologija.

  можности на генетскиот инженеринг

  можноста да се манипулирасп генетската информацијао клетката на единката е можно да се отстранат гените кои предизвикуваат болести. Ова е една многу надежна област во медицината која, можеби, ќе овозможи да се лекуваат многу смртоносни болести што постојат денес.

  Во земјоделството и сточарството е можно да се внесуваат гени кои ја засилуваат онаа особина која има економско знашење. Тоа веќе се прави со многу растенија како, на пример, пченката. Создадени се генетски манипулирани видови пченка (трансгенетски) што можат да издржат напад на паразити. Има видови домати кои се поголеми и подолго ја
  задржуваат свежината, а тоа има големо економско значење.
  о принцип трансгенската храна е бе

  Основната забелешка на многумина во однос на генетски манипулираните организми е нивната сигурност. Во принцип трансгенската храна е безбедна за нашето здравје, ако ги има потребните хранливи состојки и ги појавува истите својства. Но кога ке се внесат вака добиените растенија или животни во природата, тие представуваат ризик бидејки не се знае како ке дејствуваат во екосистемите (како што се случи со производот ДДТ пред да биде забранет).Освен тоа случајно ослободените трансгенси можат да бидат преносители на нови болести за кои сеуште немаме пронајдено лек.
   
 6. Мартинез

  Мартинез

  Член од:
  15 јуни 2011
  Мислења:
  386
  Допаѓања:
  97
  PRIMENA NA GENETSKO IN@ENERSTVO

  Dali genetskoto in`enerstvo mo`e da pridonese nekakvi beneficii na ~ove{tvoto..? Vsu{nost, postojat mnogu. So primena na genetski in`enering, nau~nicite mo`at da se zdobijat so znaewa za genetskiot mehanizam. Na primer, }e mo`at da se otkrijat novi tajni za genetskoto mapirawe. Genetskata mapa e identifikacija na poedine~ni geni za razli~ni funkcii. Ako nau~nicite go zgolemat u~estvoto na restikcionite enzimi za da povrzat odredeni geni, tie mora da bidat sposobni i da gi identifikuvaat istite. Taka, genetskiot in`enering pomaga da se identifikuvaat poedine~no nukleotidnite sekvenci, so {to }e se koristat razli~ni restrikcioni enzimi za da se pro~itat sekvencite. Na primer, ako izgleda deka eden gen e odgovoren za odredena funkcija, rekombinantniot DNK proces mo`e da ni poka`e deka e poinaku, odnosno deka dva ili pove}e geni , ili duri i drugi faktori se odgovorni za konkretnata funkcija.
  Genetskata manipulacija naj~esto se koristi za prenos na posakuvani kvaliteti od eden organizam vo drug za da se podobri sposobnosta na drugi vidovi koi }e im poslu`at na ~ove{tvoto. Mnogumina primeri za ova le`at vo primenata na genetskiot in`enering za da se re{at mnogu problemi vo vrska so proizvodstvoto na hrana i zemjodelstvoto, otstranuvaweto na otpadot i industrijata, kako i za problemite vo medicinata i za ispituvawe na evolutivnite procesi.

  Proizvodstvo na hrana i zemjodelstvo

  Desetici prehranbeni kulturi dosega se geneti~ki izmenuvani za da gi podobrat svoite kvaliteti na pazarot ili da gi podobrat raste~kite karakteristiki. Rekombinantnata DNK se koristi vo borbata protiv eden od najgolemite problemi vo proizvodstvoto na rastitelna hrana: uni{tuvaweto na posevite od virusi i vremenski uslovi. Nau~nicite isto taka razvija transgeni~ki bakterii koi gi {titat jagodite od zamrznuvawe vo zima. Bakteriite {to obi~no se nao|aat na jagodite la~at protein koj go inicira formiraweto na ledeni kristali koga temperaturata pa|a do zamrznuvawe. Vo genetsko modificiranite bakterii, genot koj e odgovoren za proteinot e otstranet. Vo otsustvo na proteinot, formiraweto na ledeni kristali ne se javuva iako temperaturata pa|a i pod to~kata na zamrznuvawe. Prvite testirawa na ovie genetsko modificirani bakterii se sprovedeni vo 1987 godina, na cela parcela zasadena so jagodi.
  Genetskiot in`enering kako se primenuva kaj rastenijata, taka se primenuva i kaj `ivotnite. Vo sto~arskata industrija na primer, genetsko modificiranite bakterii kaj kravite ja zgolemuvaat koli~inata na hormonot za rast. Koga e zgolemeno nivoto na hormonot za rast, kravite proizveduvaat pove}e mleko, a stokata e so nemasno meso. Sli~no na toa, hormonot kaj genetsko modificiranite sviwi predizvikuva prasiwata pobrzo da rastat i ja namaluva sodr`inata na masti vo svinskoto meso.

