Ванчо Михајлов бил бугарски комунистички агент

Статус
Затворена за нови мислења.
Член од
6 февруари 2008
Мислења
51
Поени од реакции
0
Ајде сега убаво прочитај го болдираното, буква по буква.
"Тирани, чудо ште направим,
ниј чуждо иго не т'рпим.
В јунашка кр'в ште ви удавим
и пак ште се освободим..."

Гледам аватарот ти и ми се ште да те питам - *Националист или *патриот е бил Иван Михајлов ?

Тук нјакој дори го е нарек'л "Комунистически агент"
Нима не знаете, че убијството на Тодор Александров беше именно опит за болшевишки преврат в Организацијата?
Нима не знаете и кој човек спаси ВМРО от болшевизација ?
 

Insomniac

Evil Macedonian
Член од
27 мај 2007
Мислења
1.799
Поени од реакции
27
"Тирани, чудо ште направим,
ниј чуждо иго не т'рпим.
В јунашка кр'в ште ви удавим
и пак ште се освободим..."

Гледам аватарот ти и ми се ште да те питам - *Националист или *патриот е бил Иван Михајлов ?

Тук нјакој дори го е нарек'л "Комунистически агент"
Нима не знаете, че убијството на Тодор Александров беше именно опит за болшевишки преврат в Организацијата?
Нима не знаете и кој човек спаси ВМРО от болшевизација ?
Ај да ти одговорам. Ванчо Михајлов е комунистички шпиун. Тодор Александров е убиен по налог на Ванчо Михајлов. Па сега ти види.
 
Член од
6 февруари 2008
Мислења
51
Поени од реакции
0
Ај да ти одговорам. Ванчо Михајлов е комунистички шпиун. Тодор Александров е убиен по налог на Ванчо Михајлов. Па сега ти види.
Много ми ареса една мудрост за вистината:
"Додека едни jа барат,
други jа криjат,
а трети без неа мирно спиjат
."

После активните дејствија на бугарските комунисти и особено на Г. Димитров, В. Коларов, Трајчо Костов, Владимир Поптомов и Димит'р Влахов, Коминтерната донела во јануари-февруари 1934 г. резолуција во однос на македонското прашање и на ВМРО (Обединета) со којашто се декретираше "македонска нација и јазик" и се даваа директиви во таа насока. Во Бугарија се случува деветнаесеттомајскиот преврат истата година којшто нанесе голем удар врз организираното македонско револуционерно движење. Дејствијата на Коминтерната и на БКП заедно со тие на превратната звенарска влада создадоа невообразен хаос во македонското ослободителсно движење, а плодовите резултираа после едно десетолетие со создавањето на одделна Македонска република во рамките на Југославија во 1944 г.
 
Член од
1 август 2007
Мислења
153
Поени од реакции
10
Ванчо - платен агент-шпиун ошче 1919-1924

Ванчо Михаjлов бил платен агент-шпиун на бугарската кралска шпионажа "РО" ошче 1919-1924, па и потоа!

А Ванчо нема нишчо обшто со атентато на Владо Черноземски во Марсел - свичко тамо е наредено и организирано от германскио Абвер! Ванчо сам си го кладе "медало" за тоj атантат без да има нишчо направено!

Ванчо нема нишчо обшто и со на Мара Бунева атентато в Скопие 1928 - то било лично дело на Мара Бунева како протест за србската диктатура во Македониjа! Ванчо само пропагандно си го кладе сам "медало" за делото
на Мара Бунева!

Бугарската комунитичка шпонажа (ДС) jа создаде митфолигемата за "големио патриот Ванчо Михаjлов" во момент на анти-турската кампаниjа "Возродителен процес"! Турците го спасие Ванчо 1934 от бугарската смртна казна, но 1980-тите Ванчо на стари години за пари мина на страната на бугарските комунисти против турците во Булгариjа!

2007 Европа посака да се разчисте бугарските комунистички шпиунски "исторички" мифологеми и излегнае некои информации за на Ванчо Михаjлов мрсните гаки! Сега ке почне да излегве и други документи и сведошства за анти-човешките (не само анти-македонски и анти-бугарски, туку анти-човешките) активности на бугарскио комунистички миф "патриотот" Ванчо!