  Otstranuvawe na otpadot i industrija

  Genskite transferi isto taka se primenuvaat i vo upravuvaweto na industriskiot otpad. Genetsko izmenetite bakterii mo`e da se koristat pri razgraduvaweto na |ubre i pri raspa|awe na nafteni proizvodi. Rekombinantnata DNK tehnologija isto taka mo`e da se koristi i za sledewe na procesot na raspa|awe na zagaduva~ite na `ivotnata sredina. Primer, naftalin ekolo{ki zagaduva~ koj e prisuten vo ve{ta~ki proizvedeni po~vi, mo`e da se razlo`i od bakterijata Pseudomonas fluorescens. Za da se izvr{i ovoj proces, nau~nicite prefrlile enzim koj proizveduva svetlina nare~en luciferaza, koj se nao|a vo bakterijata Vibrio fischerivo bakterijataPseudomonas fluorescens. Genetsko izmenetite Pseudomonas fluorescensbakterii proizveduvaat svetlina proporcionalno so iznosot na svojata dejnost vo razlo`uvaweto na naftalinot, so {to }e se obezbedi na~in za sledewe na efikasnosta na procesot.

  Bolesti i medicina

  Genetskiot in`enering se koristi i vo oblasta na medicinata za mnogu celi vo vrska so kontrolata za podobruvawe na zdravjeto. Procesot se koristi za da se ispravat nasledni genetski defekti koi predizvikuvaat razni zaboluvawa(genski terapii), odnosno da se spre~i vlijanieto na genetskite mutacii, kako i za proizvodstvo na razli~ni lekovi.
  Genskata terapija e koristewe na genetsko in`enerski tehniki vo lekuvaweto na genetsko naru{uvawe ili hroni~na bolest. Vo 1990 godina, ~etiri godi{no devoj~e imalo tretman so genska terapija za lekuvawe na adenozin deaminaza (ADA) deficit, voobi~aeno e fatalna nasledna bolest na imuniot sistem. Poradi ovoj genski defekt, devoj~eto bilo podlo`no na infekcii opasni po `ivot. Lekarite gi otstranile belite krvni kletki od teloto na devoj~eto, za kletkite da mo`at da se razvijat vo laboratorija, i vo niv da se vnesat genetski modificirani virusi koi sodr`at normalni ADA geni vo imunite kletki, a potoa povtorno da se vnesat genetsko modificiranite krvni kletki nazad vo krvotokot na pacientot. Vmetnatiot ADA gen }e gi programira kletkite da proizveduvaat enzimi koi nedostasuvaat, so {to }e dojde do normalna funkcija na imunolo{kiot sistem.
  Druga va`na medicinska primena na rekombinantnata DNK-postapka e proizvodstvoto na vakcini protiv golem broj bolesti. Dosega, vakcinacijata protiv bolestite podrazbira{e vbrizguvawe na ubieni ili oslabeni mikroorganizmi vo ~ovekovoto telo. Ovaa procedura od sekoga{ so sebe go nosela rizikot da nekoi od vakcinite bidat virulentni patogeni poradi nekoja nesakana gre{ka vo procesot na podgotvuvaweto na vakcinata.
  So rekombinantnata DNK-postapka, sega e mo`no da se prenesat i geni koi go stimuliraat sozdavaweto na antitela na bezopasni organizmi i da se iskoristat kako vakcina protiv nekoja bolest. Vakcinite se uspe{no sozdadeni so koristewe na bezopasnite cowpoxvirus, herpes simleks virus, virusot na influenca i virusot na hepatitis B.
  Genetskiot in`enering isto taka pridonese i vo proizvodstvoto na farmacevtski proizvodi. Rekombinantnite DNK-proceduri, vklu~uvaj}i bakterii i donatorski DNK fragmenti dovedoa do zgolemuvawe na dostapnosta na nekoi medicinski va`ni supstanci, kako insulin, interferon i hormonot na rast (somatotropin). Ovie supstanci prethodno bile dostapni samo vo ograni~eni koli~ini od svoite primarni izvori.

  Insulinot e hormon koj se sozdava vo pankreasot i ja kontrolira apsorcijata na glukozata od strana na kletkite. Brojot na zaboleni od {e}erna bolest (dijabetis) sekojdnevno se zgolemuva a so toa i potrebata za insulinot. Zasega se koristi insulin dobien so prerabotka na insulin od dobitok, vo prv red od sviwi i goveda, so koi se odr`uva `ivotot na zabolenite. Me|utoa, vakviot insulin ne e ist kako ~ove~kiot i za negovoto dobivawe se tro{at ogromni sredstva, vo prv red se uni{tuva ogromen sto~en fond. Od 1982 godina insulinot se proizveduva po biotehnolo{ki na~in. Toa e postignato so izolirawe na genot za insulin od ~ovekot, vgraduvawe vo soodveten vektor i prenesuvawe vo bakterijata E. coli vo koja uspe{no se klonira i normalno funkcionira, proizveduvaj}i insulin, koj bidej}i poteknuva od genot na ~ovekot se vika humulin. Denes se pravat usilbi za direktno vgraduvawe na genot na insulin vo kletkite na zaboleniot ~ovek, kako I programirawe na negovata funkcija za sinteza na insulinot spored potrebata na bolniot.
  Proteinot interferon se osloboduva vo krvta za da se potiknat zdravite kletki da proizveduvaat enzimi koi }e ja aktiviraat za{titnata odbrana na imunolo{kiot sistem. No, negovoto proizvodstvo koe e neefikasno i neekonomi~no se gleda od podatokot: za 1 gram interferon potrebno e 300 toni krv ili 1500 slezinki od ~ovek. Denes, toj se proizveduva so metodite na genetskiot in`enering {to e poevtino i poefikasno.

  So primena na genetskiot in`enering e re{en i problemot za sinteza na hormonot za rast somatotropin. Na klasi~en na~in proizvodstvoto na ovoj hormone e mo{ne skapo i nedovolno. Za da se ekstrahira 1 gram na somatotropin potrebno e 700 hipofizi od ~ove~ki le{evi. Toa e i pri~inata {to toj nikoga{ ne se proizvel vo dovolni koli~ini {to bi gi zadovolile potrebite na laboratoriite a u{te pomalku i klini~kite potrebi. Hormonot za rast e izoliran najnapred so eden soj gluvci koi poseduvaat gen za detoksifikacija od zatruenost so te{ki metali. Pod kontrola na toj gen se izla~uva materijata metiltionin, so koja se otstranuva te{kiot metal od organizmot. So primena na metodite na genetskoto in`enerstvo e uspeano namesto genot za detoksifikacija da se vgradi genot za rast. Po negovoto vgraduvawe i ishrana so te{ki metali, kako prisustvo na cinkot vo hranata, zapo~nuva da se la~i namesto metioninot, hormonot za rast. Takvite gluvci rastele mo{ne brzo i za kuso vreme dostignale dvojni dimenzii. Na ist na~in se proizveduva i hormonot za rast od ~ovekot, toj se koristi za le~ewe na onie lu|e na koi rastot im e zabaven ili prekinat. Hormonot za rast se dava i na dobitokot za zgolemuvawe na te`inata.