ЦИТАТ:
=============================================
Кирил П'рличев
Убијството на Тодор Александров
(изследване и документи)
Изд. “ВЕДА-МЖ”, Софија, 2002, стр.37–39:
“НЕјаСНИТЕ ОТНОШЕНИја МЕЖДУ ИВАН МИХАјЛОВ И МИНИСТ'Р ИВАН В'ЛКОВ, КАКТО И ПОРЕДИЦА ОТ ДИРИЖИРАНИ УБИјСТВА ПОДХРАНВАТ ВЕРСИјаТА, ЧЕ УБИјСТВОТО НА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ Е ИЗВ'РШЕНО С ЦЕЛ ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ ДА ОВЛАДЕЕ И КОНТРОЛИРА ОРГАНИЗАЦИјаТА.
Заштото само след убијството на члена на ЦК Александров, р'ководителите на Серскија, Струмишкија и Солунскија револјуционни окр'зи – Алеко – Атанасов, р'ководителите на Скопскија револјуционен окр'г П[анчо] Михајлов, И[ван] Б'рльо, на члена на ЦК – А[лександ'р] Протогеров и отстранјаването на З[адграничното] П[редставителство], единствено бе в'зможно [Иван] Михајлов да се наложи еднолично в Организацијата. Всичките тези трагични с'битија, вече са исторически факт. Както е факт и начин'т, по којто [Иван] Михајлов се унифицира с ВМРО, с'штевременно обезличи Организацијата и доведе до нејното отстранјаване от политическата сцена. Трагичен резултат за половинвековните усилија на револјуционната организација, но удобен за онези политически кр'гове в Б'лгарија, които не желаеха вмешателството на ВМРО в управлението на страната. В'преки, че нјама доказателства този срив в'в ВМРО да е организиран процес, в цент'ра на којто да стои военното разузнаване [на Б'лгарија], остават много основанија за с'мнение в'в в'зможността, младеж'т, започнал својата револјуционна дејност като писар, с псевдоним “Скромни”, сам да е достигнал да тази еднолична власт, чрез којато фактически обезсили и доведе до разцепление Организацијата.
Михајлов, оште като војник е бил в'в вр'зка с военното разузнаване, но на ниско ниво. Впоследствие, като секретар на Тодор Александров, значението му нараства и без с'мнение се превр'шта в удобен обект за вербовка и привличане от страна на службите св'рзани с разузнаването и безопасността. Тој е сочен като агент на Обштествената безопасност */94 и участник в убијството на Тодор Александров не само от комунистите */95, но и от бележките в собственија си дневник. */96
Дејствително вр'зката – генерал В'лков – Михајлов – през цјалото време на тјахното политическо властване, е трајна и с'штествена. Двамата са в основата на “Горноджумајската конспирација” */97. От В'лков тр'гват атаките срешту Протогеров. Неговата подкрепа по време на междуособицата след убијството на Протогеров, решително накланја везните в полза на Михајлов. */98 Поради тази причина генерал В'лков е обвинјаван гласно от различни посоки, вклјучително от масонството */99 и авторитети зад граница. */100 Минист'р-председателјат Андреј Лјапчев и минист'р Буров искат отстранјаването му от кабинета като с'участник на Михајлов и “главен крепител на ВМРО [тази на Михајлов – б.м.] и нејната терористична дејност”. */101
Тук е мјастото да се отбележи, че с'штија подход на обвиненија, предимно по логически с'ображенија, но недоказани с факти, се прилага и к'м Иван Михајлов. Тој е посочен за проводника на чужди домогванија, без да са приведени необходимите категорични доказателства.“
---------------------------------------------
[*/94] = Според разказа на Стојан Неговански (виж разказа от 07.03.1975 година), като секретар на Тодор Александров, Михајлов е фотографирал документите и ги е предавал на военното разузнаване. Това, че е отварјал писмата на Т. Александров е безспорен факт, заштото последнија пише гневно писмо на Михајлов именно в този смис'л (писмото е публикувано в “36 Години в'в ВМРО – Спомени на Кирил П'рличев”. Изд. ВЕДА-МЖ, Софија, 1999, с.457–459).
За специален документ, издаден от минист'р В'лков и тајно притежаван от Михајлов, свидетелства и П[еро] Шанданов. (Спомени, стр.128).
[*/95] = “Македонското прашанье во документите на Коминтерната.” том први, част втора, Скопие, 1999, с.922, с.1163
[*/96] = Секретарјат на минист'р-председателја Андреј Лјапчев – јанчулев – и Пет'р Костов – Пашата, през 1929 година, са обвинјавали Михајлов в убијството на Миле – Тодор Александров (Билјарски Ц. – “Непубликуван дневник и автобиографии на Иван Михајлов”, Македонски преглед, 1998, кн.3, с.97-99 )
Михајлов е представен в тази светлина и от шт. Трьобст: “. . . Иван Михајлов, којто като млад функционер до тогава почти не е бил известен, е трјабвало да се погрижи за намеренијата на В'лков. Претекст'т за голјамата чистка, т.е. за радикалното изчистване на македонската организација от всички комунисти и всјакакви не македонски елементи, е трјабвало да започне от Тодор Александров. Неговото убијство на 31 август 1924 година, което било организирано от Иван В'лков и изв'ршено от Иван Михајлов, било представено като прест'пление, изв'ршено от безчестни комунисти . . .” (Stefan Troebst, “Mussolini, Mazedonien und die Maechte 1922-1930”, Koeln-Wien, 1987, s.157 – превод Деспина П'рличева)
[*/97] = “. . . Пропуснах да кажа, че не само без мое знание се направи конспирацијата, но в неја взе участие нај-голјамо военнија минист'р ген. В'лков и тој като знаеше, че от мене е скрита конспирацијата, тој е говорил против мене: даде интервју на ср'бскија в. Политика, че с'м бил стар, за това нјама да застана начело на Организацијата, а штјал с'м да отивам в странство . . .”, (“36 Години в'в ВМРО – Спомени на Кирил П'рличев”. Изд. ВЕДА-МЖ, Софија, 1999, стр.493–496; виж писмото на Протогеров от 21.11.1924г. Д. с.113; Шанданов, Перо – Д. с.79-82).
[*/98] = До голјама степен именно на тази вр'зка се д'лжи прев'зходството на Михајлов след разцеплението в'в ВМРО (“36 Години в'в ВМРО – Спомени на Кирил П'рличев”. Изд. ВЕДА-МЖ, Софија, 1999, с.232–233).
[*/99] = Великијат мајстор Пет'р Мидилев, препор'чва на масоните в'зд'ржание и неутралитет, поради участието на генерал В'лков в убијството на генерал Протогеров (НБКМ-БИА, ф.324, оп.1, а.е.1, л.3928)
[*/100] = Вр'зката на Михајлов – В'лков в убијството на Протогеров не остава скрита за рускија емигрантски журналист Неманов, немскија професор Густав Вајганд, италианскија полковник Лоди. Ср'бското разузнаване, винаги добре информирано за процесите в'в ВМРО, определја издигането на Иван Михајлов след убијството на Тодор Александров, единствено в'зможно с “пуну подпуру генерала Влкова” (Архив на С'рбија, сбирка Македонска организација, кутија 38, Тосе Симич, “ВМРО и Бугарска”).
[*/101] = Косев, Димит'р. В'ншната политика на Б'лгарија при управлението на Андреј Лјапчев 1926-1931. Софија, 1995, с.199-200).
 