  OPASNOSTI NA GENETSKOTO IN@ENERSTVO

  I pokraj toa {to izgleda deka genetskiot in`enering ima mnogu pozitivni aspekti, isto taka ima i golem broj negativni. Genetskiot in`enering e nau~na tehnika koja mo`ebi prerano se primenuva. Genot e prou~uvan vo zatvoren sistem, vo epruveta i bez nadvore{ni vlijanija. No eksperimentot ne mo`e da ni poka`e kakva }e bide ulogata i odnosot na donatorskata DNK vo kletkata-doma}in. Vmetnuvaweto na tu| gen mo`e da predizvika novi kleto~ni aktivnosti ili da gi prekine dosega{nite. Primer genite mo`at normalno da se razmenuvaat me|u razli~ni vidovi, no frekvencijata na ovie prirodni transferi e ograni~ena so nivnata odbrana (imunolo{ki sistem). Imunolo{kiot sistem slu`i za da se spre~i invazijata od {tetni tu|i geni, virusi i supstanci, taka {to odredeni vidovi se vo sostojba da gi zadr`at svoite karakteristi~ni osobini.
  Genetskiot in`enering, od druga strana pak mo`e da go naru{i ili oslabi imuniot sistem so voveduvawe na tu|i supstanci vo organizmot so koj toj nema da bide vo sostojba da se bori.

  Drugi opasnosti na genetskiot in`enering:

  v Novi toksini vo hranata, kako i drugi {tetni efekti vrz zdravjeto predizvikani od neprirodna hrana: Procesot na genetskiot in`enering mo`e da vovede novi opasni toksini vo hranata, koi prethodno bile prirodno bezbedni. Ve}e e pronajdena edna genetsko in`erirana soja koja mo`e da predizvika seriozni alergiski reakcii, i bakterija koja e genetsko in`erirana da proizveduva golemi koli~ini na triptofan, proizvela toksi~ni kontaminenti od koja zaginale 37 lica i okolu 1 500 lica ostanale trajno invalidi.

  v Naru{uvawe na ekolo{kata ramnote`a i {irewe na bolesti: Koga genetskite in`eneri }e vmetnat nov gen vo bilo koj organizam, postojat efekti koi mo`at da dovedat do nepredvidlivi promeni vo matricata na genetskata funkcija. Proizvedeniot protein na vmetnatiot gen mo`e da predizvika neo~ekuvani reakcii i proizvodstvo na potencijalni toksi~ni proizvodi. Isto taka postoi i seriozna zagri`enost vo vrska so opasnostite od upotrebata na genetskite in`erirani virusi kako vektori vo generacijata trangeni~kite rastenija i `ivotni. Ova mo`e da go destabilizira celiot genom, a isto taka mo`no e kreirawe na novi virusi, a so toa i novi opasni bolesti.


  v Neprirodno gubewe na biolo{kata raznovidnost vo kulturi: Biotehnolo{kite kompanii tvrdat deka nivnite manipulacii se sli~ni na prirodnite genetski promeni ili tradicionalni tehniki na odgleduvawe. Sepak me|u ve}e vkrstenite vidovi transferite se napraveni, kako na primer me|u riba i domati, ili me|u drugi nepovrzani vidovi, koi {to ne mo`at da se slu~at po priroden pat mo`e da predizvikaat novi toksini i bolesti. Isto taka zemaj}i go i vo obyir faktot deka organizmite delat karakteristiki koi bi trebalo da bidat einstveni za niv. Primer gen od polarna riba e vmetnat vo domati i jagodi za da se onevozmo`i smrznuvawe, zna~i ribata i domatite ne se ve}e edinstveni. Ima pomalku raznovidnost, bidej}i tie sega se sli~ni iako se sozdadeni po nepriroden pat.

  v @etvi otporni na virusi i herbicidi: Pove}e od 50% od posevite razvieni od strana na biotehnolo{kite kompanii bile napraveni da bidat otporni na virusi. Primer za ova se `etvite koi se otporni na virusi so dodavawe na virusen gen. Vo SAD se odgleduvaat tikvi otporni na virusi-pove}eto od niv se korostat vo proizvodstvoto na hrana za bebiwa. Dozvoli za odgleduvawe na virusno rezistentni krastavici, lubenici, diwi, kompiri, son~ogledi, domati, piperki i drugo se izdavaat vo SAD i pokraj toa {to e utvrdeno deka istite ovozmo`uvaat pojava na novi virusi- mnogu poopasni od onie od koi `etvite se {titat.

  v Neo~ekuvani karakteristiki mo`e da se pojavat vo genetsko izmenetite organizmi: Kaj pastrmka kaj koja genetski se vmetnati hormoni za rastewe, ne samo {to pobro raste tuku ja menuva i bojata i stanuva zelena. A kaj petunijata vo koja se staveni geni za crvena boja na cvetot istovremeno se vlijae i na rasteweto na korenot i na listovite.

  v Genetsko modificiranite organizmi za prirodata:

  o Go naru{uvaat biodiverzitetot vo prirodata, bidejki genetsko modificiranite posevi stapuvaat vo interakcija so prirodnata flora i fauna. Se razmno`uvaat, mutiraat go napa|aat okolniot `iv svet i go uni{tuvaat. Genetsko modificiranite rastenija predizvikuvaat sterilnost na po~vata i nemo`nost za odgleduvawe na konvencionalna i organska hrana.
  o Go uni{tuvaat `iviot svet, bidej}i se sozdavaat rastenijata rezistentni na insekti, so ispu{tawe na toksini od bakterii vo po~vata, so {to se uni{tuvaat p~elite, peperutkite i osnatatite insekti koi normalno se zavisni od prirodnite cvetovi.
  o Pove}e od dve-tretini od dosega proizvedenite genetsko modificirani rastenija se proglaseni za nemilosrdni ubijci poradi herbicidnoto dejstvo vrz odgleduvawe na okolnite konvencionalni i organski rastenija.

   
  На Chapstick му/ѝ се допаѓа ова.
 7. shutrak

  shutrak opsenar

  Член од:
  3 јуни 2011
  Мислења:
  17.776
  Допаѓања:
  12.191
  i nobel ., so dinamitot ., no bolnite umovi so nego............ajnshtajn za atomot............:da znaev deka vaka ke ispadne voopshto nemashe da se mesham:................i red drugi .................vo deneshno ludo vreme so ludi umovi kako nauchnici taka i politichari ., dali ste sigurni deka genetskiot inginering ke ostane vo ramkite na nepostoechkoto normalno........vo ovoj sluchaj ne postoi ni onaa tenka linija na zdrav i lud .,.....se e vo zona na sivoto ludilo na monstrumoznite umovi koi rabotat ednite ., siromashkite nesvesni i zaneseni od naukata ., ., a drugite iskluchivo vodeni od lichi interesi ., .taka da spored mene ......stop za genetskiot inginering:mad::coffee:
   
 8. karan

  karan бивш поет, плукач, вљубеник во слободата

  Член од:
  31 мај 2006
  Мислења:
  3.522
  Допаѓања:
  2.506
  Генетскиот инженеринг веќе е навлезен во фаза кога може (сепак тоа е само можност!!) да причини повеќе зло отколку корист. Дури мислам дека во последните години тој се повеќе се употребува во политичко-економски цели преку појава и проширување на чудни вируси и бактерии..
  Но нема смисла да се забрани, бидејќи е моќна алатка во рацете на науката. Онаа наука која го придвижува човештвото напред.
   
 9. shutrak

  shutrak opsenar

  Член од:
  3 јуни 2011
  Мислења:
  17.776
  Допаѓања:
  12.191
  prashanjeto e kade e toa napred ., sekogash se odi napred no ovoa vodi totalka vo provalija ., zamounishtuvanje.,., manipuliranje., eksperimentiranje.,..............so celi narodi vrz koi se primenuva genetskiot iginering., obichno vo siromashnite africhki zemji., ., a i najbanalni raboti kako shto se davanje i primena na hormoni i antibiotici., vo stocharstvoto.............edna od najbenignite raboti shto se sluchuvaat kako primenuvanje na istiot., so nesogledivi posledici po idnite generacii., ....."a za onie vrvni dostignuvanja" kade shto samo mozhe da pretpostavime shto se mozhe da napravat .,.bidejki nekoi informacii namerno ili sluchajno se pojavuvaat vo javnosta za da i se kazhe a i od druga strana pripremi shto ne cheka od tie nivni "blagodatni"kreacii..........tochno deka ne mozhe da se soprat vakvite eksperimenti ., ., no od nivnite dostignuvanja samo zlo ke proizleze., ................ako nie tuka na forumov mozhe da se ispotepame ., . pa i majka shajka., za banalni raboti ., .......samo mozhe da se pretpostavi., onie malkumina koi se i finansieri na vakvite proekti vo koja cel ke gi upotrebat ovie dostignuvanja ., na veke patoloshkite umovi.,.............i da ne ja tupam mnogu.............ako imalo potreba od takvi sostojbi i formi na zhivot .,prirodata .,univerzumot sigurno bi gi stvorile i bi postoele paralelno so site vidovi shto se postoechki a ne na vesgtachki nachin maloumno iskreirani:coffee:
   