Член од
1 август 2007
Мислења
153
Поени од реакции
10
Chellenger, тие "локуми" не врве во Македониjа!

Подолното е на бугарски за да можи човекот да си ги разбери заблудите и манипулациите, со кои го лаже бугарските комунстички ДС-агенти и функцинери на омраздата!

Ами като цитираш Кирил П'рличев, знаеш ли зашто беште убит от југославскија режим ?
Кирил П'рличев - Старши е починал в Охрид през феруари 1944г., когато град'т е бил под властта на Б'лгарскија Окупационен Корпус (ОФИЦИАЛНО НАИМЕНОВАНИЕ!!!) Ако има неестествена причина за см'ртта му, тја трјабва да се т'рси в'в властваштите тогава в Охрид! Аз не знам да има неестествена причина за см'ртта му, но може би пропагандните б'лгарски екс-комунистистически ДС-функцинери да имат други доказатества и материали!? Нека да ги публикуват!

Кирил П'рличев - Младши е жив и здрав и живее в Софија и е автор на книгата "Убијството на Тодор Александров
(изследване и документи)", Изд. “ВЕДА-МЖ”, Софија, 2002. В'обште не си пада фен на Ванчо Михајлов, нито на пропагандните митологеми за него!!!

Еве уште едно клипче за Владо:
На пропагандните манипулации и фалшификации на б'лгарската комунистическа и пост-комунистическа ДС и МВРо-агентите ј могат да се ловјат само лековерните и страдашти от комплекси за малоценност персонажи от уличните клоунади на агент-"анализатора" "Иван" Каракачанов и неговија агентурен колега и с'трапезник Божко Димитров!

Иначе за Марсилскија Атентат на Владо Черноземски има обширни излследванија и на руски и на немски! Има и на б'лгарски - за просветлјаване на МВРо-запалјанкото "Challenger" - чети на б'лграски (чуждите езици ште ти дојдат множко като изтезание!!!) душо непросветена и манупулирана:
Митре Стаменов
[SIZE=+1]АТЕНТАТ'Т В МАРСИЛИја[/SIZE]
[SIZE=+1]Владо Черноземски.[/SIZE]
[SIZE=+1]Живот, отдаден на Македонија[/SIZE]
Софија, 1993.
ОПЕРАЦИја “ТЕВТОНСКИ МЕЧ"
http://www.promacedonia.org/ms/ms_7.html

P.S. За Chellenger: Гледам, че ги б'ркаш јако "двата штата" и затова да те светна, че и Кирил Дрангов не е бил убит от с'рбите, а от б'лгарската комунистическа ДС през 1945 или 1946 (ти сам си уточни)! И то не по националистически, а по класово-партијни причини като "ВанчоМихајловист"!!! Докато в Б'лгарија дедовците на Каракачанов избиваха македнските дејци като "ВанчоМихајловисти", в Рим самио Ванчо Михајлов вече се беше настанил с голема л'жица в р'ка на трапезта на б'лгарската комунистическа ДС - Справка архива на П'рво Главно Управление на ДС!!!
 
Член од
1 август 2007
Мислења
153
Поени од реакции
10
Замисли се малце

На 09.Февруари.1944г. в Охрид имало ли е комунистически власти? Като преписваш или преповтарјаш нешто поне се замисли малко дали има алогизми в изнесеното! За такова папагалско повртарјане без капчица индивидуално замислјане ДС-агент-"анализатора" "Иван" ("Ванчо") Каракачанов раздава почетени титли! Виж го Ванчо Татарчев - "анти-комунист" п'к и почетен председател на комунистическото МВРо! :))) С'што като Ванчо Михајлов - "анти-комунист" п'к и храненик на комунистите и ДС! Много "Ванчовци", се "анти-комунисти", се с'браха на един МВРо-клон, бе! И клона зема, че се ск'рши и им се видеха червените комунистически задници!
 

Insomniac

Evil Macedonian
Член од
27 мај 2007
Мислења
1.799
Поени од реакции
27
Ја има таа книгата "Убиството на Тодор Александров на Македонски"?

Ова бугарскиов ми е многу гнасен за читање.
 

The_Dzo

FIELD MARSHAL
Член од
3 февруари 2007
Мислења
256
Поени од реакции
2
а никој нигде не каза дека таткото и братот на Иван Михаилов се утепани во Штип од страна на српската окупациска војска, на мост дури се вракале од пазар..................
 
B

Borg_Drone

Гостин
а никој нигде не каза дека таткото и братот на Иван Михаилов се утепани во Штип од страна на српската окупациска војска, на мост дури се вракале од пазар..................
Значи не се убиени неговиот татко и брат од македонците...туку од србите..
Кажи им го ова на србендите....не на македонците...
 

bitushanec

Борец за човекови права
Член од
17 јануари 2006
Мислења
3.741
Поени од реакции
814
а никој нигде не каза дека таткото и братот на Иван Михаилов се утепани во Штип од страна на српската окупациска војска, на мост дури се вракале од пазар..................
Da, tocno, utepani se od strana na srbite zosto bile bugarski agenti.

Malku se znae deka Mihajlov e stipski vlav, zena mu e krusevska vlainka Mencha Krncheva (rodena Melpomena Krnchu) isto taka.
Isto kako sto makedonskiot vlav Nusic (Nusa), bese golem srbin, taka i Mihajlov bese golem bugrin.
 

Vartolu

1897 Fighter
Член од
29 декември 2007
Мислења
14.645
Поени од реакции
5.318
Da, tocno, utepani se od strana na srbite zosto bile bugarski agenti.

Malku se znae deka Mihajlov e stipski vlav, zena mu e krusevska vlainka Mencha Krncheva (rodena Melpomena Krnchu) isto taka.
Isto kako sto makedonskiot vlav Nusic (Nusa), bese golem srbin, taka i Mihajlov bese golem bugrin.
Не си слушнал за поговорката ПОТУРЧЕН МАКЕДОНЕЦ Е ПОЛОШ И ОД САМИОТ ТУРЧИН!
 
Статус
Затворена за нови мислења.

Kajgana Shop

На врв Bottom