 10. Red_Lion

  Red_Lion

  Член од:
  24 август 2011
  Мислења:
  65
  Допаѓања:
  23
  а може и да снема паметни, освен тие кои ја контролираат оваа технологија, а остатокот ќе го направат офчички кои ќе даваат повеќе млеко и волна и нема воопшто да се бунат.
   
 11. shutrak

  shutrak opsenar

  Член од:
  3 јуни 2011
  Мислења:
  17.776
  Допаѓања:
  12.191
  zez pametnite ja kontroliraat ., a finansierite i narachatelite se vo senka ., i ne im e vo interes epten pametnite da gi snema ., .,........".konjite gi ubivaat zar ne" ., :coffee:
   
 12. The Mad Doc

  The Mad Doc Алхемичар

  Член од:
  16 март 2009
  Мислења:
  652
  Допаѓања:
  43
  Како може да се очекува човечки напредок, а истиот да се запира (а со тоа и уназадува) поради некакви си средновековни размислувања од типот на "не е човечки" ?
   
 13. shutrak

  shutrak opsenar

  Член од:
  3 јуни 2011
  Мислења:
  17.776
  Допаѓања:
  12.191
  chovechki napredok da <>ako ne bile umovite koi gi interesiralo se i seshto i koi kreirale vo svoeto vreme navistina vredni nauchni sosznanija ., denes chovekot bi zhiveel vo kameno vreme<>., no vo deneshno vreme so na raspolaganje deneshnava tehnologija rabotite se isprevrteni ., sekoe ispituvanje i sozdavanje na novi pronajdoci., ne samo vo genetikata tuku i vo site oblasti od zhivotot ., ne se usmereni kon dobrobit tuku samo kon profit., a koj ne priznava nikakva chovechnost., napredok da no ne preku chovechki leshevi., / ne samo genetika/ primer za nadvor genetski eksperimenti e i makedonija kade se primenuva politichko strateshki eksperimenti., pa gledame kade stho toa vodi., ., a genetskiot ingenerig ., po svojata sodrzhina e ushte popatoloshki i anormalen bidejki se krijat pod plashtot .,.,eve rabotima za choveshtvoto., da ., no za nivni celi i interesi., a koj ja plaka konechnata cena voopshto ne im e vazhno:coffee:
   
 14. The Mad Doc

  The Mad Doc Алхемичар

  Член од:
  16 март 2009
  Мислења:
  652
  Допаѓања:
  43
  Секогаш сите големи умови од областа на науката кој биле на границата на познатото и непознатото биле водени од профит.Генетиката не е ниту патолошка ниту анормална.Генетиката е најпотребна за одговор на едно од најголемите прашања "што е живот".Голема среќа што постојат разумни земји како што се Кина и Иран инаку ќе останевме во место.А човекот е роден за да расте и да се развива,ако му се скрати тоа тој нема да има причина да постои.
   
 15. shutrak

  shutrak opsenar

  Член од:
  3 јуни 2011
  Мислења:
  17.776
  Допаѓања:
  12.191
  za odgovor na prashanjeto shto e zhivot ., mozhe vednash da se dade odgovor ili ....da se cheka vo nedogled., benefitot od gen ing ne sporen ., no manipulaciite shto gi ovozmozhuva se itekako zloupotreblivi., a posebno koga se eksperimentira na nivo na chovechka dnk i ne taka naivnite ludo brilijantni umovi so sesrdna poddrshka na sivite eminencii ke go zloupotrebat ., samo prashanje e koga i kade ., iako veke mnogupati e toa storeno no vo poblaga forma
   

Сподели преку: